FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten27/10/2020

Kan kronofogden ta tillbaka och utmäta egendom som varit föremål för skenöverlåtelse. Och vad gäller för skadestånd på grund av brott, hur får man betalt?

Hej!

Mitt lilla barnbarn har varit utsatt för ett grovt våldsbrott och gärningsmannen GM har erkänt och det finns omfattande teknisk bevisning. Han sitter häktad, misstänkt för flera grova brott mot barn. Åtal förväntas väckas. Vi har fått veta att GM's mamma ämnar ta över GM's fastighet för att "han måste ju ha någonstans att bo när han kommer ut". Nu till min fråga: vad händer då med brottsoffrens chanser att få ut eventuella skadestånd? Kan Kronofogden "ta tillbaka" egendomen för att täcka skulden? Finns det något man kan göra redan nu för att stoppa detta förfarande, då sannolikheten är mycket hög att offren utdöms skadestånd?

Vore mycket tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att svara på din fråga!

Utmätning av fast egendom

Som du nämner i din fråga kan kronofogden ta egendom för att täcka skuld, s.k utmätning och skadestånd är en fordran som man kan ta hjälp av kronofogden för. Fast egendom (fastigheten) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har GM lagfart på egendomen presumeras han vara ägaren, om det inte framgår att egendomen tillhör annan, 4 kap. 24 § utsökningsbalken (UB).

Knäckfrågan

Näst sista bisatsen i stycket ovan anger det förhållande som nu är knäckfrågan. Ur lagkommentaren till ovannämnda lagrum, nämns att en överlåtelse som uppfyller formkraven för överlåtelse av fast egendom, får detta i allmänhet anses tillräckligt för att presumtionen ska brytas, såvida det inte finns anledning att misstänka skenöverlåtelse.

En skenöverlåtelse innebär att fastigheten överlåts bara för att det utåt sätt ska se ut som att en viss person är ägare till huset, men huset är egentligen en bakomliggande huvudmans. Klart är att GM antingen måste ge fastigheten i gåva till sin mamma (varvid det nog finns skäl att anta skenöverlåtelse) eller sälja det till henne. Det första alternativet medför att fastigheten kan som du påpekar i din fråga "tas tillbaka" av kronofogden och säljas för att fördelas till borgenärerna (12 kap. 1 § UB). Sista alternativet medför att pengar inflyter, vilka kan tas i anspråk för fordran.

Borgenärernas inbördes ordning

Därefter avgör förmånsrättslag (FRL) borgenärernas inbördes ordning i vilken följd dessa får betalt, 1 § första stycket FRL. Kategorierna är särskild- och allmän förmånsrätt, varav fordran belagd med särskild förmånsrätt går före allmän förmånsrätt. Dessvärre ses eventuellt skadestånd som en oprioriterad fordran, 18 § FRL, till följd blir det svårt att få betalt om GM är på obestånd (ej rätteligen kan betala sina skulder, och denna oförmåga inte endast är tillfällig, 1 kap. 2 § Konkurslagen). Är GM inte på obestånd ska fordran givetvis betalas, och utmätning för den fordran ske om inte betalning sker.

Möjlighet till brottsskadeersättning

Hen som blivit utsatt kan, om hen är under 18 år, med hjälp av vårdnadshavaren alltid kostnadsfritt ansöka om brottsskadeersättning från brottsoffemyndigheten. Är hen 18 år eller över, görs ansökan egenhändigt. Brottsskadeersättning lämnas inte om gärningspersonen kan betala skadeståndet eller om en skada helt ersätts av försäkring. Nedan kommer en länk till ansökningsblankett, tryck på "här".

Här.

Vad ni kan göra

- Finns inget att förlora på att ansöka om brottsskadeersättning

- Hör med försäkringsbolaget om skadan delvis eller helt täcks

- Vid eventuellt fällande dom, be brottsoffermyndigheten ombesörja kontakten med kronofogden för utmätning om GM inte betalar skadeståndet självmant.

Har du fler frågor eller om något är oklart, kommentera då gärna mitt svar så reder vi ut eventuella frågetecken. K

Hälsningar,

Pontus FridénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?