Kan man kvarhålla en häst som pant och går det att sälja den?

2020-03-31 i Fordringar
FRÅGA
Hej jag har en privatperson som hyr in sina två hästar här, vi har skrivit kontrakt på månadshyra 3300 kr för båda hästar men hon har inte betalt nog mycket sista månaderna så nu är skulden på 13000kr.Kan jag kräva att hon säljer en häst o betalar skulden eller kan jag kräva att få ta en häst i pant? Om inget av detta är möjligt finns det nåt annat sätt jag kan göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du ingått hyresavtalet i egenskap av näringsidkare. I sådant fall aktualiseras allmänna principer om retentionsrätt samt lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats.

Vad gäller vid kvarhållande av annans egendom?

I det fallet att en förvarare lägger ner en nödvändig kostnad på egendom åt annan, och ägaren till egendomen inte betalar denna kostnad, har näringsidkaren rätt att kvarhålla egendomen som säkerhet för sin fordran mot ägaren. Denna rätt kallas för retentionsrätt och går att utläsa ur 12 kap. 8 § handelsbalken men utgör även en allmän princip som kan aktualiseras också när en fordran uppstått på grund av ett förvaringsuppdrag. Retentionsrätten innebär dessutom en förmånsrätt (en slags panträtt) för den som kvarhåller egendomen i enlighet med 4 § p. 3 förmånsrättslagen.

Utöver vad som nu har sagts gäller att egendomen som kvarhålls har ett särskilt samband med den fordran som förvararen har mot ägaren (s.k. konnexitet). I ditt fall finns ett tydligt samband mellan hästen och din fordran, och du har därmed rätt att kvarhålla hästen under tiden som hästägaren inte har betalat fordringen.

Får du sälja av hästen om fordringen inte betalas?

En sak som inte har hämtats får säljas under förutsättning att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, den som har beställt förvaringen därefter har anmanats att hämta saken och i anmaningen har upplysts om att saken annars kan komma att säljas efter viss tid (se 3 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats). Om näringsidkaren har en fordran på beställaren för förvaringen av saken, skall det av anmaningen framgå vilket belopp som skall betalas (2 st. samma lag).

Av det nu nämnda lagrummet framgår att du alltså under vissa förutsättningar har rätt att sälja av hästen. Dessa förutsättningar är att avtalet först och främst har upphört att gälla, vilket troligen är fallet då hästägaren inte klarat av att följa avtalet. Därefter måste du anmana hästägaren att hämta hästen med villkoret att fordringen på 13 000 kr betalas. I anmaningen måste du upplysa hästägaren att hästen annars kan säljas efter viss tid. För närmare detaljer om hur försäljningen ska gå till m.m., se nämnd lag.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (740)
2020-11-24 En person har en skuld i Litauen, vad kan hända om personen flyttar tillbaka?
2020-11-21 Behöver jag betala en sent skickad faktura?
2020-11-18 Skuldsanering och rätt till ersättning för en fordran
2020-11-15 Är jag skyldig att betala skuld till dödsboet efter min fars bortgång?

Alla besvarade frågor (86576)