Kan man anmäla och få skadestånd av ens ex som falskeligen uppgett att man är far till dennes barn?

FRÅGA
Kan jag anmäla min ex för att hon har lurat mig i 14 år om barnet men barnet va inte min och i 5 år har hon inte get mig halva barnbidraget jag vill söka skadestånd ifrån henne hur går det till
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag kommer i mitt svar att utreda huruvida den situation du beskriver utgör bedrägeri. I mitt svar utgår jag från att de omständigheter du beskriver är sanna (d.v.s. att åklagaren lyckas bevisa att de har inträffat).

Jag tolkar det du skriver som att problemet är att en kvinna har förmått dig att tro att du var far till hennes barn och att du därför betalat underhållsbidrag till barnet Jag förstår det inte som att du är vårdnadshavare till barnet, men har jag fel på denna punkt får du höra av dig i kommentaren. Är du inte vårdnadshavare har du nämligen inte rätt till barnbidraget.

Bedrägeri

De förutsättningar (som på juridiskt språk kallas för rekvisit) som måste vara uppfyllda för att bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalk) ska föreligga är att någon:

i. Genom vilseledande (orsakande av felaktig tro),

ii. Förmår någon till en handling eller underlåtenhet (disposition),

iii. Som innebär en förmögenhetsöverföring.

För att utreda om den situation du beskriver innebär bedrägeri undersöker vi om situationen passar in på rekvisiten.

i. Har kvinnan vilselett dig?

Vad jag förstår har kvinnan berättat för dig att du är far till barnet. Därför kan man säga att kvinnan genom en handling har skapat en villfarelse hos dig - eftersom barnet i själva verket inte är hans - genom en direkt psykisk påverkan och hon har alltså vilselett dig.

ii. Har du förmåtts till handling?

För att detta rekvisit ska vara uppfyllt måste det vara så att den bedragne, på grund av bedragarens gärning, befinner sig i en situation att hen har fått tillräckliga (handlings)skäl för att göra något (X) och sedan utför X utifrån dessa skäl. Om man vilseleder någon men denne handlar utifrån helt andra skäl är det inte så att bedragaren förmått den bedragne att vidta handlingen.

I ditt fall är det tydligt att kvinnans handling (att säga att du var pappa till barnet) har utgjort ett tillräckligt skäl för att du ska vidta en handling (i ditt fall betala ut pengar i form av underhåll till barnet - såsom jag tolkar är problmet i frågan, rätta mig om jag har fel) och att du inte gjorde detta av något annat skäl.

iii. Har en förmögenhetsöverföring skett?

En förmögenhetsöverföring föreligger om det finns:

a. Ekonomisk skada (minskade tillgångar) + vinning (ökade tillgångar)

b. Skadan ska drabba den vilseledde eller någon i dennes ställe

c. Vinningen ska tillkomma gärningsmannen eller "annan" (följer av 23 kap. 7 § brottsbalk)

I vårt fall är det tydligt att du har lidit ekonomisk skada eftersom dina tillgångar har minskat till följd av att du har betalat ut underhåll. Kvinnan, eller kanske barnet (men som sagt räcker det med att vinningen tillkommer "annan") har däremot fått ökade tillgångar. Således har en förmögenhetsöverföring skett.

Skadestånd

Av 3 kap. 2 § skadeståndslagen följer att ren förmögenhetsskada (förenklat en ekonomisk skada) endast kan ersättas om de vållas genom brott. Då bedrägeri är ett brott kan du således få skadestånd förutsatt att kvinnan du skriver om döms för de omständigheter (på det viset jag förstått frågan) du beskriver.

Sammanfattning

Rekvisiten för bedrägeri är uppfyllda i den situation du har beskrivit. Det bör dock understrykas att det krävs att gärningsmannen haft uppsåt, men rent objektivt innebär det beskrivna bedrägeri. Isåfall har du också rätt till skadestånd.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (444)
2021-05-31 Blivit utsatt för bedrägeri
2021-05-27 Bedrägeri
2021-05-12 Bör jag polisanmäla ett företag för försök till bedrägeri ifall jag har blivit dubbelfakturerad?
2021-05-11 Polisanmälan vid uttag från dement persons kontokort

Alla besvarade frågor (93065)