Kan man behöva betala en 20 år gammal fordran?

2020-09-04 i Preskription
FRÅGA
HejMin far skriver till mig efter ca 18-20 år att jag är skyldig honom 7000 kr efter att jag och min dåvarande sambo enligt min far har lånat totalt 10000 kr av honom. Av dessa har vi tydligen bara erlagt 3000 kr. Vi har inget papper på detta och absolut inte nått jag minns. Kan han kräva mig på dessa pengar i dagsläget?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående muntliga fordringar

Till att börja med vill jag påpeka att även muntliga fordringar ses som giltiga fordringar, dvs även om det inte finns något papper som dokumenterar skulden så ses denna som en fordran. Det är ju dock självklart att det är mycket svårare att bevisa existensen av en muntlig fordran än en skriftlig sådan. Eftersom huvudregeln i svensk rätt är att den som påstår något har bevisbörda för detsamma är det upp till din far att visa att ni faktiskt har lånat pengar av honom, om han inte kan göra detta kommer hans krav inte kunna bifallas. Inledningsvis kan vi alltså fastställa att det kan bli mycket svårt för din far att visa på att skulden överhuvudtaget uppkommit.

Efter hur lång tid preskriberas en fordran?

Eftersom det har gått närmare tjugo år sedan fordrans uppkomst är det även intressant att redogöra för reglerna om preskription, vilka finns i preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är att fordringar preskriberas tio år efter fordrans uppkomst (se 2 § PreskL). Att en fordran blivit preskriberad innebär enligt 8 § PreskL att borgenären (din far i detta fall) inte längre har rätt att kräva tillbaka sina pengar. Med andra ord; eftersom det har gått mer än tio år sedan den påstådda fordran uppkom så bör denna ha preskriberats. Undantaget till detta är om det har sett ett preskriptionsavbrott inom dessa tio år, se nedan.

Kan preskriptionsavbrott ha skett i ditt fall?

Preskriptionsavbrott innebär preskriptionstiden avbryts och en ny preskriptionstid på tio börjar löpa från och med dagen för avbrottet (6 § PreskL). Genom detta kan alltså preskriptionstiden för en fordran bli betydligt längre än tio år. Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt enligt 5 § PreskL:

1. Gäldenären (du) utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (din far).

2. Gäldenären (du) får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (din far)

3. Borgenären (din far) väcker talan mot gäldenären (du) eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Jag antar att ingen av dessa punkter uppfylls i ditt fall, men det är något du själv kan fundera över. Om det är så att du kommer fram till att något preskriptionsavbrott inte kan ha skett kommer fordran ses som preskriberad eftersom det gått mer än tio år från dess uppkomst.

Sammanfattningsvis

Det kommer bli svårt för din far att överhuvudtaget kunna bevisa att fordran uppkommit eftersom det inte verkar finnas något som bevisar detta, det är dock inte en omöjlighet. Om han kan visa på att det faktiskt funnits en fordran bör denna vara preskriberad eftersom det är ca tjugo år sedan den uppkom. Undantaget till detta är om någon av de preskriptionsbrytande åtgärderna i de tre punkterna ovan har vidtagits, i sådana fall löper en ny preskriptionstid på tio år efter detta avbrott. Så som jag ser det utifrån din beskrivning verkar det inte speciellt troligt att fordran fortfarande är giltig idag.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. I annat fall får du gärna kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97679)