Kan min arbetsgivare avskeda mig för att jag olovligen gav rabatt?

Hej!

Igår har chefen ropat på mig efter att hon såg att jag görde rabatt till min föräldrar när de besökte butiken som jag jobbar på. Vi har inte personal rabatt i butiken utan jag var tvången att trycka att produkterna är tester så att jag kan sänka priset till dem, för att de hade inte tillräckligt med pengar. Eftersom jag är inloggad i kassan så får jag inte betala på mitt egen kort. Hon sa att det här är stöld, hon polisanmälde mig och först de accepterade inte att jag betalar mellan skillnaden men idag hon ringde mig och sa du får skriva under ett papper som jag har inte ens förstått vad är det för något. Hon tog bort min arbetspass och avbryt mitt avtal som är fram till 21/7 utan att jag godkänner något. Blir jag verkligen straffad? Jag är under 20 år och det här är första gången som jag får ett sånt problem.

Jag kan bifoga pappret på mejl när ni svarar på mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga gäller dels om du har begått ett brott genom att sälja rabatterade varor till dina föräldrar utan din arbetsgivares tillstånd, dels om arbetsgivaren har rätt att avskeda dig med omedelbar verkan. Detta regleras i dels brottsbalken (BrB),dels lagen om anställningsskydd (LAS).Mitt svar kommer därför utgå från dessa lagar.

Har jag begått ett brott?
Det finns flera möjliga brottsrubriceringar som kan bli aktuella beroende på omständigheterna. Stöld innebär att man olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att använda sig av föremålet. Stölden måste även innebära skada för den som föremålet tillhör. Straffskalan för stöld är fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB).Du har olovligen gett rabatt på varor till dina föräldrar vilket är till ekonomisk skada för din arbetsgivare. Detta skulle kunna utgöra stöld. Om den rabatt som du gav till dina föräldrar inte hade ett högt värde kan stölden vara att anse som ringa. I praxis har gränsen mellan stöld av normalgraden och ringa brott dragits vid 1 000 kr men andra omständigheter kan spela in. Straffskalan för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Det skulle även kunna vara fråga om brottet förskingring. Förskingring innebär att någon som till på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått ansvar över egendom som är någon annans med skyldighet att utge egendomen eller redovisa för denna men istället olovligen har tillägnat sig egendomen eller annorledes åsidosatt vad han eller hon har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet (10 kap. 1 § BrB). Det går att argumentera för att du åsidosatt dina skyldigheter och ansvar som kassapersonal genom att olovligen ge dina föräldrar rabatt och att detta inneburit en vinning för dig eller dina närstående och en förlust för din arbetsgivare. Straffskalan för förskingring är fängelse i högst två år och för ringa förskingring böter eller fängelse i högst sex månader (10 kap. 2 § BrB).

Om du blir åtalad för brott måste åklagaren bevisa utom rimligt tvivel att du är skyldig. Du erkänner handlingen i din fråga men ifrågasätter om det är brottsligt. Du uppger dock att du var medveten om att du inte fick sälja varorna till rabatterat pris. Om du blir dömd för brott kommer domstolen ta hänsyn till din unga ålder och att du tidigare är ostraffad vid straffmätning och val av påföljd. Personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det (30 kap. 5 § BrB).Jag bedömer det därför vara ytterst otroligt att fällande dom skulle leda till fängelse utifrån de uppgifter du uppgett i din fråga. Utifrån uppgifterna i din fråga bedömer jag det mer troligt att påföljden skulle bli skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med dagsböter eller samhällstjänst men det får domstolen avgöra i just ditt enskilda fall med alla omständigheter sammantagna.

Har arbetsgivaren rätt att avskeda mig?
Avskedande innebär att anställningen avbryts med omedelbar verkan(4 § LAS). En arbetstagare får avskedas om denne grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS).Grovt åsidosättande av åligganden innebär att arbetstagaren avsiktligt eller grovt vårdslöst handlar i strid med kontraktsförhållandet. Stöld eller förskingring mot arbetsgivaren eller dennes intressen anses vara ett grovt åsidosättande av en arbetstagares åligganden mot arbetsgivaren. Stöld eller förskingring är alltså grund för avsked (Arbetsdomstolens avgörande AD 2015 nr. 22). Detta är oberoende av värdet på det stulna eller förskingrade utan det är främst missbruket av arbetsgivarens förtroende som utgör det allvarliga och avskedsgrundande i handlandet. Din arbetsgivare har alltså rätt att avskeda dig om du har begått brott och du har då ingen rätt till lön eller andra förmåner från den dag du blir avskedad.

Om du behöver juridisk hjälp att tolka det papper som din arbetsgivare bett dig att skriva på rekommenderar jag dig att ta hjälp av Lawlines jurister eller telefonrådgivning här. Det skulle kunna vara din avskedning som arbetsgivaren gett dig eftersom den måste vara skriftlig. I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det (19 § LAS).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”