FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt13/11/2018

Kan man överklaga länsstyrelsen beslut om tillstånd för miljöfarlig verksamhet?

Kan man överklaga Lässtyrelsens beslut som gäller utökad verksamhet för bergtäkt? Kostar detta något?

Det innebär fler/större sprängningar 1000 m till tätort, väg som används idag går rakt igenom vårt samhälle vi bor 5 m till vägen. De har även fått rätt att köra dygnet runt 365 dagar/år i 30 år. Det är vägen som våra barn tar till skola/fritids. Överklagan ska vara inlämnat 14/11-18

Vore oerhört tacksam för ert tips och svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bergtäkt betraktas enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet. För påbörjande, ändring eller utvidgning av verksamheter som bedriver bergtäkt krävs därför i vissa fall tillstånd, som efter ansökan beviljas av länsstyrelsen. Nedan kommer jag att redogöra för rätten att överklaga, vad det kostar samt hur man går tillväga för att överklaga ett beslut.

Rätten att överklaga

I praktiken görs prövningen av en s k miljöprövningsdelegation, dvs en särskild avdelning inom länsstyrelsen. Delegationens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Det är däremot inte alla som kan överklaga ett sådant beslut. När det gäller enskilda personer krävs det att man är sakägare. Det innebär att man på ett konkret sätt ska berörs av verksamheten som beslutet avser. Min bedömning är att ni får anses vara sakägare.

Hur man överklagar

Fastän beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen, dvs ska ställas till domstolen, ska överklagandet inges till beslutsmyndigheten. Det kostar ingenting att överklaga. Däremot måste den klagande stå för sina rättegångskostnader.

I överklagandet ska yrkandet anges. Ett yrkande är det beslut du vill att rätten ska fatta. I överklagandet ska du också ange grunderna till ditt yrkande. Det går bra att överklaga till och med den dag fristen löper ut. Om ni inte hinner utveckla grunderna kan ni inge ett blankt överklagande, för att sedan, efter det att fristen löpt ut, utveckla grunderna. Det kan vara en god idé att då ange varför man begär en förlängd tidsfrist samt hur lång denna ska vara.

Överklagandet ska även innehålla uppgift om vilket beslut som avses (ärendenummer eller målnummer) vem som överklagar, eventuellt ombud samt vem som sökt tillståndet.

Jag vet att tiden är knapp, men jag skulle ändå råda er att kontakta en jurist innan ni bestämmer er för att ge er in i rättsprocessen.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo