Kan man göra sina syskonbarn arvlösa genom ett testamente?

Lite komplicerat. Jag har ingått ett partnerskap och i ett bevittnat testamente lämnar jag all kvarlåtenskap till min partner.

När jag föddes fick min biologiska mor problem att ta hand om mig så jag överlämnades till mina morföräldrar som senare adopterade mig. Så på "pappret" är jag syskon med min mor.

Mina morföräldrar adopterade också en annan pojke av olika orsaker.

Min biologiska "mor/syster" fick flera barn senare varav ett lever. Samma med den andra adopterade pojken. Han har idag två levande barn.

Båda dessa på pappret, mina syskon är avlidna.

Så det är ett barn som är "systerson" till mig och ytterligare två som är "brorsbarn" till mig.

Jag lär avlida före min partner så jag undrar: Kan dessa "syskonbarn" kräva någon kvarlåtenskap efter mig eller kan min partner få allting utan problem.

OM de skulle ha någon arvsrätt. Kan jag få dem att skriva ett "intyg" att de frånsäger sig all kvarlåtenskap efter mig.

Skulle vara mycket tacksam för svar på detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bakgrund

Den som adopterats anses rättsligt vara adoptivförälderns barn och inte barn till sina tidigare föräldrar. I juridiskt hänseende görs alltså ingen skillnad mellan adopterade barn och andra barn (4 kap 21 § föräldrabalken). Framöver kommer jag alltså hänvisa till din biologiska mor som din syster och din adopterade bror som din bror.

Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap (partnerskapslagen) är upphävd men ska tillämpas ifråga om ett enligt den lagen registrerat partnerskap (12 § lag (2009:260) om upphävande av partnerskapslagen). Då du (enligt info i mail) ingick ditt partnerskap år 2005 tillämpas partnerskapslagen på det förhållandet. Ett registrerat partnerskap har samma rättsverkningar som ett äktenskap (3 kap 1 § partnerskapslagen).

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB).

1.Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn. Dessa kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).

2.Den andra arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens föräldrar. Om inte föräldrarna lever består denna arvsklass av arvlåtarens syskon. I ett avlidet syskons ställe träder dess barn in, och varje gren tar lika lott. (2 kap 2 § ÄB).

3.Den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar. Om dessa inte är i livet träder deras barn, dvs arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder in (2 kap 3 § ÄB).

Enligt stirpalgrundsatsen tar alla inom varje arvsklass lika stor del i kvarlåtenskapen. Om det enbart finns en arvtagare i en arvsklass ärver denna allt. Om en arvinge avlidit, finns en generell rätt för dennes barn att träda i hans eller hennes ställe. Detta kallas istadarätt.

När det gäller bröstarvingar finns de så kallade laglottsreglerna som innebär att en förälder genom testamente inte kan göra sina bröstarvingar eller deras avkomlingar arvlösa. Laglotten utgör hälften av den arvslott som en bröstarvinge har rätt till enligt arvreglerna (7 kap 1 § ÄB). En testator kan alltså genom testamente endast utesluta bröstarvingarna från hälften av det arv de annars skulle erhålla. Om en bröstarvinge inte kräver jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB är dock testamentet i sin helhet gällande mot arvingen.

Om arvlåtaren är gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma bröstarvingars arvsrätt. (3 kap 1 § ÄB). Dessa regler gäller också för registrerade partners (3 kap 1 § partnerskapslagen).

I ditt fall

Om du och din partner har gemensamma barn (bröstarvingar) och du avlider först, kommer ditt arv i första hand tillfalla din partner, och sedan era gemensamma barn (3 kap 1 § ÄB). Om ni inte har gemensamma barn blir arvingarna i andra arvsklassen aktuella. För att dina syskonbarn ska ha arvsrätt efter dig krävs dock att såväl dina föräldrar som dina syskon är avlidna. Det framgår inte av din beskrivning om dina föräldrar är i livet eller inte.

I fall dina syskonbarn är legala arvtagare efter dig (om varken dina föräldrar eller syskon är i livet) kan du i ett testamente "frånta" dem sin arvsrätt.

Ett testamente ska delges arvingarna (eventuellt alltså syskonbarnen). Delgivning sker genom att man överlämnar en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap 4 § ÄB). En arvinge kan antingen godkänna testamentet som då blir direkt gällande mot arvingen, eller endast bekräfta delgivningen. Om en arvinge anser att testamentet är ogiltigt kan denna klandra testamentet. Det görs genom att arvingen inom sex månader från delgivningen väcker klandertalan. Försittes denna tid är rätten till talan förlorad (14 kap 5 § ÄB).

Det finns i huvudsak tre klandergrunder:

1.Formfel vid testamentets upprättande (13 kap 1 § ÄB). 2.Testamentet har upprättats under inflytande av en psykisk störning (13 kap 2 § ÄB). 3.Någon har otillbörligen påverkat testatorn att upprätta testamentet (13 kap 3 § ÄB).

Arvsavsägelse

En arvinge kan genom godkännande av ett testamente hos arvlåtaren avsäga sig sin rätt till arv (arvsavsägelse). Ett sådant godkännande ska ske skriftligt hos arvlåtaren och är gällande (17 kap 2 § ÄB). Avsägelsen måste ske uttryckligen eller så måste det otvetydigt framgå av omständigheterna att avsikten var att avsäga sig arvsrätten.

Avsägelse kan göras genom att arvingen tecknar ett godkännande på ett av arvlåtaren upprättat testamente. Det bör dock framgå att det rör sig om en avsägelse av rätten till arv, då en enkel godkännandeförklaring kan ge upphov till tolkningsproblem ifråga om arvingens inställning till testamentet i sig. Om arvingen avsagt sig hela sitt arv är denne inte längre att betrakta som arvtagare och kan därför inte klandra ett eventuellt testamente. En arvsavsägelse gäller också mot arvtagarens avkomlingar, om inte annat anges vid avsägelsen. Arvingen måste medverka personligen vid en arvsavsägelse. En underårig kan till exempel inte avsäga sig sitt arv.

Sammanfattning

En förutsättning för att dina syskonbarn ska vara legala arvtagare efter dig är att såväl dina föräldrar som dina syskon har gått bort. I det fallet kan syskonbarnen i egenskap av arvingar klandra det testamente som du upprättat, där du överlåter all kvarlåtenskap till din partner. Det finns en möjlighet att under din livstid få syskonbarnen att avsäga sig sin rätt till arv efter dig (arvsavsägelse). En arvsavsägelse är juridiskt bindande och innebär i ditt fall att syskonbarnen förlorar sin ställning som arvtagare efter dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”