FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 22/01/2022

Kan man bli uppsagd för att man går på gravidpenning?

Hej

Jag går på graviditetspenning. Min arbetsgivare har nu skickat in en föhandlingsframställan till Unionen om att det kommer dras ner på timmar alltså en omorganisation. Så min fråga lyder kan min arbetsgivare säga upp mig under tiden som jag går på graviditetspenning? Mest rimligt torde att vara att det är som när man är föräldraledig. Men jag kan inte hitta något i lagen om just graviditetspenning.

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det kan bli arbetsbrist på din arbetsplats på grund av en omorganisation och om du kan sägas upp till följd av detta för att du är gravid. Som jag utvecklar nedan är utgångspunkten att du inte kan sägas upp av skälet att du går på gravidpenning, utan vid uppsägningar måste din arbetsgivare följa reglerna i band annat lagen om anställningsskydd (LAS) och diskrimineringslagen (DiskrL). Notera att jag utgår ifrån att du är tillsvidareanställd då du inte nämner något om att din anställning är tidsbegränsad. Om din anställning däremot är tidsbegränsad kan bedömningen bli annorlunda än den jag gör nedan.

Uppsägning till följd av omorganisation

För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig krävs att det finns saklig grund, antingen arbetsbrist eller personliga skäl (LAS 7 §). Din arbetsgivare har rätt att besluta om omorganisation och avgöra hur stort behovet av personal är, vilket som utgångspunkt inte rättsligt kan ifrågasättas (prop.1973:129 s.123). Om din arbetsgivare bedömer att det behövs sägas upp personal för att det blir arbetsbrist till följd av omorganisationen så föreligger alltså saklig grund för uppsägning, förutsatt att arbetsgivaren gjort en seriös bedömning av verksamhetens behov (AD 1993:101). Dock kan inte din arbetsgivare säga upp vem som helst till följd av arbetsbristen utan behöver följa vissa regler gällande bland annat omplacering och turordning.

Omplacering och turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

När arbetsbrist uppstår måste först och främst arbetsgivaren undersöka möjligheten att omplacera arbetstagare till andra arbetsuppgifter inom verksamheten. Om inte din arbetsgivare först utrett detta föreligger inte saklig grund för uppsägning (LAS 7 § 2 st.) Förutsatt att din arbetsgivare utrett om det finns möjlighet att omplacera arbetstagare så är nästa steg att fastställa en turordningslista som blir grunden för vilka som ska sägas upp först.

Vid uppsägning till följd av arbetsbrist gäller huvudregeln att den med kortast anställningstid sägs upp först, varför arbetsgivaren ska fastställa en turordningslista (LAS 22 §). Det finns fler olika faktorer som kan påverka hur en sådan turordningslista kommer fastställas, men vad som verkar vara mest relevant att kommentera i ditt fall är att din arbetsgivare varit i kontakt med Unionen. Det tyder på att din anställning omfattas av ett kollektivavtal. Om det finns ett kollektivavtal kan det vara så att det reglerar hur turordningen ska hanteras (LAS 2 § tredje stycket). Jag har inte någon sådan information i ditt fall så att jag kan avgöra hur turordningen kommer bli, men du kan alltså som huvudregel utgå ifrån att de som varit anställd kortast tid ska sägas upp först om inte kollektivavtalet säger något annat.

Har din arbetsgivare följt reglerna om omplacering och turordning så kan du sägas upp på grund av arbetsbrist. Om du däremot skulle bli uppsagd utan att arbetsgivaren följer dessa regler så har arbetsgivaren brutit mot lagen, oavsett om du får gravidpenning eller inte. I sådana fall kan du begära skadestånd och att uppsägningen ogiltigförklara (LAS 38 §) Om det är så att du sägs upp av skälet att du är gravid kan du även ha blivit utsatt för diskriminering.

Diskriminering

Det kan utgöra direkt diskriminering på grund av kön om du som gravid arbetstagare får nackdelar just för att du är gravid (se DiskrL 1:1, 1:4 och 2:1). Att det är till nackdel ekonomiskt för arbetsgivaren att du är gravid är inte skäl nog för att arbetsgivaren ska få säga upp dig till följd av graviditeten (Mål C-109/00). Om din arbetsgivare skulle säga upp dig på grund av graviditeten kan det alltså räknas som diskriminering, vilket får följden att uppsägningen ogiltigförklaras om du begär det och du har rätt till diskrimineringsersättning (DiskrL 5:1, 5:3)

Avstängning om arbetsmiljön är riskfylld

Det kan noteras att en arbetsgivare kan stänga av dig från arbetet av arbetsmiljöskäl om det skulle vara så att arbetsmiljön är riskfylld för dig som gravid och det inte finns några andra arbetsuppgifter till dig (AFS 2007:5). Dock kan du inte sägas upp på grund av riskfylld arbetsmiljö, utan du blir endast avstängd en tid och har då istället rätt till gravidpenning.

Råd

Om du skulle bli uppsagd och misstänker att detta inte gått rätt till eller beror på att du är gravid skulle jag ge dig rådet att kontakta någon av våra jurister som kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare.


Hoppas svaret är till hjälp!

Vänligen,

Felicia BjörckRådgivare
Hittade du inte det du sökte?