FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 16/12/2018

Kan min arbetsgivare avskeda eller säga upp mig på grund av långvariga sjukskrivningar?

Jag diagnostiseras med bipolär sjukdom för 7 år sedan. Var sjukskriven helt i två år. Jag har också flertalet fysiska sjukdomar som har ett starkt samband med stress. Under flera år försökte jag trappa upp till 100% vilket inte gick då jag blev fysiskt sjuk varje gång. För snart ett år sedan fick jag 50%sjukersättning.min arbetsgivare har vidtagit rehabiliteringsåtgärder. I våras bröt jag armen och blev sjukskriven i 4 månader. När jag kom åter till arbetet insjuknade jag i en svår luftvägsinfektion med astma, samt att jag förlorade rösten, sjukskriven 3 veckor, sedan har jag varit sjuk vid två tillfällen första gången två dagar, andra gången 4 dagar. Företagsläkare är inkopplad och har läst alla mina journaler. Jag uppfattar att min arbetsgivare vill avskeda mig, då jag pga mina upprepade sjukdomstillfällen, som läkaren bedömt vara relevanta sjukskrivningar. Jag har inga missbruksproblem, min psykiska sjukdom är stabil, men pga av den är jag mycket stresskänslig ochdå insjuknar jag i ngn av mina fysiska sjukdom. Kan arbetsgivaren hävda personliga skäl som grund till avsked?

MVH

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör avskedande från anställning på grund av långvariga sjukdomar kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS). Vi kommer också att se till några rättsfall på området.

Avskedande kräver grovt åsidosättande av förpliktelser

Först kan konstateras att det ska till väldigt mycket för att det ska anses föreligga grund för avskedande. Med "grovt åsidosättande av förpliktelser" avses i detta fall saker såsom brottslighet, illojalitet, upprepad misskötsel i arbetet och dylikt (18 § LAS).

I lagmotiven kan utläsas att avskedandet "begränsas till de flagranta fallen, och då det är fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande".

Långa, av läkare uttalade relevanta sjukskrivningar, ger inte sken av att utgöra ett sådant grovt åsidosättande av förpliktelser gentemot arbetsgivaren. Du har inte själv någon möjlighet att påverka situationen.

Huvudregeln är att sjukdom inte ens är saklig grund för uppsägning

Arbetsdomstolen har i ett rättsfall konstaterat att regeln i anställningsskyddslagen om saklig grund för uppsägning innebär ett principiellt förbud för arbetsgivare att säga upp arbetstagare på grund av sjukdom och att sådan uppsägning därför endast kan ske i undantagsfall (AD 1978 nr 139).

Uttalandet borde medföra att avskedande, som är en allvarligare form av uppsägning, i princip aldrig kan tillåtas förekomma i dessa fall.

Svaret på din fråga är därför nej, arbetsgivaren kan inte hävda personliga skäl som saklig grund för avsked på grund av dina sjukdomar.

Däremot kan uppsägning förekomma i undantagsfall

Departementschefen har i förarbetena till anställningsskyddslagen uttalat att sjukdomar kan medföra en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan som är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse, och att det i och för sig borde kunna åberopas som grund för uppsägning (AD 2014 nr 26).

Jag tycker mig inte kunna utläsa i vilken utsträckning du arbetar i dagsläget, mer än att du varit sjukskriven i ett flertal år sammantaget och att du försökt, men inte lyckats återgå till en tjänst om 100 %. Jag har därför svårt att göra en fullvärdig bedömning av din arbetsförmåga. Samtidigt framgår det att du snabbt insjuknar efter det att du återgått i arbete, vilket talar för en låg arbetsförmåga, åtminstone på just den här tjänsten.

Av förutsättningarna går också att läsa att din arbetsgivare vidtagit rehabiliteringsåtgärder utan att det lett till någon större framgång. Att arbetsgivaren försökt omplacera dig, vilket han eller hon är skyldig till framgår dock inte, varför jag inte kan uttala mig om arbetsgivaren uppfyllt alla sina förpliktelser innan en uppsägning kan komma ifråga.

En vidare förutsättning för uppsägning är även att arbetstagaren har fått sjukbidrag eller förtidspension. Det framgår av omständigheterna att du fått 50 % sjukersättning.

Frågan är också om nedsättningen är stadigvarande, vilket innebär at nedsättningen ska anses kvarstå under all överskådlig framtid. Högsta Förvaltningsdomstolen har dock uttalat att det inte krävs att nedsättningen är livslång eller består fram till pensionsåldern, utan att en kontinuerlig utredning ska göras vart tredje år (HFD 2011 ref. 63).

Du säger själv att du är väldigt stresskänslig och att du snabbt insjuknar i någon av dina fysiska sjukdomar, vilket tyder på att nedsättningen av arbetsförmågan är långvarig och kan tänkas bestå under lång tid framöver.

Svaret på din fråga är därför att avsked aldrig borde kunna bli aktuellt, men att din arbetsgivare eventuellt har rätt att säga upp dig, även om utgångspunkten är att det råder ett principiellt förbud mot uppsägning på grund av sjukdom. Om inte annat rör vi oss enligt min mening i gränslandet av vad som kan anses vara en acceptabel grund för uppsägning på grund av sjukdom.

Sammanfattning

Det råder ett principiellt förbud mot såväl avsked som uppsägning på grund av sjukdom.

Däremot kan uppsägning komma i fråga i undantagsfall.

Då förutsätts främst att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt i sådan väsentlig mån att arbetstagaren inte kan förväntas utföra något arbete av betydelse under en lång tid framöver och att arbetstagaren erhåller sjukersättning.

Din arbetsgivare har också att vidta rehabiliteringsåtgärder, andra stödåtgärder och se över omplaceringsmöjligheter innan en uppsägning kan komma i fråga.

Det är svårt att ge dig ett konkret svar på din fråga, men jag anser att vi rör oss i gränslandet av vad som kan anses vara en acceptabel anledning för uppsägning på grund av sjukdom.

Mina råd

Om du är med i ett fackförbund råder jag dig att vända dig till dem för vägledning i frågan.

Du kan givetvis också vända dig till arbetsgivaren för att gemensamt diskutera fram en plan för hur ni kan tänkas gå vidare och hur du ska kunna återgå i arbete, även om det skulle innebära en förändring av tjänst eller arbetsuppgifter.

Jag hoppas att det löser sig för dig och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare