Kan man skriva över egendom för att slippa betala skulder?

2019-04-08 i Skuld
FRÅGA
Jag kräver pengar från en person som skriftligen lovat att lösa ut mig då jag upptäckt oriktiga uppgifter.Han har skrivit över alla sina tillgångar på sin hustru eller annan person efter det att jag krävt honompå pengar. Är det juridiskt riktigt eller gäller inte överskrivningen.Jag har anmält till ekobrtottsmyndigheten, polisen och kronofogden men det händer inget.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Min tolkning av din fråga är att du har en skriftlig fordran på din motpart, vilket är att jämföra med ett skuldebrev eller annat erkännande av skulden. Din motpart har på något sätt åtagit sig att betala dig en viss summa. Nu har vederbörande skrivit över alla sina tillgångar på sin hustru eller annan person och du undrar om överskrivningen är juridiskt riktig eller ej.

Jag kommer i det följande att först förklara hur du får fastställt en skuld, därefter vad som gäller vid utmätning, vid konkurs och slutligen en sammanfattning med råd.

För att få betalt kan du vända dig till Kronofogden

Kan den som är skyldig dig pengar till inte betala (eller om vederbörande inte vill betala) kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få gäldenären (den betalningsskyldige) att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §).

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Det som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till gäldenären och följande kan hända:

1. Gäldenären väljer att betala till dig.

2. Gäldenären invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.

3. Gäldenären hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att gäldenären är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om gäldenären betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och vederbörande inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos gäldenären.

Vad innebär överskrivningen av tillgångar vid en utmätning?

Om vi utgår från att det fastställs att gäldenären är skyldig dig pengar och det görs en utmätning av Kronofogden, får egendom som inte är undantagen enligt utsökningsbalken eller undantagen på grund av särskild föreskrift, tas i anspråk (4 kap. 2 § UB). Sådant som kan vara undantaget är t.ex. kläder och möbler som är nödvändigt för hemmet eller egendom som erhållits genom gåva eller testamente med överlåtelseförbud. Även pengar kan vara undantaget i den mån det behövs för att den betalningsskyldige och dennes familj ska klara sig under en månad, s.k. beneficium (5 kap. 1 § UB).

Vid utmätning anses gäldenären vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Om gäldenären är gift eller sambo och de har lös egendom i sin gemensamma besittning är utgångspunkten att det är gäldenären som är ägare till egendomen, om inte hans fru kan göra sannolikt att de är samägare till egendomen eller hon kan bevisa att egendomen är hennes (4 kap. 19 § första stycket UB). När det gäller fast egendom får sådan utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Om gäldenären har lagfart på egendomen får utmätning ske, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 24 § UB).

Vid utmätning är därmed överskrivningen av tillgångar "giltig". Om det kan bevisas att egendomen tillhör någon annan får den inte utmätas för att täcka skulden.

Vid konkurs kan det ske återvinning av egendom

En gäldenär som är på obestånd kan begäras i konkurs av dig. Med obestånd menas att gäldenären inte kan betala sina skulder och att oförmågan inte endast är tillfällig (1 kap. 2 § konkurslagen). När någon begärs i konkurs kommer vederbörandes samtliga tillgångar att tas i anspråk och förvaltas av en konkursförvaltare (1 kap. 3 § konkurslagen).

Konkursförvaltaren kommer att gå igenom den konkursbegärdas ekonomi och kan, om egendom skrivits över på annan, begära återvinning av den (jfr 4 kap. 1 § konkurslagen). Såväl försäljning av egendom där gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna går åter (4 kap. 5 § konkurslagen) som gåvor går åter (4 kap. 6 § konkurslagen). Återvinningen innebär att egendomen som gäldenären sålt eller skänkt bort ska gå åter till konkursboet för betalning av skulder. Finns egendomen inte kvar ska istället ersättning för dess värde utges (4 kap. 14 § konkurslagen).

I detta skede kvittar det således att den betalningsskyldige skrivit över egendomen på sin fru eller annan. Egendomen kan gå åter om den betalningsskyldige försätts i konkurs.

Sammanfattning och råd

Min rekommendation är att du i första hand får fastställt att det föreligger en skuld du kan begära in. För att få det fastställt kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Om skulden fastställs och den betalningsskyldige ändå inte betalar kan det beslutas om utmätning av tillgångar. Har den betalningsskyldige gjort sig av med all egendom finns det inte heller något att utmäta. Nästa steg är i sådana fall att begära vederbörande i konkurs. Vid konkurs kommer den betalningsskyldiges samtliga tillgångar att tas i anspråk och tas om hand av en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren kommer att gå igenom ekonomin och om det skett försäljning av egendom, eller att den skänkts bort, kan det begäras återvinning. Återvinning innebär att egendomen ska gå åter till konkursboet för att täcka den betalningsskyldiges skulder. Vid konkurs kommer det således att kvitta att den betalningsskyldige skrivit över egendom, den kan ändå tas i anspråk för betalning av skulder.

Om du behöver hjälp av en jurist, vilket kan vara en god idé för det fall att den betalningsskyldige bestrider skulden och ni hamnar i domstol, kan jag varmt rekommendera att du anlitar en jurist vid Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (426)
2020-05-29 När avskrivs lån från CSN?
2020-05-26 Skuldebrev?
2020-05-26 Min kompis är skyldig mig pengar som hon inte lämnar tillbaka, vad ska jag göra?
2020-05-08 Vad ska jag göra om ena låntagaren slutar betala av sin del av lånet?

Alla besvarade frågor (80469)