FrågaÖVRIGTÖvrigt31/07/2022

Kan man göra sin barn arvlösa?

Hej Jag är ensamstående pappa med 4 barn. Två av barnen (döttrarna) vill jag inte skall få någon tillgång till arvet av olika skäl. Nu har jag två söner som är kontanta Skulle detta fungera rent lagligt. Jag har läst att det inte skall vara helt omöjligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB)

Hur upplägget ser ut framgår inte av din ärendebeskrivning. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Mot bakgrund av ovanstående kommer nedan utredning att bli ganska så generell till sin karaktär. 

Allmänna hållpunkter

Som bröstarvinge (barn) har man rätt till sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Andra arvingar kan dock göras helt arvlösa genom exempelvis ett testamente. Men för det fall en förälder genom testamente bestämmer att tillgångarna efter dennes död ska fördelas på ett sätt som kränker en bröstarvinges laglott kan den sistnämnda personen inom sex månader påkalla jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Dock gäller laglottsskyddet endast vid testamentariska förordnanden, inte vid gåvor. Men om en gåva kan likställas med ett testamente kan den ändå under vissa förutsättningar återvinnas och då genom det s.k. förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet - Vad gäller?

Generellt kan sägas att det står envar fritt att förfoga över de tillgångar man själv äger, vilket i klartext betyder att du egentligen har rätt att överlåta egendom i din ägo genom försäljning, byt eller gåva och i förhållande till vem som helst. Däremot kan hänsyn behöva tas till vissa regler i ärvdabalken. Trots laglottsskyddet är det fullt möjligt för en arvlåtare (du) att under sin livstid kringgå laglottsreglerna och då genom att i gåva överlåta egendom. Det förstärkta laglottsskyddet syftar till att under vissa i lag angivna förutsättningar förhindra just detta och det handlar då om gåvor vars syfte går att likställa med ett testamentariskt förordnande, 7 kap. 4 § ÄB. Det kan handla om gåvor strax innan ett frånfälle, men även gåvor långt innan givaren avlider om/när denne har behållit nyttjanderätten till egendomen. Men i allmänhet gäller att om särskilda skäl kan anföras kommer inte det förstärkta laglottsskyddet att aktualiseras. Vad som menas med särskilda skäl anges inte i lagtexten varför det blir en enskild bedömning från fall till fall. Vidare ska tilläggas att om givaren har haft "ett på förhållandena under livstiden riktat intresse" ska regeln inte heller tillämpas. Som exempel på detta kan Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1998 s. 534 nämnas. I det här rättsfallet hade en kvinna tio år före sin död skänkt en större lantegendom till en skogs- och lantbruksakademi i syfte att bevara egendomen för forskning. Hennes barn åberopade det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB, men deras talan ogillades eftersom det kunde fastställas att deras mamma hade haft ett riktat intresse av att genomföra rättshandlingen, alltså att överlåta lantegendomen kostnadsfritt.

Kan dina döttrar få eventuella gåvor ogiltigförklarade i efterhand?

Svaret är av förklarliga skäl avhängigt hur din förmögenhetsställning i övrigt ser ut, dvs. det samlade värdet på dina tillgångar. Det bör noteras att någon konkret avsikt hos givaren (dig) att kringgå laglottsreglerna inte krävs för en tillämpning av 7 kap. 4 § ÄB. För att en laglottsberättigad arvinge (exempelvis dina döttrar) ska kunna angripa ett testamente fordras inte att testator hade för avsikt eller ens räknade med att laglotten kunde komma att kränkas genom dennes testamente. Detsamma gäller vid gåva. Om det kan påvisas att en benefik rättshandling (rättshandling utan kav på motprestation, dvs. en gåva) syftade till att göra arvingarna (dina döttrar) arvlösa talar det naturligtvis för att givaren, arvlåtaren (du), vid gåvotillfället hade arvsreglerna i åtanke och att gåvornas syften är att jämställa med ett testamente. Beviskraven är dock högt ställda och det ska normalt mycket till för att man ska kunna rucka på den frihet arvlåtaren har i kraft att sin äganderätt. Och även om gåvorna rättsligt kommer att likställas med ett testamente behöver döttrarnas laglotter inte ha kränkts. Men det beror återigen på din förmögenhetsställning liksom på värdet av den egendom som har getts bort. Värt att nämna är också att gåvor, till skillnad från förskott på arv, ska tas upp till nuvärdet, dvs. marknadsvärdet, när det är dags för arvskifte och dödsboets upplösning, men givetvis endast under förutsättning att det förstärkta laglottsskyddet kan åberopas. Och här gäller en tidsfrist på ett år när en bröstarvinge vill påtala en laglottskräkning, 7 kap. 4 § ÄB.

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. 

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig idag söndag den 31/7 kl. 17.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”