FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte28/05/2022

Kan man efter upprättande av bouppteckning göra anspråk på en fordran?

Dödsbo. Kan 3dje part ställa krav på ersättning till dödsbo för fodran som inte anmälts/tagits upp i bouppteckning, då vererbörande inte eskat om detta i rimlig tid (>1år efter dödsfall). Isåfall hur länge efter att bouppteckning gjorts kan 3dje part göra detta anspråk? Måste då bouppteckningen göras om?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler som rör arv och bouppteckningar regleras i Ärvdabalken (ÄB)

Kan tredje man göra anspråk?

I en bouppteckning ska den dödes tillgångar och skulder antecknas som de var vid dödsfallet (20 kap. 4§ ÄB). En bouppteckning får som huvudregel inte ändras. Undantag till detta är om en ny tillgång eller skuld blir känd i efterhand, eller om man upptäcker annan felaktighet i bouppteckningen (20 kap. 10§ ÄB). I sådana fall ska en tilläggsbouppteckning göras. Det krävs att man inte ska ha haft kännedom om tillgången eller skulden sedan tidigare och då har man en månad på sig från upptäckten att göra tilläggsbouppteckningen. En tilläggsbouppteckning ska förrättas på samma sätt som en vanlig bouppteckning, en ny förrättning ska därför hållas med ny kallelse m.m (20 kap. 10§ st 3 ÄB)

Slutsats

Om en ny tillgång eller skuld, eller annat fel, blir känt efter bouppteckningen, så kan man upprätta en tilläggsbouppteckning. Avgörande för din fråga blir alltså om fordran varit känd sedan tidigare eller inte. I så fall löper en tidsfrist om en (1) månad från upptäckten.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare