Kan man få en fastighet i gåva och sen ge pengar i gåva för att undvika beskattning?

2019-09-30 i Gåvoskatt
FRÅGA
Om man får en gåva av sin förälder i form av ett fritidshus och i gengäld ger föräldern en summa pengar som gåva.....är det lagligt eller är det nån skatt eller avgift på den gåvan för endera gåvotagaren ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om det är möjligt för din förälder att överlåta en fastighet till dig som gåva, och att du sedan i din tur överlåter pengar som gåva i gengäld, eller om detta upplägg kan medföra att du eller din förälder behöver betala någon skatt eller avgift.

Saken regleras i inkomstskattelagen (IL), Lag (1984:404) om stämpelskatt och av skatterättsliga principer.

Inom skatterätten gäller principen om rättshandlingars verkliga innebörd

Det upplägg du beskriver här, att få en fastighet som gåva i utbyte mot pengar som gåva, kommer automatiskt inte skatterättsligt att betraktas som gåvor. Upplägget kommer snarare att betraktas som ett förtäckt köp. Detta följer av att Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att man ska se till rättshandlingens verkliga innebörd och inte enbart hur parterna benämner rättshanlingarna (RÅ 1998:19). Att du och din förälder väljer att benämna transaktionerna som "gåvor" innebär alltså inte att Skatteverket är bunden till denna benämning, utan det står Skatteverket fritt att själv undersöka den verkliga innebörden av transaktionen.

I ditt fall rör det sig i grunden om att du vill köpa din förälders bostad, men du vill benämna de respektive rättshandlingarna som gåvor istället för att undvika skattemässiga konsekvenser av transaktionen. Även om transaktionen inte kan benämnas som två oberoende gåvor och att ni således direkt kan undvika beskattning, finns det ändå en möjlighet för er att slippa betala någon skatt i samband med den tilltänkta överlåtelsen av fastigheten. Nedan kommer jag att beskriva hur.

Undvika skatt i samband med överlåtelse av fastighet

För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att överlåtelsen kommer att behandlas som en gåva i skattehänseende om överlåtelsen anses innefatta en gåvodel. En gåvodel anses finnas om den ersättning du ger till din förälder för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Överlåtelsen kommer då i sin helhet att skatterättsligt betraktas som en gåva. Detta medför då att din förälder inte kommer att behöva betala någon skatt på ersättningen (8 kap. 2 § IL).

Skulle den ersättning du ger till din förälder däremot överstiga fastighetens taxeringsvärde, kommer överlåtelsen i sin helhet att betraktas som ett köp även om du och din förälder benämner transaktionerna som gåvor. Detta innebär att den eventuella vinst din förälder gör på försäljningen att beskattas med en effektiv skatt på 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).

Du kan behöva betala stämpelskatt i samband med överlåtelsen

Om överlåtelsen enligt ovan beskrivning är att betrakta som ett köp, kommer du att behöva betala stämpelskatt på förvärvet (4 § lag om stämpelskatt). Stämpelskattens storlek bestäms enligt följande. Den summa du köpte fastigheten för (den summa du gav till din förälder) jämförs mot fastighetens taxeringsvärde från föregående år. På det högsta av dessa två belopp kommer sedan en stämpelskatt om 1,5% att beräknas (8 § och 9 § lag om stämpelskatt).

Skulle fastighetstransaktionen däremot enligt vad som beskrivits ovan vara att betrakta som en gåva, kan du slippa betala stämpelskatt i vissa fall. Om den ersättning du gett till din förälder är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde, kommer du att behöva betala 1,5 % stämpelskatt på det högsta beloppen av taxeringsvärdet eller betalningen till din förälder. Skulle däremot den ersättning du gett till din förälder däremot understiga 85% av fastighetens taxeringsvärde föregående år, kommer du inte att behöva betala någon stämpelskatt alls (5 § lag om stämpelskatt).

Sammanfattning

Om du och din förälder vill undvika att behöva betala någon skatt vid överlåtelsen av fastigheten till dig, bör ni alltså se till att den ersättning du utger till din förälder understiger 85% av fastighetens taxeringsvärde.

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (282)
2020-07-08 Skatt på gåva
2020-07-04 Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?
2020-07-03 Ska man betala skatt på gåvor?
2020-06-29 Inkomstskatt och penninggåva

Alla besvarade frågor (81800)