Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min lön?

Hur kan kronofogden utmäta ens lön utan min vetskap. De skicka ett beslut till företaget att jag skulle

Ha kvar 13500 efter utmätning.

Jag har ej råd att arbeta längre då jag ligger ute på jobb.måste hem å söka socialbidrag för att kunna betala tex hyra å underhållsbidrag exe

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur kronofogdemyndigheten kan utmäta din lön direkt hos din arbetsgivare. Jag förstår emellertid inte vad du menar med att du "inte har råd att arbeta längre och att du ligger ute på jobb". Jag kommer besvara din fråga genom att redogöra hur för hur löneutmätning går till, om underrättelseskyldigheten hos förvaltningsmyndigheter och vad du kan göra om din ekonomiska situation har ändrats.

Löneutmätning

Bestämmelser om löneutmätning regleras i 7 kap. Utsökningsbalken (UB).

Löneutmätning innebär att Kronofogdemyndigheten (KFM) beslutar att din arbetsgivare ska innehålla en viss del av din lön i syfte att betala av dina skulder, 7 kap. 3 § UB. Vid löneutmätning är KFM skyldiga att underrätta arbetsgivaren om beslutet, 7 kap. 12 § UB. Det alltså din arbetsgivare som är skyldig att följa beslutet och redovisa den del av lönen som hålls inne. Om din arbetsgivaren i strid mot utmätningsbeslutet, betalar ut lön eller underlåter att redovisa det innehållna beloppet i tid, får KFM istället ålägga din arbetsgivare att betala beloppet som skulle ha inkommit från din lön, se 7 kap. 21 § UB. Det är alltså din arbetsgivare och inte du som hålls ansvarig för att beloppet redovisas, och kommer in i tid till KFM.

Hur stor del av lönen man får behålla, varierar och påverkas av faktorer såsom hur stor inkomst man har, om det finns barn i hushållet och vilka kostnader man har i övrigt, det är alltså en helhetsbedömning som sker av den enskildes ekonomiska situation. När Kronofogdemyndighet beslutar hur stor del av lönen man får behålla, utgår utredningen från de uppgifter som den enskilda lämnat till KFM angående de inkomster och utgifter man har. Därefter beräknar Kronofogdemyndigheten det belopp som man får behålla. Beloppet räknas fram med ledning av ett s.k. normalbelopp som Kronofogdemyndigheten årligen fastställer, se KFMFS 2016:1.

Underrättelseskyldighet för myndigheter

Kronofogdemyndigheten är en förvaltningsmyndighet, då de praktisera myndighetsutövning i deras verksamhet och omfattas således av Förvaltningslagen (FL). Förvaltningsmyndigheter har i sin verksamhet skyldighet att meddela beslutet till den som beslutet avser, om det inte är uppenbart obehövligt, se 33 § FL. Eftersom utmätningsbeslutet är av ingripande karaktär, då det innebär att en del av din lön inte får utbetalas till dig, kan det inte bedömas vara av sådan art att det är uppenbart obehövligt. Du ska därför ha meddelats ett beslut om löneutmätningen, och även underrättats om hur du kan begära rättelse eller överklaga beslutet, jfr. 18 kap. UB.

Skyldigheten att uppge ändrade förhållande

Du nämner i din fråga att du "ligger ute på jobb", det är oklart vad du menar med detta. Men jag utgår från att din ekonomiska situation har ändrats väsentligt, samt att du upplever att löneutmätningen är för stor för att du ska kunna försörja dig själv. Som jag nämnde tidigare utgår KFM i sina beräkningar från de uppgifter som du lämnat till dem om dina inkomster och utgifter. KMF kontrollerar däremot inte regelbundet om de förhållanden som var beslutsgrundande ändras eller inte. Har din ekonomiska situation ändrats har du själv en skyldighet att till KFM redogöra detta, se 4 kap. 14 § UB.

Sammanfattningsvis, är din arbetsgivare skyldig att följa beslutet från KFM, och i tid till KFM betala in det anhållna beloppet av din lön. Du ska däremot ha underrättats om beslutet. Slutligen rekommenderas att du tar kontakt med KFM om dina ekonomiska förutsättningar har ändrats.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina SalemRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”