Kan man bli uppsagd vid övergång av verksamhet?

FRÅGA
Min arbetsgivare upphör med en del av sin verksamhet, den ska i stället utföras av en extern part. En kollega och jag har framfört önskemål om fortsatt anställning i enlighet med 6 b § LAS (Lagen om AnställningsSkydd) hos den part som övertar verksamheten. Vår nuvarande arbetsgivare hävdar att LAS 6 b § inte är tillämplig då det ska ha avtalats bort i en central förhandling inför upphandlingen. LAS 6 § är en av dom reglerna som jag förstått är dispositiva i LAS så förändringar kan avtalas, så långt är vi överens. Det företag som ska ta över verksamheten har inte uttalat sig.Att inte erbjudas fortsatt anställning vill vi mena strider mot 2 § 2 stycket LAS som lyder "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag".Således, kan den tidigare nämnda skrivningen förklaras ogiltig och vi bör erbjudas fortsatt anställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i lagen om anställningsskydd (LAS), dels i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Vad gäller vid övergång av verksamhet?

Vid övergång av verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter som framgår av deras anställningsavtal och anställningsförhållanden, till den nya arbetsgivaren. Dina rättigheter såsom lön, semester och andra villkor ska alltså övergå till den nya arbetsgivaren (6 b § LAS). Som huvudregel ska alltså anställningen och anställningsvillkoren övergå oförändrade. Regeln innebär en rättighet men inte en skyldighet att följa med över till den nya arbetsgivaren.

Vidare ska en uppsägning från arbetsgivarens sida alltid vara sakligt grundad (7 § första stycket LAS). Verksamhetsövergången i sig kan därmed inte utgöra saklig grund för uppsägning. Uppsägningen kan anses vara sakligt grundad om det t.ex beror på arbetsbrist hos arbetsgivaren, men själva övergången kan inte vara en anledning till att du inte behåller din anställning (7 § tredje stycket LAS). Vidare, såsom du nämner är ett avtal ogiltigt om det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter (2 § andra stycket LAS).

Är det möjligt att avtala bort 6 b § LAS?

Såsom du nämner är 6 b § LAS delvis dispositiv, vilket innebär att bestämmelsen kan avtalas bort om arbetsgivaren har ett kollektivavtal som antingen har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Detta får dock endast göras under förutsättning att avtalet inte innebär att arbetstagarna ska utsättas för mindre förmånliga regler än vad som följer av EU:s direktiv om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag (2 § fjärde stycket, första punkten LAS). Är du intresserad av att läsa direktivet kan du göra det här, men i ditt fall anser jag att endast svensk lagstiftning är nödvändigt.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Din arbetsgivare har även en förhandlingsskyldighet med arbetstagarorganisationen om hen ska besluta om en viktigare förändring av sin verksamhet, eftersom arbetstagaren har en s.k. primär förhandlingsrätt (11 § MBL). En övergång av verksamhet såsom övergången i ditt fall ska anses vara en viktigare förändring av verksamheten, och därmed ska din arbetsgivare förhandla med arbetstagarorganisationen innan hen beslutar om övergången. I första hand ska arbetsgivaren förhandla med en lokal arbetstagarorganisation om en sådan finns (14 § första stycket MBL). Om arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen inte är eniga, ska arbetsgivaren i andra hand även förhandla med en central arbetstagarorganisation (14 § andra stycket MBL).

Omplaceringsskyldighet

Något värt att nämna är att din arbetsgivare har en omplaceringsskyldighet vilket innebär att om arbetsgivaren vill säga upp dig, ska hen först försöka omplacera dig om det är möjligt. Omplaceringsskyldigheten (7 § andra stycket LAS) innebär att arbetsgivaren ska försöka se till att du kan arbeta med något annat inom verksamheten, innan hen säger upp dig. Arbetsgivaren ska även se till att anpassa arbetet till dina förutsättningar eller lära upp dig att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Vid omplacering ska även 29/29-principen och bastubadarprincipen beaktas, vilket är två arbetsrättsliga principer som begränsar arbetsgivarens omplaceringsmöjlighet.

29/29-principen kommer från rättsfallet AD 1929 nr 29 och innebär att en arbetsgivare bara kan omplacera en arbetstagare till arbetsuppgifter som:

(1) har naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet,

(2) är arbete för arbetsgivarens räkning, och
(3) är inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer.

Bastubadarprincipen kommer från rättsfallet AD 1978 nr 89 och innebär att en särskilt ingripande omplacering kräver godtagbara skäl. En särskilt ingripande omplacering i detta hänseende skulle kunna vara en omplacering som resulterar i att arbetstagaren påverkas avsevärt mycket av omplaceringen.

Vad gäller i ditt fall?

Sammanfattningsvis så ska din arbetsgivare inte kunna säga upp dig på grund av verksamhetsövergången med hänsyn till 6 b § och 7 § tredje stycket LAS. Även om det är möjligt att avvika från 6 b § LAS genom avtal, är det inte möjligt att avvika från 7 § tredje stycket LAS, och verksamhetsövergången ska därmed inte kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Vidare ska arbetsgivaren ha diskuterat verksamhetsövergången med arbetstagarorganisationen (facket) innan beslutet togs enligt 11 § MBL. Om du mot förmodan blir uppsagd, måste arbetsgivaren försökt att omplacera dig först, i enlighet med 7 § andra stycket LAS, 29/29-principen och bastubadarprincipen.

Mitt främsta tips till dig just nu är att höra av dig till din arbetstagarorganisation om du är bunden till en sådan. De kan hjälpa dig vidare med detta.

Jag hoppas att det löser sig för dig, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84206)