FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/08/2019

Kan man bli ansvarig som admin för en facbooksida? (BBS-lagen)

Hej

Jag är admin i en sluten grupp på Facebook där alla har drabbats av en ovanlig sjukdom.

Det händer att det diskuteras olika läkare man varit hos, både negativt och positivt om läkarna.

Är detta något som jag eller någon av de andra admin kan råka illa ut för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att var och en ansvarar för vad man själv gör. Däremot finns det undantag. Dels om en publikation täcks av antingen tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och det finns en utgivare; då blir denne ansvarig för vad annan skriver. Dels om man täcks av lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (hädanefter förkortad som BBS-lagen).

I detta fall är inte någon av nämnda grundlagar relevanta (ni har ingen utgivare) däremot kan BBS-lagen bli relevant. Jag kommer därför att utgå från den.

BBS-lagen

Lagen gäller elektroniskt förmedlande av meddelanden (1 § BBS-lagen). Det inkluderar text, bild och ljud eller information i övrigt. BBS-lagen torde vara gällande på facebookgrupper. Detta med hänsyn till hur vidsträckt lagen är skriven samt att det nyligen kom en dom angående BBS-lagen (Eskilstuna tingsrätt dom B 3750-18 "stå upp för Sverige"), där en admin för en facebookgrupp dömdes för att medlemmar i gruppen gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp.

Lagen är däremot inte gällande i det fall meddelandena är avsedda för en bestämd mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post). Min bedömning är att gruppen måste vara väldigt liten för att lagen inte ska gälla. Sannolikt ett fåtal personer. De flesta facebookgrupperna täcks således av lagen.

Vad gäller dig som admin i facebookgruppen har du skyldighet att ta bort vissa meddelanden (kommentarer och inlägg) som strider mot vissa angivna brott (. Detta eftersom du tillhandahåller tjänsten (dvs facebookgruppen). Du måste ta bort meddelanden som utgör någon av dessa brott (5 §):

1.olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

2.olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,

3.uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

4.hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,

5.barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,

6.olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller

7.offentlig uppmaning i 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Admins måste ha sådan uppsikt som skäligen kan krävas med hänsyn till gruppens omfattning. En admins skyldighet att ta bort ett meddelande uppkommer direkt när denne får kännedom om förekomsten av ett meddelande. Detta enligt lagens förarbeten (prop.1997/98:12 s. 20.).

Om en admin uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte tar bort en kommentar som utgör någon av de angivna brotten kan denne fällas för ansvar och riskerar böter eller fängelse i sex månader. Detta enligt 7 §.

När det kommer till er grupp är min bedömning att så länge gruppen håller sig till det ämne du nämner i frågan har du i egenskap av admin inte mycket att oroa dig för. Detta eftersom det är ofta är tillåtet att prata och uttrycka känslor om andra människor, i detta fall läkare. På sin höjd skulle det kunna utgöra förtal, men det ska då mycket till. Dessutom är inte förtal uppräknad i lagens 5 § varför du inte heller är skyldig att ta bort en sådan kommentar, om det skulle förekomma.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo