Kan min fästman adoptera min dotter så vi blir gemensamma vårdnadshavare?

2019-10-16 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag är ensam vårdnadshavare till min dotter. Pappan har inte ens umgängesrätt och har avsagt sig all kontakt med oss. Min fästman vill gärna adoptera min dotter så han blir vårdnadshavare för min dotter så vi kan vara föräldrar tillsammans. Vi är båda över 30 med fast ekonomi. Är detta möjligt och hur går vi till väga för att genomföra detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågor!

Eftersom din fråga rör adoption kommer föräldrabalkens (1949:381) (FB) fjärde kapitel att vara aktuell.

Din sambo har rättsliga möjligheter att adoptera din dotter:

Sedan 1 september 2018 har det varit möjligt för en sambo att adoptera sin sambos barn, under förutsättning att detta sker med vårdnadshavarens samtycke (FB 4 kap. 6 och 8 §§). Har din dotter fyllt 12 år är ytterligare en förutsättning enligt FB 4 kap. 7 § första stycket att även hon samtycker till adoptionen. Skulle adoptionen godkännas kommer din dotter juridiskt att ses som ert gemensamma barn (FB 4 kap. 21 §).

Barnets bästa ska ges störst vikt i adoptionsprövningen och barnet får adopteras endast om det är lämpligt med beaktande av samtliga omständigheter. Vid denna bedömning ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet särskilt beaktas, i syfte att befästa eller skapa ett personligt förhållande mellan barnet och den sökande adoptivföräldern som väsentligen motsvarar en förälder- och barnrelation. Intressen som också beaktas är den nuvarande förälderns och den tänkta adoptivförälderns intressen (FB 4 kap. 1-2 §§ och prop. 2017/18:121 s. 39-40 och 141-142). Barnet ska också ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan och få information om adoptionen (FB 4 kap. 3 §).

Ansökningsförfarandet:

Den som vill adoptera, dvs. din sambo, ska skicka in en ansökan om adoption till den tingsrätt där din dotter har sin hemvist. Skulle din dotter bo i exempelvis Sundsvall ska alltså ansökan skickas till Sundsvall tingsrätt (FB 4 kap. 11-12 §§). Det är även möjligt att ansöka via denna länk.

Om din dotter är under 18 år ska domstolen ge i uppdrag åt socialnämnden att genomföra en adoptionsutredning, där det utreds om förutsättningarna för adoption uppfylls. Utgångspunkten är att klarlägga föräldrarnas och barnets inställning. När utredningen är färdig ska socialnämnden redovisa den till domstolen och lämna ett förslag till vad domstolen ska besluta i adoptionsärendet (FB 4 kap. 14-15 §§). Domstolen ger även dig som vårdnadshavare rätt att yttra dig inom en viss tid (FB 4 kap. 18 §).

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (495)
2020-02-09 Adoptionshandlingar
2020-02-05 Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?
2020-02-04 Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?
2020-01-27 Går det att upphäva en adoption?

Alla besvarade frågor (77159)