Kan min pojkvän söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till vårt barn och måste han lämna Sverige för ansökan?

Hej!

Min pojkvän och jag ansökte om samboskap och att han därmed skulle få flytta till Sverige genom anknytning till mig. Ansökan skickades till Migrationsverket i juni 2019.

Kort därpå fick jag reda på att jag var gravid. Min pojkvän besökte mig i september 2019 och eftersom att jag var gravid och att han ville vara med mig under graviditeten valde vi att ändra till ansökan inifrån. Detta innebär att han skulle vänta på Migrationsverkets beslut här i Sverige. Vi konsulterade självklart med Migrationsverket och meddelade de vårt beslut. Vilket de godkände.

Det dröjde knappt en månad innan beslutet hamnade i vår brevlåda. Det blev ett avslag pga att han valde att vänta på beslut i Sverige och att jag hade tidsbegränsad anställning.

Min pojkvän åkte tillbaka till sitt hemland (han reser viseringsfritt) för att säkerställa att han kan var med på förlossningen. Han var tvungen att lämna Sverige under 90 dagar.

Funderar på att dra tillbaka överklagan från Förvaltningsrätten då handläggningstiden är ca 20 månader. Vår dotter kommer att födas när som helst, min pojkvän är här nu och vi vill få ett normalt familjeliv. Om han ansöker från Sverige - anknytning till barnet - kommer det att betraktas på samma sätt som förra gången, trots att han vill anknyta till sitt barn? Viket lag kan vi hänvisa till, så att ett undantag kan göras och att han kan ansöka inifrån? Visst försvinner försörjningskravet då han anknyts till barnet primärt? Är det något annat vi borde tänka på? Tack !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

De lagar som reglerar bestämmelser avseende uppehållstillstånd är dels utlänningslagen (UtlL), dels den s.k. begränsningslagen (BegrL).

Uppehållstillstånd på grund av anknytning till barn

Som jag förstår din fråga avser den ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ert barn. Enligt 5 kap. 3 a § UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige. Regeln omfattar uttryckligen föräldrar som är vårdnadshavare för underåriga barn och som bor tillsammans med barnen i Sverige. Med sammanboende avses att utlänningen och barnet varaktigt bor tillsammans, varvid en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande (prop. 2013/14:217 s. 25 och s. 42-43). I förarbetena till lagen framhävs också principen om barnets bästa i enlighet med portalparagrafen i 1 kap. 10 § UtlL. Enligt bestämmelser i begränsningslagen finns det som utgångspunkt vid ansökan på grund av anknytning ett krav om att anknytningspersonen ska kunna försörja sig och utlänningen samt att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § BegrL). Kraven om tillräcklig försörjning och tillräcklig bostad gäller däremot inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är ett barn (10 § första stycket BegrL).

Utgångspunkten är att det ska ansökas om uppehållstillstånd från hemlandet

Huvudregeln är att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd ska ha ansökts om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får som utgångspunkt inte bifallas efter inresan. Det får dock göras undantag om utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (5 kap. 18 § UtlL).

När det gäller vad som avses med stark anknytning saknas det uttalanden i förarbetena. I vägledande beslut har Utlänningsnämnden ansett att rekvisitet är uppfyllt om det vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd framkommer att en anknytning till en person bosatt i Sverige i och för sig är av sådant slag att den är tillståndsgrundande, dvs. att det finns förutsättningar enligt 3 § och 3 a § att bevilja uppehållstillstånd. I ert fall kan det således argumenteras för att det finns stark anknytning.

I fråga om huruvida det skäligen kan krävas att din pojkvän reser till ett annat land för att ge in ansökan där har regeringen betonat att större tonvikt än tidigare bör läggas vid de svårigheter en sökande kan möta när det gäller att återvända till hemlandet för att ge in en ansökan därifrån (prop. 1999/2000:43 s. 59). Att det är oskäligt brukar dock sammanknytas med att utlänningen riskerar att möta svårigheter vid ett återvändande till hemlandet och att parterna därför skulle tvingas leva åtskilda under en lång tid men även om det exempelvis inte finns någon svensk utlandsrepresentation i det land dit sökanden ska återvända och det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland.

På området finns en del praxis; I MIG 2006:8 ansåg Migrationsöverdomstolen att det förelåg skäl för prövning av en tillståndsansökan efter inresan, när en kvinna åberopade anknytning till en make som var bosatt i Sverige och kvinnan var gravid. Domstolen uttalade att hon var berättigad till uppehållstillstånd på grund av sitt äktenskap och att det inte skäligen kunde krävas att hon skulle resa till ett annat land för att lämna in ansökan. I MIG 2007:11 hade en man anknytning till Sverige genom maka och barn som var bosatta här. Däremot fanns det inte skäl för att göra undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats inresa i Sverige. Det bör dock anmärkas att domstolen i dess bedömning vägde in att mannen vistats utan tillstånd i Sverige i mer än 1 år och 7 månader. I MIG 2012:5 hade en somalisk man fått barn med en kvinna som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom somaliska pass inte godtas, skulle ett återsändande av mannen i praktiken innebära att han sannolikt inte skulle kunna återvända till Sverige. Det ansågs därför skäl för att frångå huvudregeln.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det inget krav om försörjning och bostad när anknytningspersonen är ett barn. Huvudregeln är att din pojkvän ska åka tillbaka och ansöka om uppehållstillstånd från utlandet. Den kan dock i vissa fall frångås. I ert fall finns det praxis som talar till er fördel (jfr MIG 2006:8). Det bör dock beaktas att det i det fallet dels rörde en gravid kvinna (och de svårigheter en gravid kvinna torde kunna få med att resa), dels att det rörde sig om anknytning till en make. Å andra sidan bör beaktas att Barnkonventionen numera är svensk lag och att alla barn har rätt till sina föräldrar. Exakt hur Barnkonventionen ska tolkas sedan den blev lag är dock ännu oklart.

Min rekommendation vid ansökan på grund av anknytning till ert barn är att din pojkvän informerar Migrationsverket om ert barn och varför han inte kan skiljas från det. I brevet kan vägas in dels om det finns svårigheter i hemlandet, men även att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Du kan läsa mer om förfarandet och blanketter för det på Migrationsverkets hemsida.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på måndag, den 2 mars, klockan 13.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”