FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/04/2021

Kan LVU upphöra pga. en tonårings vilja?

Hej

Min dotter född 2004 togs på LVU 2010 när hon var 6 år. Efter 2 barnhem, ett familjehem som misskötte henne och hennes lillebror br hon nu i ett familjehem med sin bror. Hon vill ha bort lvu och flytta hem till mig hon kommer inte överens med familjehemmet. Soc letar nytt. Känns dumt när hon snart är myndig, jag har numera ett ordnat liv med en man, vi har eget hus på landet med gård och djur, finns ingen problematik på något sätt. Vill veta om det räcker att hon ber om att få bort lvu eller om det kan bli problem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom din dotter är född 2004 drar jag slutsatsen att hon är ca. 17 år i dagsläget. Eftersom hon blev omhändertagen som liten gör jag antagandet att LVU inleddes på grund av förhållanden i hemmiljön (2 § LVU) och inte på grund av hennes eget beteende (3 § LVU). Detta antagande gör jag eftersom 3 § LVU handlar om unga som missbrukar eller på annat sätt uppvisar socialt nedbrytande beteende, vilket är väldigt sällsynt hos en sexåring.

När vård enligt LVU kan upphöra

Ett barn kan beredas vård enligt 2 § LVU på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som utgör en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Vilken av dessa grunder som aktualiserades i din dotters fall framgår inte av din fråga. Någon av grunderna måste i vart fall ansetts uppfylld för att vården skulle inledas. 21 § LVU är bestämmelsen som reglerar vårdens upphörande. Eftersom din dotter (enligt mitt antagande) vårdas enligt LVU med grund i 2 § LVU kommer vården automatiskt upphöra när hon fyller 18 år (21 § 2 st. LVU). Innan dess kan vården också upphöra om omständigheterna som föranledde vården har upphört (21 § 1 st. LVU). Bedömningen görs i sådana fall av om det förhållande som föranledde vården enligt 2 § LVU har upphört. För att få en prövning av detta kan du och din dotter vända er till socialnämnden, som då är skyldiga att inleda en så kallad hemtagningsutredning (11 kap. 1 § socialtjänstlagen). En sådan utredning kommer leda till ett beslut, innebärande antingen att LVU upphör eller att vården ska fortgå. Det kommer i denna utredning beaktas att din dotter själv önskar att flytta hem till dig, eftersom hon är tillräckligt gammal för att hennes åsikt ska tillmätas stor betydelse (36 § 1 st. LVU). Beslutet är överklagbart till förvaltningsrätt enligt 41 § 1 st. 2p. LVU.

Samtycke till vård innebär att LVU upphör

Även samtycke till vård är relevant i fallet. Samtycke regleras av 1 § 2 st. LVU. Endast om samtycke till vård inte föreligger ska ett barn eller ungdom beredas vård enligt LVU. Om samtycke föreligger ska vården istället ges frivilligt med stöd av socialtjänstlagen. Eftersom din dotter är över 15 år måste både hon och du (samt eventuell andra vårdnadshavare) samtycka för att vården ska ges på frivillig basis. Att din dotter säger att hon inte önskar vård enligt LVU är därmed inte en faktor som kommer göra att LVU avslutas. Snarare kan hon och du säga att ni samtycker till vård, vilket gör placeringen frivillig. LVU kommer i sådana fall upphöra, men hon måste fortfarande vara placerad om skälen för vård i 2 § LVU inte har upphört.

Sammanfattningsvis

Utifrån din fråga verkar det som att du i dagsläget har ordnade boendeförhållanden och att de problem som förelåg vid vårdens inledande idag inte längre är aktuella. I sådana fall skulle jag råda dig och din dotter till att ta kontakt med socialnämnden och begära att de prövar vårdens upphörande, baserat på att någon grund för fortsatt vård inte föreligger. Enbart att din dotter ber om att vården ska avslutas kommer tyvärr inte fungera, hennes åsikt kommer dock vara betydelsefull som ett led i en hemtagningsutredning.


Jag hoppas att detta var svar på din fråga och önskar dig och din dotter lycka till! Om du har ytterligare funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo