Kan man bli avskedad på grund av ett positivt drogtest?

Hej!

Min pojkvän visade positivt på ett drogtest på sin arbetsplats och fick spelen utan att bli erbjuden rehab, dessutom berättade hans arbetsgivare för hans bror när han bad henne att inte berätta nånting. Han är 22 år gammal, kan man anmäla detta?

Lawline svarar

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Som jag förstår din fråga har din pojkvän blivit avskedat på grund av ett positivt drogtest och du undrar om vad man kan göra i det fallet.

Avskedande.

Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. (18 § Lagen om anställningsskydd). För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Som exempel kan nämnas illojal konkurrens och annat illojalt handlande av allvarlig natur, stöld, misshandel och förskingring som riktar sig mot arbetsgivaren, andra anställda eller kunder (AD 2013 nr 89, AD 2016 nr 40, AD 2011 nr 24). I det här fallet skulle domstolen bedöma avskedandet som ogiltigt eftersom det krävs mycket mer än bara ett positivt drogtest.

Avskedande ska vara skriftligt och innehålla information om vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet (19 § Lagen om anställningsskydd).

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

En arbetsgivare har ett ansvar för att rehabilitera en anställd som inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av långvarig sjukdom (30kap. 6 a § Socialförsäkringsbalken (SFB) och 3 kap. 2 a Arbetsmiljölagen). Av fast praxis i arbetsdomstolen framgår också att det är endast i undantagsfall som en arbetsgivare har saklig grund för uppsägning med hänvisning till arbetstagarens sjukdom (se t.ex. domarna 1987 nr 164 och 1996 nr 115). En uppsägning saknar en saklig grund om en arbetsgivare säger upp den anställde utan att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar. Arbetsgivaren borde ha erbjudit rehabilitering till din pojkvän innan avskedandet.

Tystnadsplikt.

En arbetsgivare har tystnadsplikt gällande anställdas uppgifter.

Att bryta mot en lagstadgad tystnadsplikt är brottsligt och straffsanktionerat (20 kap. 3 § Brottsbalken). Arbetsgivare ska också följa en god sed på arbetsmarknaden vilket innebär att man ska behandla alla med respekt och sunt förnuft. I det fallet har arbetsgivaren brutit mot tystnadsplikten genom att berätta om det positiva drogtestet till arbetstagarens bror.

Vad ska man göra vid ett obefogat avskedande.

För att förklara avskedande som ogiltig måste din pojkvän meddela arbetsgivaren om ogiltigförklarande av avskedandet inom två veckor från att avskedandet skett (40 § 1 stycke Lagen om anställningsskydd). Din pojkvän kan också driva en process mot arbetsgivaren, dvs. stämma arbetsgivaren i domstol och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras.

Om din pojkvän är en medlem i en fackförening bör den även ta kontakt med facket för att få juridisk hjälp.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia SichRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”