Kan man bestrida statliga fordringar?

Bolagsverket har lagt på påminnelseavgifter för min årsredovisning som gått vidare till kronofogden. Till saken: Bolagsverket skickade en begäran om komplettering 6 månader efter att den ursprungliga handlingen var inskickad. Vid den tiden var jag bosatt och verkade utomlands. Det framgick inte av bolagsverkets begäran vad som behövde kompletteras. Jag har upprepade gånger påpekat detta för dem, att jag behöver veta exakt vad som behöver kompletteras för att kunna utföra deras begäran samt att mitt utlandsboende utgör en försvårande omständighet när det gäller att skicka originalhandlingar med post. Det tog flera månader för bolagsverket att besvara vad som behövde kompletteras (ett felaktigt datum) under den tiden lade de på förseningsavgift 1, 2 & 3. Nu menar jag att det är bolagsverkets egen senfärdiga hantering och handläggning som omöjliggjort för mig att komplettera handlingarna tidigare och att förseningsavgifterna därför är oskäliga och ska hävas samt återkallas från kronofogden. Vilket lagrum kan jag hänvisa till för att kräva det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är rättegångsbalken (RB), utsökningsbalken (UB) och lagen om indrivningen av statliga fordringar m.m. Den senare lagen brukar för övrigt förkortas indrivningslagen och bestämmelserna nedan utgör hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges. 

Indrivning av statliga fordringar - Vad gäller?

Eftersom Bolagsverket har lämnat över ärendet till Kronofogdemyndigheten (KFM) utgår jag ifrån att det rör sig om en s.k. indrivning och då inom ramen för ett allmänt mål. I 1 kap. 6 § 2 st. UB sägs nämligen att allmänt mål är mål om uttagande av böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten har rätt till och som får utsökas utan föregående dom samt, enligt vad regeringen närmare föreskriver, annan liknande fordran som staten eller en kommun har rätt till. Ovanstående innebär i klartext att skulder till staten inte behöver fastställas av KFM. 

Av 1 § framgår att indrivningslagen gäller vid handläggning hos KFM av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken. Det är således och såvitt jag kan bedöma indrivningslagen och inte utsökningsbalken som ska tillämpas i den nu uppkomna situationen. Och här finns ett mycket flagrant problem. Möjligheten att kunna överklaga är yttersta begränsad. Enligt 20 § får endast KFM:s beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § överklagas och vid överklagandet ska bestämmelserna om överklagande i 18 kap. UB tillämpas. Men övriga beslut enligt indrivningslagen kan inte överklagas.

Vad kan du göra istället?

Min uppfattning är att du, eller rättare sagt formellt ditt bolag, i första-läget kommer att behöva betala förseningsavgifterna. Därefter, och mot bakgrunden av avsaknaden av möjligheten att kunna överklaga, behöver bolaget på civilrättslig grund rikta ett ersättningsanspråk mot staten och då för den skada som ditt bolag har lidit till följd av Bolagsverkets senfärdighet. Här handlar det alltså om att driva en skadeståndsprocess, vilken initieras genom att lämna in en stämningsansökan till behörig domstol (vilket borde bli Sundsvalls tingsrätt med tanke på Bolagsverkets lokalisering, se forumreglerna i 10 kap. 1-2 §§ RB) och där väcka en s.k. fullgörelsetalan enligt 13 kap. 1 § RB

Utifrån din ärendebeskrivning kan det även finnas goda skäl att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). För det fall myndigheten tar upp din anmälan och prövar ärendet och riktar kritik mot Bolagsverket kan det, dvs. själva JO-beslutet, få betydande bevisverkan i en senare rättegång. Men som svar på din faktiska (och enda) fråga finns det mig veterligen inget specifikt lagrum att hänvisa till för att kunna få KFM att släppa den nuvarande processen. 

Inom straffrätten pratar man inte sällan om den s.k. konformitetsprincipen, vilken mycket förenklat innebär att endast den som haft förmåga eller tillfälle (eller både och) att rätta sig efter lagen är klandervärd. I ditt fall är det ju av uppenbara skäl inte fråga om något brottmål, men andemeningen, med viss juridisk kreativitet, borde ändå kunna åberopas här eftersom du (ditt bolag) oförskyllt verkar hamnat i ett trångmål. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. 

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”