Kan kungen benåda en dömd person?

2020-11-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej. Har kungen möjlighet att medla mellan parter i rättsprocesser eller benåda någon dömd person?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar dels om särskild medling och dels om benådning av dömd person.

Gällande särskild medling

Gällande medling i en förlikningsbar rättsprocess (inom ramen för ett mål i domstol) är det

domstolen som förordnar en särskild medlare åt parterna, (42 kap. 17 § 2 stycket rättegångsbalken). Medlaren ska vara en utomstående, det vill säga någon annan än den som sedan ska döma i målet, som hjälper parterna att komma överens om saken i målet. Vem som helst kan vara medlare eftersom lagen inte ställer några formella krav på en medlare.

Medling framstår dock varken som en roll kungen skulle få tilldelad till sig, välja att själv ta på sig, eller som en av de uppgifter kungen har genom sin position.

Gällande benådning

Endast regeringen har möjlighet att genom nåd befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden, (12 kap. 9 § regeringsformen). Nåd är till för undantagssituationer, och det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte.

Ett beslut om nåd kan innebära att den dömde befrias från en påföljd eller att påföljden mildras, till exempel att ett fängelsestraff sätts ned eller ändras till skyddstillsyn, villkorlig dom eller böter. I vissa fall medges den dömde uppskov med eller avbrott i verkställigheten av påföljden under viss tid.

Avslutningsvis kan sägas att nåd endast kan avse en brottmålsdom som vunnit laga kraft. Även utländska domar kan omfattas av nåd, om verkställigheten av påföljden har flyttats över till Sverige. Regeringen kan dock aldrig ompröva skuldfrågan i brottmålet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1494)
2021-04-23 Uppgifter i belastningsregistret
2021-04-23 Är det olagligt att fly från polisen?
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov

Alla besvarade frågor (91430)