Kan min hustrus hus utmätas för min skuld?

2018-09-22 i Utmätning
FRÅGA
Hej . Vi är gifta jag har skulder hos kronofogden min fru äger vårat hus som vi bor i vi har inget äktenskapsförord kan kronofogden ta vårat hus när min fru äger det till 100 procent ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Baserat på din fråga utgår jag från att ert hus utgör fast egendom för vilken din fru ensamt besitter lagfart. Ni har inget äktenskapsförord. Frågan som kommer besvaras är om din hustrus hus (fastigheten) kan utmätas för din skuld. Jag kommer även förklara om lös egendom som finns i huset riskerar att utmätas, varvid jag utgår från att ni bor gemensamt i huset.

Kan fast egendom tillhörandes min hustru utmätas för min skuld?

Utmätning av fast egendom får endast ske om det framkommer att egendomen tillhör gäldenären (den skuldsatte). Det förutsätts att gäldenären är ägare om denne har lagfart på egendomen (4 kap. 24 utsökningsbalken, hädanefter UBL). Äktenskapsförord påverkar inte vilken egendom som kan ligga till grund för utmätning utan angår istället enbart regleringen av egendomsfördelning vid eventuell bodelning (7 kap. 3 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Såtillvida att det är din hustru som ensamt äger fastigheten kan den således inte utmätas för din skuld, även om ni inte har något äktenskapsförord som reglerar förhållandet (se återigen 4 kap. 24 § UBL). Som exempel härvid kan nämnas rättsfallet NJA 1985 s. 615 från högsta domstolen. I rättsfallet, som visserligen angår en annorlunda men ändock jämförbar situation, uttrycker domstolen att fastigheten inte kunde utmätas "för den 'dolde' ägarens gäld innan dennes äganderätt manifesterats genom en formenlig överlåtelse från den "öppne" ägaren eller den "dolde" ägaren fått lagakraftvunnen dom på sin äganderätt." Innebörden är således att om den skuldsattes ägande inte kan bevisas får utmätning inte ske. Mindre välgrundade sannolikhetsspekulationer om egentligt men inte manifesterat ägande utgör inte sådant bevis. Utmäts fastigheten detta till trots kan din hustru väcka talan om ersättning jämte 4 kap. 20 och 21 § UBL.

Kan lös egendom i huset utmätas?

Även om fastigheten inte kan utmätas riskeras dock att lös egendom som finns i fastigheten utmätas. Lös egendom är allt som inte är fast egendom jämte 1 kap. 1 jordabalken (hädanefter JB). Fast egendom är jord (1 kap. 1 § JB) samt så även bland annat byggnader som uppförts på denna jord för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB). Även fast inredning i sådan byggnad utgör fast egendom. Med fast inredning i en bostad avses exempelvis badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp, kylskåp samt tvättmaskin (2 kap. 2 § andra stycket 1 p. JB). Allt annat är som regel lös egendom som får utmätas om egendomen tillhör eller anses tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UBL).

Egendom som finns i ert gemensamma boende (huset) anses tillhöra gäldenären med följden att egendomen fullt ut kan utmätas. Om ni gör sannolikt att egendomen ägs gemensamt eller om ni får det att framgå att din hustru är ensamägare får egendomen inte utmätas eller i vart fall inte utmätas fullt ut (4 kap. 19 § första stycket UBL). Utmätning sker då proportionerligt mot gäldenärens andel i egendomen (8 kap. 8 § UB), vilket i realiteten innebär att egendomen utmäts vartefter proportionerlig ersättning ges i form av pengar. Även angående lös egendom kan din hustru föra talan om ersättning jämte 4 kap. 20 och 21 § UBL)

Sammanfattning

Fast egendom som tillhör enbart ena parten i ett äktenskap kan inte utmätas för den andres skuld (4 kap. 24 UBL). Däremot riskerar lös egendom i fastigheten utmätas oavsett faktiskt ägande eftersom det förutsätts att den skuldsatte är ensam ägare till all sådan egendom i det gemensamma boendet (4 kap. 19 § UBL). Den som får egen egendom felaktigt utmätt för annans skuld kan föra talan om ersättning mot den som sökt utmätning eller gäldenären, varav den senare i detta fall är du själv (4 kap. 20-21 § UBL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (341)
2019-03-19 Tidigare lydelse av Utsökningsbalken
2019-03-09 Kan kronofogden utmäta privat pensionsförsäkring?
2019-03-06 Hur får man till stånd en utmätning när någon inte vill betala?
2019-02-26 Utmätning av egendom när man bor tillsammans

Alla besvarade frågor (66968)