Kan min flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Sverige? m.m.

2019-12-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag är svensk medborgare med en flickvän som är kinesisk medborgare. Just nu befinner hon sig i Sverige på ett "uppehållstillstånd för besök" som är giltigt från 2019-08-28 till 2020-03-01, det vill säga mer än 6 månader.Jag hittade den här den här texten på Migrationsverkets hemsida: "Om du har haft uppehållstillstånd i 6 månader eller mer och ansöker om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd går ut."https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Forlanga-tillstand.htmlHar vi rätt att söka det här? Och i så fall:Har hon rätt att stanna i Sverige under handläggningstiden?Har hon rätt att lämna och återvända till Sverige under handläggningstiden?Har hon rätt till förmåner under handläggningstiden?Har hon rätt att arbeta i Sverige under handläggningstiden?Om vi får detta uppehållstillstånd beviljat, hur långt uppehållstillstånd kan man få, och kan man få personnummer?Handläggningstiden för att flytta till någon man planerar att bli sambo med kommer i vårt fall ha en handläggningstid på ungefär 14 månader. Det blir en alldeles för lång tid för oss att behöva vara separerade. Vi vill bara vara tillsammans i samma land och stad. Vad borde vi göra?Det här problemet har tärt på vår relation alldeles för länge och för mycket.Tack på förhand och bästa hälsningar
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det måste vara frustrerande för dig och din flickvän att vara separerade från varandra. Regelverket kring uppehållstillstånd, som vi hittar i utlänningslagen (UtlL), kan dessutom uppfattas som svårtillgängligt. Nedan ska jag försöka att beskriva vilka alternativa lösningar som finns för din flickvän för att ansöka om uppehållstillstånd samt besvara dina övriga frågor och ge en rekommendation kring hur ni kan gå tillväga.

Uppehållstillstånd för besök

Den som ska vistas i Sverige i mer än tre månaders tid ska ha uppehållstillstånd, UtlL 2 kap 5 §. Uppehållstillstånd för besök ska enbart beviljas om det faktiskt rör sig om ett besök, vilket understryks av Migrationsöverdomstolen, se rättsfallet MIG 2008:15.

Förlängt uppehållstillstånd för besök

Ett besök får enbart förlängas om det finns vägande skäl för det, UtlL 5 kap 19 §. I det ovan nämnda rättsfallet ansökte en person med uppehållstillstånd för besök om förlängt uppehållstillstånd. Domstolen kom i det fallet fram till att:

- uppehållstillstånd för besök enbart i undantagsfall bör överskrida ett år,
- att det inte regleras i utlänningslagen vad som ska beaktas vid förlängning av uppehållstillstånd för besök och
- att en helhetsbedömning av situationen därför ska göras.

En helhetsbedömning ska innehålla de relevanta omständigheter som påverkar huruvida förlängning av uppehållstillstånd för besök bör beviljas eller inte. I det nämnda rättsfallet kom domstolen fram till att uppehållstillståndet för besök inte skulle förlängas då det helt enkelt inte skulle karakteriseras som ett besök om personen i fråga stannade längre än de 7 månader hon hade beviljats dessförinnan.

Min slutsats i denna del av frågan blir därför att det sannolikt inte är aktuellt för er att ansöka om förlängning av din flickväns uppehållstillstånd för besök.

Uppehållstillstånd för den som planerar att bli sambo med någon i Sverige

Det finns möjlighet att få uppehållstillstånd för den som planerar att bli sambo med någon i Sverige om förhållandet är att se som seriöst, UtlL 5 kap 3a §. Ett sådant uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsat första gången det beviljas om det inte står klart att förhållandet är väl etablerat, UtlL 5 kap 8 §. Hur långt ett tidsbegränsat uppehållstillstånd är kan variera. Enligt Migrationsverket kan det vara allt från ett år fram till dess att din flickväns pass går ut. Oftast får en uppehållstillstånd för två år. Efter två år blir uppehållstillståndet permanent, UtlL 5 kap 16 §.

Som jag förstår det avser sidan kopplad till länken i din fråga just förlängning av ett sådant här tidsbegränsat uppehållstillstånd. Eftersom din flickvän har ett annat typ av uppehållstillstånd för nuvarande blir det av uppenbara skäl inte aktuellt att ansöka om förlängning av ett uppehållstillstånd som hon inte har. Det är då mer lämpligt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig istället.

Ett problem som kan uppstå om din flickvän nu ansöker om uppehållstillstånd på en annan grund är att Migrationsverket kan ifrågasätta varför hon inte ansökte om uppehållstillstånd denna grund från början, och vad det egentliga syftet med besöket var; ett faktiskt besök eller permanent bosättning? Detta är en faktor som Migrationsverket kan ta hänsyn till vid förlängning av uppehållstillstånd för besök, och således kan det möjligtvis även bli relevant för denna prövningen, se MIG 2008:15.

Har din flickvän rätt att stanna i Sverige under handläggningstiden?

Huvudregeln är att din flickvän ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland. Men det finns en del undantag för den som redan har uppehållstillstånd och befinner sig i Sverige, UtlL 5 kap 18 §. Dessa undantag täcker inte det fall då den sökande har uppehållstillstånd för besök. Det finns i princip två vägar att gå, som eventuellt skulle möjliggöra för din flickvän att få ansöka om uppehållstillstånd från Sverige, nämligen om:

1. Det skulle ses som oskäligt att hon är tvungen att åka tillbaka till Kina och ansöka därifrån på grund av den starka anknytningen hon har till dig. För detta krävs i princip att ni är gifta och att förhållandet ses som seriöst.
2. Det ses föreligga synnerliga skäl. Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, som möjligtvis skulle anses uppfyllt om det fanns bakomliggande politiska skäl, att det skulle medföra stora praktiska svårigheter eller att det hela skulle bli mycket dyrt, se propositionen 1999/2000:43 s.57-58.

Har din flickvän rätt att åka tillbaka till Kina för att sedan återvända till Sverige under handläggningstiden?

Eftersom de möjliga skälen för att din flickvän skulle få söka uppehållstillstånd från Sverige grundar sig i att det av olika anledningar är oskäligt att hon åker tillbaka till Kina vill jag mena att det skulle vara olämpligt att återvända till Kina under handläggningstiden. Särskilt då det trots allt innebär ett avsteg från huvudregeln att över huvud taget ges tillstånd att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Jag vill dock vara öppen med att jag inte hittat något särskilt stöd för detta i lagstiftning eller dylikt, utan argumentationen grundar sig enbart i vad jag uppfattar som rimlig logik.

Kan din flickvän få personnummer?

Din flickvän kan få svenskt personnummer om hon folkbokförs i Sverige, folkbokföringslagen 18 §. Din flickvän har möjlighet att ansöka om detta om hon planerar att vara bosatt i Sverige under ett års tid alternativt när hon bott här under ett års tid. Under hela denna period måste hon ha ett giltigt uppehållstillstånd, folkbokföringslagen 3-4 §. Den tid hon har vistats i Sverige med sitt uppehållstillstånd för besök räknas inte in i ettårsperioden.

Har din flickvän rätt till förmåner under handläggningstiden?

Med rätt till förmåner utgår jag från att du menar rätt till bistånd. Detta regleras i lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Där stadgas att en utlänning med uppehållstillstånd enbart kan få bistånd om en saknar egna medel eller om en skulle ha något annat angeläget behov, LMA 17-18 §§. Om ni bor tillsammans skulle jag tro att din flickvän sannolikt inte har rätt till bistånd.

Har din flickvän rätt att arbeta under handläggningstiden?

Din flickvän kommer behöva arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige, UtlL 2 kap 7 §. Liksom vad gäller uppehållstillstånd ska även detta som regel sökas från hemlandet och inte från Sverige, UtlL 6 kap 4 §. Samma undantag som gäller att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige gäller dock även arbetstillstånd, 5 kap 18 §.

Sammanfattning

Det är mycket svårt att få ett förlängt uppehållstillstånd för besök, då det finns en risk att det inte längre skulle karakteriseras som ett besök. En bättre möjlighet är att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, förslagsvis på den grund att ni planerar bli sambor. Som huvudregel ska din flickvän ansöka om uppehållstillstånd från Kina. I vissa undantagsfall kan det ses som oskäligt för henne att fara tillbaka till Kina, vilket skulle möjliggöra att ansökan från Sverige istället.

Vad gäller personnummer kan din flickvän bara få det när hon har fått uppehållstillstånd, och det går att påvisa att hon kommer att bo här närmsta året. Under handläggningstiden kommer din flickvän troligtvis inte ha rätt till förmåner i form av bistånd då nu bor tillsammans. Hon kommer inte heller ha rätt att arbeta om hon inte ansöker om och blir beviljad arbetstillstånd.

Min rekommendation

Min rekommendation är att din flickvän prövar att ansöka om uppehållstillstånd på den grund att ni planerar att bli sambor och att hon gör detta från Sverige. Förvisso skriver Migrationsverket att de vanligen inte godtar sådana ansökningar från en person som är här på uppehållstillstånd för besök. Men i och med att de skriver "vanligen" finns det trots allt en lite möjlighet att Migrationsverket godtar att det skulle vara oskäligt för henne att behöva åka tillbaka till Kina och ansöka därifrån. Det finns dock ingen garanti för detta och det är väldigt svårt för mig att avgöra då jag inte har alla omständigheter klara för mig. Men det är värt att understryka att det inte finns något att förlora på att åtminstone försöka. Om det fungerar att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige borde din flickvän även kunna ansöka om arbetstillstånd från Sverige. Alla relevanta dokument som ska fyllas i och skickas in till Migrationsverket finns att hitta på Migrationsverkets hemsida.

Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade! Om ni behöver ytterligare juridisk rådgivning går det bra att kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till vår juristbyrå. Det går även bra att ställa kortare frågor i vår gratistjänst om du vill få någon särskild aspekt av frågan ytterligare klargjord.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll