Kan man avskeda någon på grund av att man inte visat upp belastningsregister trots att arbetsgivaren aldrig begärt något sådant?

FRÅGA
HejMin son har jobbar i 11 månader där han fått fast anställning som bud. Han har skött sig bra och blev snabbt omtyckt av ledningen. Helt plötsligt blir han kallad på samtal där de säger att han ej varit ärlig med belastningsregistret. Något som hände för 3 år sedan. Han blev avskedad på dagen. Kan de göra så? När de anställda honom så begärde de aldrig något utdrag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring anställning inklusive vad som gäller vid avsked. Jag kommer därför utgå från att din son är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Grovt åsidosättande av åligganden krävs för att en arbetsgivare ska haft rätt att avskeda en arbetstagare

Ett avsked är en mycket omfattande åtgärd och det ställs därför höga krav på arbetsgivaren för att få genomföra en sådan. Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det handlar typiskt sätt om allvarliga incidenter så som våld, brott gentemot arbetsgivaren eller grov illojalitet (18 § första stycket LAS).

Notera även att den händelse som arbetsgivaren grundar avskedet på får inte arbetsgivaren ha vetat om i mer än två månader tillbaka när hen meddelade din son om avskedet. Om så vore fallet har arbetsgivaren inte haft rätt i att avskeda din son på den grunden (18 § andra stycket LAS).

Att inte upplysa om tidigare kriminalitet kan i normalfallet inte anses vara grund för avsked

Enligt Arbetsdomstolen kan den omständighet att en arbetssökande inte självmant upplyst om sin tidigare kriminalitet i normalfallet inte anses utgöra ett sådant svikligt beteende som föranleder att ett anställningsavtal upphör i efterhand. Åtminstone inte om den tidigare kriminaliteten inte har någon "direkt inverkan på möjligheterna att utföra de aktuella arbetsuppgifterna". Istället ankommer det på arbetsgivaren att fråga om kriminaliteten vid anställningens ingående (se AD 2000 nr 81).

Att man inte visat upp sitt belastningsregister och därmed inte berättat om tidigare kriminalitet för sin arbetsgivare, kan i normalfallet därför inte utgöra grund för avsked. Under förutsättning att din sons arbetsgivare inte tidigare frågat om din sons kriminalitet eller att denna kriminalitet inte direkt inverkar på din sons möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna, har arbetsgivaren troligen inte haft rätt i att avskeda din son.

Om arbetsgivaren inte haft rätt i att avskeda din son kan din son yrka på ogiltighet av avskedet samt skadestånd

Om din son anser att hans arbetsgivare inte haft rätt i att avskeda honom kan han yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras, det vill säga att anställningen ska fortsätta. Som avskedad har man som utgångspunkt inte rätt att fortsätta anställningen under tvistetiden men om din son yrkar på det kan domstolen besluta om fortsatt anställning under tiden (35 § LAS).

Det är dock viktigt att din son meddelar sin arbetsgivare så snart som möjligt att han avser att ogiltigförklara avskedet, eftersom man måste väcka denna talan två veckor från att avskedet skedde. Alternativt en månad om din son inte fått någon besvärshänvisning från sin arbetsgivare om hur han ska klaga på avskedet. Görs inte detta kan din son inte väcka talan angående ogiltighet (40 § och 42 § LAS).

Om domstolen kommer fram till att avskedandet inte har varit rätt så kommer avskedet ogiltigförklaras och din son har då också rätt till skadestånd. Om domstolen kommer fram till att det fanns saklig grund för uppsägning men inte grund för avsked så kan inte avskedet ogiltigförklaras utan det blir enbart aktuellt med skadestånd (35 § och 38 § LAS).

För att väcka talan om skadestånd är det viktigt att även här notera en tidsfrist. När det gäller skadeståndstalan måste din son meddela detta till sin arbetsgivare inom fyra månader från dess att avskedandet skedde. Görs inte detta kan din son inte väcka talan angående skadestånd (40 § LAS).

Sammanfattning

För att ha rätt att avskeda en arbetstagare krävs att denne grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Att din son inte självmant berättade om sitt belastningsregister för sin arbetsgivare kan troligen inte anses utgöra ett sådant åliggande som föranleder avskedande. Din son kan därför yrka på ogiltighet av avskedandet samt skadestånd inför domstol.

Min rekommendation

Om din son är fackligt medlem rekommenderar jag honom att diskutera vidare ärendet med dem. Han kan även boka en tid med en av våra kunniga jurister eller ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04 för mer hjälp.

Annars hoppas jag du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96437)