Kan man få ekonomiskt skadestånd vid avbruten provanställning utan att varselregler iakttagits?

FRÅGA
HejMin 19-årige son var provanställd under juni 2017 men efter två veckors arbete meddelade arbetsgivaren (AG) att provanställningen skulle avslutas samma dag (30/6).De hänvisade till anställningsavtalet som min son skrivit under. Där anger de dels LAS inte gäller denna provanställning och dels att de har rätt att avsluta provanställningen med 1 dags uppsägning.Jag vet att LAS tillåter att vissa delar avtalas bort genom kollektivavtal men inte genom individuella anställningsavtal.(LAS 2 §).Kollektivavtal finns ej.LAS 31 § säger att AG som vill avbryta en provanställning i förtid ska underrätta arbetstagaren om detta minst 2 veckor i förväg.Detta har inte skett i min sons fall.LAS 38 § AG som bryter mot denna lag ska betala ersättning för skada som uppkommer.Så min son bör ha rätt att kräva allmänt skadestånd (se AD 2003:115).Men kan han även ha rätt till ekonomiskt skadestånd för utebliven lön under de 2 veckor som AG har skyldighet att varsla om? Enligt AD 2003:115 så utgår inget sådant skadestånd?!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Anställningsavtalet

Att arbetsgivaren hävdar att LAS inte gäller provanställningen och att denne har rätt att avsluta provanställningen med 1 dags uppsägning är ogiltigt eftersom det inskränker arbetstagarens rättigheter. Det ska dock tilläggas att det i normalfallet inte finns något hinder mot att arbetsgivaren avslutar provanställningar på dagen vilket isåfall innebär att 1 dags uppsägning är till fördel för arbetstagaren. Om avtalsvillkoret istället tar sikte på varselregeln på 14 dagar i LAS 31 § så är detta dock en inskränkning som är ogiltig. LAS 2 § andra stycket.

Precis som du säger så kan man i viss mån göra avvikelser från LAS genom kollektivavtal, eftersom kollektivavtal inte finns på arbetsplatsen så kan vi bortse ifrån detta. LAS är alltså tillämpligt på anställningsförhållandet och det är alltså denna lag vi har att utgå ifrån när vi bedömer händelseförloppet.

Skadestånd


Det står klart att arbetsgivaren har brutit mot regeln i LAS 31 §. Detta är en ordningsregel vilket innebär att allmänt skadestånd till arbetstagaren utgår med anledning av själva överträdelsen i sig.

Nästa fråga blir ifall även ekonomiskt skadestånd kan utgå till din son för inkomstförlust under de två veckorna när han egentligen skulle ha blivit varslad. Enligt AD 2003:115 så ska det inte utgå något ekonomiskt skadestånd när provanställningar avbryts utan att varselregeln iakttas. AD menar att provanställningar inte kan jämföras med andra tidsbegränsade anställningar, dels p g a att provanställningen kan avbrytas när som helst. Varseltiden fyller därför inte samma funktion som en uppsägningstid.

Det uttalas i domen att det kan uppstå ekonomisk skada till följd av utebliven underrättelse, det finns inte någon sådan uttrycklig begränsning i LAS 38 §. AD lämnar alltså en öppning för att kunna döma ut ekonomiskt skadestånd i denna situation. I fallet var det dock inte visat att personen hade lidit någon sådan skada. Med hänsyn till AD 2003:115 så kan det alltså vara möjligt med ett ekonomiskt skadestånd i en sådan här situation om arbetstagaren lyckas visa på detta. Viktigt att notera är dock att detta inte omfattar utebliven lön under underrättelsetiden.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll