FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt19/05/2020

Kan man stå som fullmaktshavare i förhållande till flera personer?

Hej

Vi ska skriva en framtidsfullmakt för våra föräldrar. Vi är 3 bröder. Kan jag stå som fullmaktshavare för bägge mina föräldrar eller jag kan bara stå för en av dem?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer kort redogöra för vad en framtidsfullmakt innebär samt vilka krav som ställs för att den ska vara giltig. Svaret på just din fråga finner du längst ner.

Den tillämpliga lagstiftningen är lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §).

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig uppställs följande krav:

Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år (3 §). Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § 1 stycket). Två vittnen ska samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska de kunna intyga att fullmaktsgivaren har skrivit under handlingen (4 § 2 stycket). Fullmaktshavaren får inte vara vittne. Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara vittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (Rätt upp- och nedstigande släktskap är exempelvis föräldrar och barn) eller, svågerlag (exempelvis svär- och styvföräldrar och styvbarn men däremot inte svåger och svägerska eftersom även svågerskapet ska vara rakt upp- eller nedstigande led) till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne (4§ 3 stycket samt 10 kap. 4 § 1 stycket ärvdabalken). Det ska framgå att det är fråga om en fullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Svar: Det finns inga hinder mot att du åtar dig att vara fullmaktshavare till flera personer. Däremot kan det vara bra att tänka på att ditt åtagande innebär att du ska företräda din fullmaktsgivare enligt fullmaktens innehåll. Detta skulle kunna leda till intressekonflikter vid konkurrerande fullmakter, men då det i ditt fall endast rör sig om familj så lär detta inte vara ett problem.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare