FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter14/05/2022

Kan man invända mot en parkeringsbot?

Fick en p-bot. Området visade sig dock vara felskyltat genom att p-skylt saknades, varför boten inte gällde. P-bolaget lär inte frivilligt återbetala alla inbetalningar. Kan p-bolaget åläggas att återbetala alla felaktiga p-botar? Förklara hur det fungerar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utgångspunkt

Inledningsvis framgår det av polisens hemsida (här) att man vid felparkering antingen kan få en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. En parkeringsanmärkning kan man få om man parkerat fel på allmän plats. En kontrollavgift å andra sidan utfärdas av ett privat parkeringsbolag vid parkering på tomtpark, exempelvis i parkeringshus. Det framgår av din parkeringsbot vilken typ av avgift det är. 

Tillämplig lag

Regler om kontrollavgifter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och för parkeringsanmärkningar finns Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF).

Hur går man tillväga för att invända mot en parkeringsanmärkning?

En parkeringsanmärkning utfärdas antingen av polis eller kommunal parkeringsvakt (5§ LF). Om man vill invända mot en sådan anmärkning så måste man först betala avgiften innan man vänder sig till polisen (7§ LF). En bestrida kan göras genom Polisens e-tjänst eller en blankett. Du hittar mer om det (här). Om man inte når framgång med sin invändning kan man överklaga beslutet till tingsrätten (8-9§§ LF). Om Polismyndigheten istället beslutar att undanröja parkeringsanmärkningen så kommer avgiften betalas tillbaka (15§ LF).

Hur går man tillväga för att invända mot en kontrollavgift?

Om man vill bestrida en kontrollavgift så behöver man inte betala den. Detta gäller även om ärendet skulle tas upp i domstol. Då behöver ingen betalning ske förrän tingsrätten avgjort målet. För att göra en invändning ska man vända sig till det privata parkeringsbolag som utfärdade avgiften. I invändningen ska man motivera bestridandet och bifoga eventuella handlingar som stödjer ens bestridande. 

Rättsligt gäller att en markägare som tillhandahåller en parkering får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkeras på ett sätt som strider mot parkeringsvillkoren (1§ LKOB). För att kunna ta ut en kontrollavgift krävs det att dessa parkeringsvillkor framgått tydligt på skyltar i området (3§ LKOB). I och med att området var felskyltat i ditt fall, är detta något du kan använda för att styrka ditt bestridande. Sådan bevisning är även central inför en eventuell framtida tvist i domstol. Om parkeringsbolaget inte godtar ditt bestridande kan de föra talan i domstol i den tingsrätt på den ort där parkeringen ägde rum (9§ LKOB). Då parkeringsbolaget hävdar att en olovlig parkering skett, är det också de som har bevisbördan för att visa det. Om det finns bevisning att området var felskyltat, kan parkeringsbolaget emellertid få svårt att nå framgång i målet. Även en privatperson kan väcka talan i domstol. Mer information om att utfärda en stämningsansökan hittas på Sveriges Domstolars hemsida (här). I samband med en ansökan om stämning betalar man en avgift på 900 kr. Om man förlorar målet kan man dessutom i viss mån behöva stå för rättegångskostnaderna. Det är därför inte helt riskfritt att ansöka om stämning. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Linnea HoodRådgivare