Kan kronofogden sälja en lägenhet som är en gåva från en som har skuld hos kronofogden?

Kan kronofogden sälja en lägenhet som är en gåva från en som har skuld hos kronofogden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Frågan avser huruvida Kronofogdemyndigheten kan utmäta en bostadsrätt som den skuldsatte gett som gåva till annan.

Utredning
För att besvara frågan aktualiseras reglerna i utsökningsbalken (UB) samt konkurslagen (KonkL). Utmätning får äga rum när det finns en så kallad exekutionstitel är utfärdad på grund av betalningsskyldighet (4 kap. 1 § UB samt 3 kap. UB). Utmätning får också ske när kronofogdemyndigheten enligt särskild bestämmelse i denna balk får utsöka fordran eller kostnad (3 kap. 1 § UB).

En bostadsrätt är att klassificera som lös egendom vilket får utmätas om egendomen tillhör (ägs) av gäldenären, det vill säga den skuldsatte (4 kap. 17 § UB). Det finns en presumtionsregel som anger att all egendom som gäldenären har i sin besittning tillhör honom. Alltså antas egendom som gäldenären besitter tillhöra denne såvida inte annat kan visas (4 kap. 18 § UB). Bevis som gäldenären kan använda för att visa på att viss egendom i hans besittning inte tillhör honom är till exempel gåvobrev, kvitton m.m.

Dock bör noteras att skänka egendom till någon är inte en säker metod för att få egendomen undantagen från utmätning. Om gåvan medfört att den skuldsatte gäldenären saknar tillgångar för att kunna betala av sina skulder försätts gäldenären i konkurs.

Den som försatts i konkurs får inte råda över sin egendom från och med beslutet om konkurs ( 3 kap. 1 § KonkL). Han man på olika sätt rättshandlat och gjort sig av med egendom som skulle kunnat gå till att betala av skulderna kan denna oftast återvinnas till konkursboet genom återvinning (4 kap. KonkL). Vid återvinning ska den egendom som gäldenären har utgett återbäras till konkursboet (4 kap. 14 KonkL). Gåvor går åter till konkursboet om den fullbordats senare än 6 månader före fristdagen, det vill säga dagen då ansökan om konkurs inlämnas till tingsrätten (4 kap. 2 och 6 § KonkL). En gåva som har fullbordats dessförinnan men senare än 1 år (3 år gäller om gåvan ges till närstående) före fristdagen går åter om det inte visas att gäldenären (den skuldsatte) efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarar dennes skulder (4 kap. 6 § KonkL).

Slutsats
Av vad som framgår av frågan har en person som har skulder hos Kronofogdemyndigheten gett en lägenhet som gåva till annan. Frågan avser om Kronofogdemyndigheten ändå kan sälja lägenheten. Svar på detta är ja, om förutsättningarna för återvinning av gåva är uppfyllda. Förutsättningarna är att gåvan fullbordats inom ovan angivna tidsramar samt att lägenheten tillhör gäldenären, det vill säga den skuldsatta. Detta med anledning av att gåvan kan anses vara en metod för att undanhålla egendom från utmätning genom att ge bort den. Risken är att gäldenären genom gåvan inte har möjlighet att täcka skulderna som denne har hos Kronofogdemyndigheten. Därav återvinning. Gåvan återvinns, går tillbaka till konkursboet, för det fall gäldenären sätts i konkurs och förutsättningarna för försäljning av bostad av myndigheten anses vara uppfyllda.

Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Cornelia IsacsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”