Kan man polisanmäla en person för förtal om denne har gjort en polisanmälan mot en?

FRÅGA
Hej! Det är nämligen så här att jag har fått en anmälan på mig angående skadegörelse och misshandel. Om jag vet att anklagelserna inte är sanna och nekar till gärningen och troligtvis redan vet att ärendet läggs ner i brist på bevisning eftersom saken aldrig har hänt.Kan jag redan nu anmäla personen för förtal gentemot mig? Är det möjligen ett förtal?Mvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns det grund för förtal?

För att ett förtalsbrott ska ha ägt rum krävs att en person har pekat ut en annan person som klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta den andre för missaktning (5 kap. 1 § Brottsbalken). Med andra ord ska uppgifterna vara av nedsättande karaktär. Det är inte helt klart om en "falsk" polisanmälan kan sägas utgöra förtal. Det står klart att uppgiften har nått tredje man i form av polisen då anmälan gentemot dig har upprättats. Det är däremot inte helt klart huruvida en polisanmälan kan anses vara ett uppgiftslämnande till tredje man sett till förtalsparagrafen. Jag återfinner däremot inte några omständigheter som talar emot det faktum att en polisanmälan kan anses vara ett uppgiftslämnande till tredje man.

Om det visar sig att uppgifterna är sanna, eller att det med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt kan personen som lämnat uppgifterna om dig gå fri från straffrättsligt ansvar (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken). Uppgiftslämnaren kan komma att hävda att denne under ett vittnesmål eller polisförhör har varit skyldig att uttala sig, eller att det annars har varit försvarligt att lämna de uppgifter som har gjorts.

Kan det finnas annan grund än förtal?

Som jag redovisade ovan finns det en viss oklarhet om en polisanmälan kan anses vara förtal, förutsatt att uppgiftslämnandet inte var försvarligt eller grundats på sanna uppgifter. Det kan därför vara motiverat att söka svar i en annan straffbestämmelse.

Enligt din utsaga har du blivit falskt anklagad för sabotage och misshandel. Detta kan föranleda att personen som har anmält dig gjort sig skyldig till falsk angivelse (Brottsbalken 15 kap. 6 §). För att regeln ska bli aktuell krävs att uppgiften som lämnats om dig ska förstås som en uppmaning till åtal mot dig. Med tanke på att personen gör en polisanmälan mot dig borde denna anmälan vara en tillräcklig omständighet som talar för att utpekandet ska ses som en uppmaning till åtal.

För att personen ska fällas till ansvar krävs att denne bevisligen har farit med osanning. Med andra ord krävs det att personen uppsåtligen lämnat en osann utsaga. Med uppsåt ska förstås ett medvetet handlande som har haft till syfte att åstadkomma en viss effekt, i detta fall att få dig åtalad och fälld för ett brott som du inte har begått.

I vissa fall behöver personen inte ha handlat med uppsåt för att kunna dömas till ansvar. Om personen inte har insett att du är oskyldig men trots detta har haft skälig anledning att anta att du är oskyldig kan detta leda till straffansvar (Brottsbalken 15 kap. 6 § andra stycket). Detta kallas för en obefogad angivelse.

Sammanfattning

Jag har förvisso identifierat en hel del oklarheter rörande förtalsparagrafen, men gör trots detta tolkningen att förtal kan göras gällande. Även falsk eller obefogad angivelse kan aktualiseras. Personen kommer däremot inte kunna dömas för båda brotten. Detta eftersom förtalsparagrafen och paragrafen avseende falsk eller obefogad angivelse kommer att konkurrera ut varandra.

Jag kan rekomendera dig att ta kontakt med polisen. Detta gör du antingen genom att upprätta en polisanmälan på polisens hemsida, eller genom att ringa dem på telefonnummer 114 14.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92184)