Kan man avskeda någon och sedan anställa personen igen kort tid därefter?

FRÅGA
Kan man avskeda någon och en månad senare anställa den igen 3 veckor och sedan avskeda igen bara för att en vecka senare anställa den en vecka till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om en arbetsgivare vill säga upp eller avskeda en anställd (dvs. en arbetstagare) och besvara din fråga. Därefter kommer jag att gå igenom vad som gäller om en arbetstagare vill ogiltigförklara ett avskedande, samt ge råd om vad du kan göra nu. Jag kommer att utgå från att du har en tillsvidareanställning, 4 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Om din fråga rör en annan anställningsform rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

När kan man bli uppsagd?

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och rehabiliteringsansvar

För att säga upp en person med tillsvidareanställning krävs saklig grund för uppsägning, 7 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Det finns inte saklig grund för uppsägning om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren i verksamheten, 7 § 2 st Lag om anställningsskydd (här). Om en arbetstagare ofta är frånvarande på grund av sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar.

Krav på att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare av personliga skäl ska underrättelse om detta ske minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Detta har dock inte betydelse för om uppsägningen är giltig eller inte, utan har arbetsgivaren inte gjort det kan arbetstagaren ha möjlighet att kräva skadestånd, enligt 38 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Om man blivit uppsagd har man också rätt till uppsägningstid och under den lön och andra anställningsförmåner enligt 12 § Lag om anställningsskydd (här). Om man inte har fått någon uppsägningstid är det istället frågan om ett avskedande.

När kan man bli avskedad?

Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, se 18 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). För att bli avskedad ska man ha gjort något allvarligt, exempelvis begått något brott på arbetsplatsen. Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelsen skedde, 18 § 2 st Lag om anställningsskydd (här).

Underrättelse om avskedande ska lämnas minst en vecka i förväg, 30 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Ett avskedande ska vara skriftligt, och ska innehålla information om vad arbetstagaren ska göra om hen vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt alternativt kräva skadestånd av arbetsgivaren, 19 § 1-2 st Lag om anställningsskydd (här). Om arbetsgivaren begär skälen till avskedandet är arbetsgivaren skyldig att uppge detta, se 19 § 3 st Lag om anställningsskydd (här).

Kan en arbetsgivare som avskedat en arbetstagare en månad senare anställa den igen 3 veckor och sedan avskeda igen bara för att en vecka senare anställa den en vecka till?

Det finns inget i lagen som hindrar att en arbetsgivare kan avskeda en arbetstagare för att sedan anställa personen igen, men eftersom avskedande kräver att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren, är det inte särskilt troligt att arbetsgivaren vill anställa en arbetsgivare som kort dessförinnan blivit avskedad. Om arbetstagaren har gjort något brottsligt kan det - beroende på vilket brott det rör sig om - vara ett hinder för att arbeta inom samma yrke.

Möjlighet att ogiltigförklara ett avskedande

Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, skall avskedandet förklaras ogiltigt på yrkande av arbetstagaren, se 35 § 1 st Lag om anställningsskydd (här).

Vill en arbetstagare yrka att en uppsägning eller ett avskedande ska förklaras ogiltigt måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren detta inom två veckor från att uppsägningen eller avskedandet skett, 40 § 1 st Lag om anställningsskydd (här). Därefter kan man stämma arbetsgivaren och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll