Kan man som visstidsanställd bli uppsagd på grund av sjuksrivning, och kan man ta igen missad månad till följd av sjukskrivning?

Hej! Jag har en visstidsanställning från och med aug 21- juni -22. Jag undrar om jag kan bli uppsagd ifall jag ev. skulle behöva vara sjukskriven i en månad pga en ögonoperation smatidigt undrar jag ifal jag får "ta igen" den missade månaden vid ett annat tillfälle

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du har en visstidsanställning som sträcker sig från augusti 2021 till juni 2022. Du kommer behöva genomgå en ögonoperation under denna tid, och du undrar om du kan bli uppsagd på grund av detta eftersom du kommer behöva vara sjukskriven i en månad efter operationen, och om du kan ta igen den månaden som du missar vid ett annat tillfälle.

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i lag om anställningsskydd, som förkortas LAS, lag om sjuklön samt socialförsäkringsbalken. Jag kommer förklara dessa regler, för att sedan använda dem för att besvara din fråga.

Vad krävs för uppsägning?
För att kunna säga upp någon så krävs det alltid föreligger saklig grund, förutom om det gäller någon som endast är provanställd (7 § LAS). Saklig grund innebär att det antingen föreligger arbetsbrist på arbetsplatsen eller att uppsägningen sker på grund av personliga skäl.

Med personliga skäl menas sådant som har med den anställde att göra. Detta kan exempelvis vara att den anställde missköter sig på arbetsplatsen eller att det föreligger stora samarbetssvårigheter.

Arbetsbrist är i stället sådant som inte är personliga skäl. Det kan till exempel vara så att företaget måste minska personal i företag på grund av nedrustning eller att företaget behöver omstruktureras.

Uppsägning av visstidsanställd
En visstidsanställning kan inte sägas upp om det inte är avtalat om detta. Det måste alltså stå med i anställningsavtalet vid en visstidsanställning att arbetsgivaren kan säga upp den anställde, för att detta ska vara möjligt. En visstidsanställning är nämligen en form av tidsbegränsad anställning och denna upphör därför vanligtvis när anställningstiden tar slut enligt anställningsavtalet (5 § LAS).

Vad som dock är viktigt att nämna, är att det fortfarande kan bli aktuellt med avsked för en anställd, även om uppsägning inte står med i anställningsavtalet. Med avsked menas att en anställd har grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren att denne inte får vara kvar (18 § LAS). Exempel på detta kan vara att en anställd är hotfull på arbetsplatsen eller inte dyker upp på arbetet utan giltig grund. En sjukskrivning ger dock inte möjlighet till avsked, då detta inte är att anse som grovt åsidosättande av åligganden gentemot arbetsgivare. Avsked är därmed inte aktuellt för din situation.

Jag kan inte utläsa av det du nämner i frågan om det står med i ditt anställningsavtal att din arbetsgivare kan säga upp dig innan anställningstiden gått ut. Men skulle det stå med i avtalet, så kan arbetsgivaren göra detta om det finns saklig grund för det, som jag gick igenom under föregående rubrik ovan. Men skulle det inte stå med, så kan arbetsgivaren inte säga upp dig utan du har rätt att arbeta kvar till den tidpunkt då anställningstiden löpt ut.

Kan man bli uppsagd på grund av sjukskrivning?
Sjukdom kan vara saklig grund för uppsägning av personliga skäl, om det är så att sjukdomen innebär att den anställde inte längre kan utföra sitt arbete på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska så långt som är möjligt och inom rimliga gränser underlätta för en anställd att återgå till sitt arbete på arbetsplatsen, men om det inte skulle gå att ordna, kan därmed uppsägning till följd av sjukdom och på grund av personliga skäl bli aktuellt. Arbetsgivaren ska alltså försöka lösa situationen för att den anställde ska kunna komma tillbaka och fortsätta arbeta efter sin sjukskrivning.

Du nämner att du kommer behöva gå igenom en ögonoperation och till följd av denna bli sjukskriven i en månad från ditt arbete. Jag kan inte helt utläsa vad det är för typ av arbete du utför på din arbetsplats, men om det är så att du kan återgå till ditt arbete och utföra det såsom innan operationen så finns ingen grund för uppsägning. Skulle det vara så att ditt arbete kan påverkas av din ögonoperation när du kommer tillbaka från sjukskrivningen, så är dessutom din arbetsgivare skyldig att underlätta för dig så du kan komma tillbaka och arbeta. Om ögonoperationen påverkar ditt arbete så pass mycket att din arbetsgivare inte kan vidta åtgärder för att du ska kunna utföra ditt arbete, så kan det först då bli aktuellt med en uppsägning till följd av din sjukskrivning. Men det ska som sagt mycket till för att detta ska vara en tillåten grund för uppsägning.

Kan du ta igen den månad som du missar?
Vad jag förstår, så har ni skrivit ett avtal om att du ska jobba perioden augusti 2021 till juni 2022. Det finns ingen lagtext som säger att du har rätt att ta igen den månad som du missar till följd av din sjukskrivning, utan det är i så fall något som du och din arbetsgivare får diskutera och avtala om sinsemellan.

Om du är orolig att du förlorar pengar till följd av din operation, så har du rätt till sjuklön då din arbetsförmåga blir nedsatt (4 § lag om sjuklön). Din arbetsgivare betalar då ut sjuklön till dig under de första 14 dagarna som du är sjukskriven (7 § lag om sjuklön), och sedan tar Försäkringskassan över och betalar ut för resterande dagar. Viktigt att notera är att arbetsgivaren dock kan kräva sjukintyg från läkare efter de första 7 dagarna av sjuklön för att resterande 7 dagar ska betalas ut (8 § lag om sjuklön).

Du har därmed som anställd rätt till 14 dagar av sjuklön från din arbetsgivare. Därefter kan man få rätt till sjukpenning av Försäkringskassan vid sjukdom som sätter ned ens arbetsförmåga med minst en fjärdedel (27 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken). Detta är något som du ansöker om, och som Försäkringskassan själva avgör.

Sammanfattning
Om du kan återgå till ditt arbete och utföra detta såsom innan operationen, eller om du kan återgå till arbete efter att arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder till följd av din operation, så kan du inte bli uppsagd på grund av sjukskrivningen.

Skulle dock ögonoperationen påverka ditt arbete så mycket att det inte går att utföra, och inte ens med arbetsgivarens vidtagna åtgärder, finns det en grund för uppsägning. Eftersom du är visstidsanställd, så måste det dock stå i ditt anställningsavtal att din arbetsgivare har rätt att säga upp din anställning i förtid, innan din överenskomna anställningstid har löpt ut. Om detta inte står med i anställningsavtalet, kan din arbetsgivare inte säga upp dig, oavsett om du inte kan utföra arbetet till följd av din operation. Det ska även nämnas att det inte heller är aktuellt med något avsked i din situation, då sjukskrivning inte är att grovt åsidosätta sina åligganden gentemot arbetsgivaren.

Att ta igen en missad månad på grund av sjukskrivning är något som du får prata med din arbetsgivare om. Är det så att du är orolig över pengarna som du skulle fått ut av den månad som du missar, har du rätt att få sjuklön av arbetsgivaren i 14 dagar. Därefter kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan för resterande dagar och det är då Försäkringskassan som själva avgör om du har rätt till detta eller inte.

Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att jag kunnat besvara denna. Om jag tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, så är du alltid välkommen att ställa dessa hos oss här, på Lawline!

Jag önskar dig en fortsatt trevlig sommar!
Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000