Kan man binda någon annan i ett avtal?

En vän har skrivit på ett avtal för en foderhäst åt våra döttrar. Jag har aldrig sett avtalet eller skrivit på något avtal kan jag dra mig ur när som helst då?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bundenhet
Avtalsparter kan endast binda sig själva till avtalet. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är det därför inte möjligt att avtala om en tredje part. Det kan dock undantas om avtalet endast är gynnande för den utomstående.

Omyndiges möjlighet att binda sig
Du har inte nämnt hur gamla dina döttrar är och därför utgår jag från att de inte uppnått 18 års ålder i mitt svar. I föräldrabalken (FB) regleras en underårigs rätt att bli part i avtal. En omyndig person har ingen så kallad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det innebär att hen inte får bl.a. sluta avtal eller åta sig skulder. Det finns även här undantag för denna bestämmelse som jag inte kan gå in på eftersom att jag har så lite omständigheter i din fråga för att kunna avgöra om de är tillämpliga eller inte.

Frånträda/godkänna
Som huvudregel gäller att beslutet ligger på barnets vårdnadshavare att avgöra om den vill godkänna avtalet eller inte. Detta godkännande kan även göras i efterhand efter det att avtalet redan har ingåtts mellan parterna. Om föräldern till den omyndige väljer att inte godkänna avtalet så är avtalet inte gällande (9 kap. 6 § 1 st. FB).

Eventuell ersättning
Om någon avtalsprestation redan har genomförts, t.ex. betalning, så ska det återgå. Om prestationen inte är möjlig att återbära så ska ersättning för dess värde utgå istället. Ersättningsansvaret är dock begränsat till att den omyndige endast är skyldig att ersätta vad den har haft för nytta eller vad som används för skäligt underhåll (9 kap. 7 § 1 st. FB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ikram AsryRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning