Kan man bli avskedad på grund av samarbetssvårigheter?

Hej!

Är visstidsanställd av landstinget och har varit det sedan maj 2019. Anställningen förnyades september 2019 och pågår än. Då jag inte erhållit kopia på förlängningen av anställningen vet jag inte hur länge den är begränsad till. Jag har alltså inte ett av mig och chef underskrivet anställningsbevis men arbetat 85% kontinuerligt fr.om dag 1.

Idag blev jag per telefon av min chef avskedad pga "samarbetssvårigheter" med omedelbar verkan. Han vägrar ge exempel på dessa eller ange några som helst "bevis" för detta påstående.

Min chef har aldrig kallat mig till samtal och påpekat dessa klagomål för mig tidigare. Jag vet att detta är en lögn då detta sammanfaller med min förfrågan om tillsättning av en fast tjänst jag sökt som en mindre meriterad person än jag erhöll.

Får arbetsgivaren avskeda mig så här? Innan min visstidsanställning var jag fast anställd i 2,5 år.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar när din arbetsgivare har rätt att avskeda dig. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS eftersom vissa personer är undantagna lagen, så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Det krävs att du grovt åsidosatt dina åligganden för att din arbetsgivare ska haft rätt att avskeda dig

En visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning som utgångspunkt inte kan sägas upp i förtid, under förutsättning att detta inte tidigare avtalats. En arbetsgivare kan däremot avskeda en visstidsanställd om arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden. Sådana åsidosättande handlar typiskt sätt om allvarligare incidenter så som våld, brott eller grov illojalitet (18 § första stycket LAS).

När det gäller samarbetsproblem så kan detta i normalfallet inte ens utgöra saklig grund för uppsägning utan först förrän problemen är särskilt allvarliga eller långtgående. I det fallet krävs även att arbetsgivaren gjort klart för arbetstagaren att fortsatta samarbetsproblem kan få konsekvenser så som uppsägning, innan en sådan åtgärd kan vidtas (se AD 1990 nr 18 och AD 1998 nr 108).

Din arbetsgivare ska på din begäran uppge de omständigheter som ligger till grund för avskedet och det är din arbetsgivare som har bevisbördan för att rätt till avsked föreligger (19 § 3 st LAS).

Den händelse som din arbetsgivare hävdar att hen grundade avskedet på – "samarbetssvårigheter", får inte din arbetsgivare vetat om i mer än två månader tillbaka när hen meddelade dig om avskedet. Om så vore fallet så har inte din arbetsgivare haft rätt att avskeda dig på den grunden (18 andra stycket och 30 § LAS).

Om din arbetsgivare inte haft rätt i att avskeda dig kan du yrka på ogiltighet av avskedet samt skadestånd

Om "samarbetssvårigheterna" inte ens skulle utgöra saklig grund för uppsägning, kan du stämma din arbetsgivare och yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras, det vill säga att anställningen ska fortsätta. Som avskedad har du som utgångspunkt inte rätt att fortsätta anställningen under tvistetiden men om du yrkar på det kan domstolen besluta om fortsatt anställning tills tvisten är löst (35 § första och andra stycket LAS).

Det är dock viktigt att du meddelar din arbetsgivare så snart som möjligt att du avser att ogiltigförklara avskedet, eftersom du måste väcka talan inom två veckor från att avskedet skedde. Alternativt en månad om du inte fått någon besvärshänvisning från din arbetsgivare om hur du klagar på avskedet. Görs inte detta kan du inte väcka talan angående ogiltighet (40 och 42 § LAS).

Om domstolen kommer fram till att avskedandet inte har varit rätt så kommer avskedet ogiltigförklaras och du har då också rätt till skadestånd. Skadeståndet omfattar eventuell förlust av lön som du skulle haft rätt till om anställningen pågick som avtalats. Du kan även ha rätt till skadestånd för den kräkning du utsatts för genom att bli felaktigt avskedad (38 § första och andra stycket LAS).

Om domstolen kommer fram till att det fanns saklig grund för uppsägning men inte grund för avsked så kan inte avskedet ogiltigförklaras utan det kan enbart bli aktuellt med skadestånd (35 och 38 § LAS).

För att väcka talan om skadestånd är det viktigt att även här notera en tidsfrist. När det gäller skadeståndstalan måste du meddela detta till din arbetsgivare inom fyra månader från dess att avskedandet skedde. Görs inte detta kan du inte väcka talan angående skadestånd (40 § LAS).

Sammanfattning

Under förutsättning att din visstidsanställning inte har löpt ut, har din arbetsgivare mycket troligen inte haft rätt i att avskeda dig. Även om din chef skulle kunna bevisa samarbetssvårigheter från ditt håll så är det mycket tveksamt att detta skulle utgöra grund för avsked.

Det är också tveksamt om svårigheterna ens skulle vara saklig grund för uppsägning eftersom det kräver en allvarlighet som inte framkommer i din fråga. Dessutom har du inte blivit informerad om samarbetssvårigheterna tidigare vilket ytterligare talar emot saklig grund.

Om du är fackligt medlem rekommenderar jag dig att vända dig till dem för att ta ärendet vidare. Du kan även boka tid med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig med hur du ska gå vidare med din fråga.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och lycka till framöver!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”