Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?

2021-10-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej.det gäller en enskild väg som är ca. 3km lång.Den sträcker sig över tre olika markägares ägor. Efter halva vägsträckan finns det 6st. fastigheter och i slutet på vägen 7 st. Dom 7st. är oense med den markägaren om allt möjligt beträffande den sista delen av vägen och har därför ansökt hos Lantmäteriet om bildande av en samfälld väg. Vid ett infomöte med LM i juni föreslog jag att förrättningen bara ska gälla den sista delen av vägen , där problemen finns, men det tyckte inte LM. Är det rätt att vi i början på vägen ska behöva vara med och finansiera problem som finns i slutet på vägen? Till saken hör att det är en återvändsväg och ingen av oss på "mitten" åker aldrig till slutet på vägen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att den berör bildandet av en vägsamfällighet, vilket gör anläggningslagen, AL, tillämplig.

Kan en fastighet tvångsanslutas till en vägsamfällighet?

Anläggningslagen bygger på att en fastighet kan tvångsanslutas till en gemensamhetsanläggning om ägaren motsätter sig anslutning eller om övriga deltagare inte vill tillåta anslutning. Avgörande är om det är av väsentlig betydelse för fastighet att ha del i anläggningen (5 § AL). I motiven anförs att avgörande för prövningen av om det är väsentligt är om det kan konstateras att det föreligger ett påtagligt behov för en fastighet att ha tillgång till den nyttighet som avses med gemensamhetsanläggningen. Anser Lantmäteriet att samtliga fastigheter har nytta av vägen så kan ni således "tvingas att delta" trots att ni i dagsläget inte nyttjar vägen till fullo.

Är det rätt att ni ska finansiera slutet av vägen?

Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningens utförande fastställes av Lantmäteriet vid förrättningen. För varje fastighet anges andelstal, som bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har av anläggningen (15 § AL). Detta innebär att ni som inte nyttjar vägen i lika stor utsträckning som de i slutet av vägen inte bör få ett lika stort andelstal som övriga. Därmed kommer ni inte heller behöva betala för underhåll och drift av vägslutet.

Sammanfattning

Det är korrekt att Lantmäteriet gör en bedömning av vilka fastigheter som ska delta i en vägsamfällighet och därmed kan "tvinga" de berörda att vara med. Däremot ska andelstal bestämmas utifrån den nytta som fastigheten har av anläggningen. I och med att ni inte nyttjar slutet av vägen så ska ni därmed inte heller betala lika mycket som de fastigheter som nyttjar hela vägen. Detta på grund av att ert nyttjande inte ger upphov till lika stort slitage.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (96507)