Kan min chef avskeda mig om jag inte kommer till jobbet?

Hej! Min vän har flera gånger förväntats jobba övertid (över 40h/vecka) och detta har inte förändrats på flera månaders tid. Hon tog sig därför friheten att ta ledigt en arbetsdag utan att tala med chefen. Följande dag när hon kom till jobbet berättade chefen att hon är avskedad. Vad gäller, kan han avskeda henne på grund av detta? I anställningsavtalet stod det inget om att hon skulle behöva jobba över så ofta.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om anställningsskydd finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Kan min chef avskeda mig om jag inte kommer till jobbet?

Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). Avskedande tar sikte på de mest uppenbara fallen, där det är fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa beteenden som inte ska behöva tålas i ett kontraktsförhållande.

Normala grunder för avsked är typiskt sett ohederligt handlande eller uppsåtlig brottslighet mot arbetsgivaren eller andra anställda. Om arbetstagaren åsidosätter betydelsefulla förpliktelser enligt anställningsavtalet genom grov försumlighet anses det också föreligga skäl för avsked. Det är arbetsgivaren som avgör när en arbetstagare grovt åsidosatt sina åtaganden genom sitt handlande.

Avskedande ska vara skriftligt (19 § första stycket LAS). Arbetsgivaren är på arbetstagarens begäran skyldig att uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet (19 § tredje stycket LAS).

Beskedet om avskedande ska lämnas till arbetstagaren personligen (20 § första stycket LAS). Avskedande ska anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet (20 § andra stycket LAS).

Utifrån omständigheterna du beskriver i frågan anser jag att din vän inte åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren i tillräckligt hög grad för att bli avskedad, vilket resulterar i att avskedandet gjorts på felaktiga grunder. Avskedandet ska dessutom vara skriftligt.

Vad kan jag göra om jag blivit avskedad på felaktiga grunder?

Den som blivit avskedad på felaktiga grunder kan ansöka om att få avskedandet ogiltigförklarat (35 § första stycket LAS). Talan väcks hos Arbetsdomstolen, och omständigheterna måste vara tillräckliga för att inte ens uppsägning ska bli aktuellt. Räcker omständigheterna fortfarande till för uppsägning, men inte avsked, kan inte avskedet ogiltigförklaras. En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde (40 § första stycket LAS).

En arbetstagare som blivit felaktigt avskedad har rätt till skadestånd från arbetsgivaren (38 § första stycket LAS). Skadeståndet kan ha en ekonomisk del för utebliven lön, och en ideell del motsvarande den kräkning det innebär att bli felaktigt avskedad. Den som vill kräva skadestånd som grundar sig på bestämmelserna i LAS skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning (41 § första stycket LAS).

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar FriedrichRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000