Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?

2021-07-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag är svensk medborgare, född och uppvuxen i Sverige. Sedan några år tillbaka har jag en flickvän i USA. Hon är amerikansk medborgare. Vi har skickat in en ansökan om permanent uppehållestillstånd, och flickvännen är nu kallad till intervju om några månader. Eftersom denna ansökan har tagit tid, har vårt förhållande växt starkare och nu går vi i planer på att gifta oss. Ska vi fortfarande genomföra den inskickade ansökan om permanent uppehållehållstillstånd eller ska vi kanske gifta oss först? Vi båda är egna företagare och har ekonomi och plats i våra boenden. Vi är ute efter någon form av rådgivning vilket som blir mest "smärtfritt" för att helt enkelt kunna leva tillsammans. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är utlänningslagen (UtlL) och utlänningsförordningen (UtlF).

Inresa och uppehållstillstånd, vad gäller?

Enligt huvudregeln ska en ansökan om uppehållstillstånd ska göras innan sökanden, din blivande sambo, reser in i landet, vilket innebär att hennes ansökan egentligen inte kan beviljas efter ankomsten till Sverige, 5 kap. 18 § UtlL. Men det finns vissa i lag angivna undantag. En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är ambitionen att i görligaste mån upprätthålla familjesammanhållningen, något som också följer av lagens förarbeten, se prop. 2005/06:72, s. 68 f. Utgångspunkten är att en utländsk medborgare som önskar vistas i Sverige mer än 90 dagar behöver ett uppehållstillstånd, 2 kap. 5 § UtlL. Huruvida du och din flickvän lever ihop i dagsläget är för mig ovisst och förutsättningarna skiljer sig något åt varför en översiktlig genomgång av båda scenarierna kommer att ges nedan. Om du och flickvännen har varit sammanboende sedan tidigare, exempelvis utomlands, och under en period om minst två år eller om ni är gifta har den senare rätt att få ett uppehållstillstånd på grund av anknytning, 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL.

Om det är så att ni inte har bott tillsammans innan hennes ankomst till Sverige eller om ett tidigare samboförhållande inte når upp i tvåårsfristen får ett uppehållstillstånd ändå att beviljas om det föreligger en seriös avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande, 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL. Det får inte heller finnas några särskilda skäl som talar emot detta och inom ramen för den här bedömningen görs en seriositetsprövning i vilken hänsyn bl.a. tas till längden på ert förhållande, hur pass väl ni känner varandra, om ni besitter förmåga att kommunicera på ett språk som båda behärskar, om ni träffas någorlunda regelbundet och om det finns eller väntas barn. Det ska också noteras att stor vikt läggs vid eventuell tidigare brottslighet hos den sökande samt risken för att någon i familjen kan komma att utsättas för våld, 5 kap. 17 § 1 st. UtlL. Härutöver ställs det krav på dig. Förutom ovanstående krävs att du har möjlighet att försörja både dig själv och din blivande sambo samt att du har en bostad av godtagbar standard och att denna är tillräckligt stor för ändamålet, 5 kap. 3 b § UtlL. Utifrån din ärendebeskrivning verkar det dock sistnämnda inte utgöra några som helst problem.

Även följande kan vara värt att nämna. När en utlänning har stark anknytning till en person i Sverige och det skäligen inte kan krävas att den aktuella personen reser till ett annat land för att där ge in sin ansökan kan en ansökan om uppehållstillstånd beviljas efter inresan till Sverige, 5 kap. 18 § 2 st. 5 p. UtlL. Den skälighetsbedömning som ska göras tar sin utgångspunkt i om omständigheterna i det enskilda fallet når upp i vissa krav. Exempel på detta är om det kan antas att sökanden efter hemkomst kommer att få svårigheter att få pass eller utresetillstånd och det beror på trakasserier från hemlandets myndigheter. Andra godtagbara skäl kan vara att hemlandet är avlägset och att återvändandet är förenat med stora kostnader, att svensk utlandsrepresentation saknas eller att sökanden riskerar att avtjäna straff för ett påstått brott med politiska förtecken, se prop. 1999/2000:43, s. 57 ff. Om så är fallet kan jag av förklarliga skäl inte svara på, men givet att din flickvän kommer från USA torde undantagen inte bli aktuella i det här fallet. Jag vet inte heller om hon redan befinner sig i Sverige, men egentligen ska, som tidigare påpekats, en ansökan om uppehållstillstånd ges in till den svenska beskickningen eller det svenska konsulatet i hennes hemland, dvs. USA, alternativt direkt till Migrationsverket om något av de ovan nämnda undantagen kan göras gällande, 4 kap. 20 § UtlF.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis är det samma lagparagraf, dvs. 5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL, som tillämpas oavsett om ni planerar att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande varför det påbörjade ärendet kan ligga kvar. Skulle ni däremot redan vara gifta när en ansökan om uppehållstillstånd lämnas in är huvudregeln som sagt att din flickvän, eller rättare sagt din hustru, istället ska beviljas uppehållstillstånd, 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL. Det korta svaret torde därför lyda att det är lättare att få uppehållstillstånd vid ett redan ingånget äktenskap. Men märk väl att tidigare brottslighet ändå alltid kan leda till avslag. Det gäller även om bl.a. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet, se vidare 5 kap. 17-17 b §§ UtlL.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1227)
2021-09-26 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning

Alla besvarade frågor (95915)