Kan man bli avskedad för att man varit sjuk?

Kan en chef avskeda dig på grund av sjukdom även fast man lämnat in läkarintyg som stärker att man varit väldigt dålig?. Fast/tillsvidareanställning

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om en chef kan avskeda en arbetstagare p.g.a. sjukdom även om arbetstagaren har lämnat läkarintyg. Jag kommer att dela upp mitt svar för att göra det enklare för dig att navigera i mitt svar, och kommer att börja med att rent generellt gå igenom för vad gäller avsked för att senare komma tillbaka till just den situation som rör sjukdom. Jag kommer även att gå igenom regler för uppsägning då jag misstänker att dessa regler också kan vara av intresse för dig. Till sist kommer jag ha en liten sammanfattning av det ovanstående.

Uppsägning och avskedande

För att en arbetstagare ska bli uppsagdkrävs det att det föreligger saklig grund för uppsägningen. Saklig grund är antingen p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl – i detta fall personliga skäl (sjukdom). Se 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En uppsägning p.g.a. sjukdom får som huvudregel endast ske om det är en varaktig sjukdom och om arbetsgivaren inte kan omplacera arbetstagaren. Och i detta fall som gäller i din fråga så tolkar jag det som att det inte är frågan om en varaktig sjukdom. Vad som utgör saklig grund är dock inte alltid det enklaste att göra, men ser man till 7 § 2 st. LAS så föreligger inte saklig grund om det först har varit skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren.

För att en arbetsgivare ska kunna avskedaen anställd så krävs enligt 18 § LAS att du som arbetstagare grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Enligt 19 § LAS så är arbetsgivaren också skyldig att ge dig avskedandet skriftligt samt att skälen ska ges skriftligen som du som arbetstagare begär det. Enligt 30 § ska underrättelse om avsked ges minst en vecka i förväg. Jag vill också passa på att uppmärksamma dig om att vid avsked så har man inte rätt till uppsägningstid, däremot har man det vid uppsägning.

Det som krävs för att avsked ska komma på fråga är således att det föreligger ett avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från dig som arbetstagare. Exempel på det kan vara uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. Vid bedömningen om det föreligger grund för avskedande sker det i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning etc. För att göra en sådan bedömning behövs mer information – men avsked är troligen inte aktuellt i detta fall.

Uppsägning eller avsked p.g.a. sjukdom?

Huvudregeln är att sjukdom inte utgör saklig grund för uppsägning. Däremot om arbetstagaren har en varaktig nedsatt arbetsförmåga så kan det bli aktuellt att säga upp en arbetstagare p.g.a. personliga skäl. För att det ska vara möjligt krävs det att det står klart att arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse inom sin anställning och att det inte går omplacera arbetstagaren till annat arbete på arbetsplatsen.

I din fråga har jag förstått det som att personen i fråga har tillfrisknat i och med att du skriver att läkarintyget styrker att personen i fråga har varit väldigt dålig. Därför är en uppsägning p.g.a. sjukdom inte ett godtagbart skäl i och med att personen i fråga har tillfrisknat (eller i alla fall förväntas tillfriskna). Heller anses det inte godtagbart att säga upp en arbetstagare så länge som denne får sjukpenning från Försäkringskassan.

Sammanfattning

I din fråga anger du att personen i fråga har varit sjuk och att det finns läkarintyg på detta, och är detta sanningsenligt så finns det troligen ingen grund för avsked. Och troligen finns heller det inte grund för uppsägning förutsatt att jag tolkat det rätt att personen i fråga har återhämtat sig och är/snart är redo för att återgå till arbetet. Om inte tidigare arbetsuppgifter längre lämpar sig för arbetstagaren så måste också arbetsgivaren se över möjligheterna att omplacera innan saklig grund för uppsägning föreligger.

Jag kan också passa på att upplysa dig om att om personen i fråga tillhör någon facklig organisation så erbjuder dessa nästan alltid juridisk hjälp till sina medlemmar. Det kan vara bra att veta om personens fråga skulle gå längre.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att mitt tillägg om uppsägning också var av värde för dig! Om inte, så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Oliver SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”