Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?

2021-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej. Min pojkvän sitter häktad på Häktet. Han har ansökt om både besökstillstånd och telefontillstånd. Besöken blev godkända men dessvärre inte telefontillståndet. Jag står på mitt abonnemang till mobiltelefon. Personalen på häktet påstår att jag måste ordna en analog hemtelefon. Dom menar på att det är enkelt att koppla in andra personer i samtalet när det är via mobiltelefonen. Jag bor i en nyproducerad lägenhet där hyresvärden inte har kopplat In analoga kablar (vilket är förståeligt då de mesta går digitalt nu för tiden) och det är ingenting dom tänkt göra heller. Kan dom begära att telefonen ska vara analog? Finns det något sätt att få telefontillståndet godkänt? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Besökstillstånd och telefontillstånd regleras i Fängelselagen (FäL) men också i dess ytterligare föreskrifter i Fängelseförordningen (FäF) och i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:1, FARK fängelse).

Kriminalvården beslutar om telefontillståndet i den utsträckning det lämpligen kan ske

I 7 kap. 4 § FäL framgår att en intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Bestämmelsen innebär all användning av exempelvis fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post mellan en intagen och en annan person. Möjligheten till att få tillstånd till "elektronisk kommunikation" är därför teknikneutral. Möjligheten är dock begränsad i den "utsträckningen det lämpligen kan ske", vilket avser de praktiska förutsättningarna för kommunikationen. Exempelvis kan det begränsas av anstaltens rutiner och tillgång till utrustning. Det är nämligen enbart utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården som får användas (20 § FäF).

Även om det finns en möjlighet att ha telefonkontakt med en intagen så får Kriminalvården vägra kontakt om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning. Kriminalvården har nämligen en möjlighet att avlyssna telefonsamtal om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Telefonkontakt kan vidare vägras om det kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på något annat sätt vara till skada för den intagne eller någon annan.

Vissa säkerhetsfunktioner är inte anpassade för mobiltelefoner

En intagens ansökan om telefontillstånd likställs med en ansökan att ringa inom INTIK-systemet (7 kap. 11 § KVFS 2011:1). INTIK-systemet som Kriminalvården använder sig av, ger möjlighet till en kontroll av den som den intagne ringer till. I systemet finns vissa funktioner som kontrollerar att det inte kan ske en vidarekoppling och flerpartssamtal. Dessa säkerhetsfunktionerna fungerar dock inte vid samtal till IP-telefoni, dvs när internet upprättar en koppling mellan två abonnenter, som till exempel en mobil, till skillnad från fast telefoni som använder det analoga nätet av kablar finns nedgrävda eller upphängda över Sverige. En intagen i ett fängelse av säkerhetsklass A eller B inte får ringa till IP-telefoni inom INTIK-systemet (7 kap. 12 § KVFS 2011:1).

En intagen kan beviljas till tillstånd att få ringa ett telefonsamtal utanför INTIK-systemet, men det är enbart om tillstånd av säkerhetsskäl inte kan beviljas inom det systemet och den intagne har starka skäl för att få ringa samtalet. Starka skäl kan sägas finnas t.ex. för samtal till en närstående om behovet av kontakt inte kan tillgodoses på annat sätt.

Om en intagen vill ringa till en mobiltelefonen måste Kriminalvården bedöma riskerna som kan följa. Riskbedömninen görs med utgångspunkt i vad som är känt om den intagne, den som den intagne vill ha kontakt med och deras relation. Riskerna kan sägas bli större desto högre säkerhetsklass det är på anstalten. Utan att veta specifikt vad din kille har gjort och med beaktning att din kille sitter på häktet, skulle jag tro att det finns ett behov av att han har begränsad kontakt med omvärlden varför det är av större vikt att samtal sker inom det s.k. INTIK-systemet. Vilket får konsekvensen av att du tyvärr måste ringa från en analog telefon så att Kriminalvården har kontroll på vem din kille pratar med.

Genom att överklaga beslutet kan ni eventuellt få Kriminalvården att ändra sig

Ett beslut som tagits av Kriminalvården kan överklagas till förvaltningsrätten. Kriminalvårdens beslut måste dock innan, omprövats av Kriminalvården. Omprövningen måste begäras av din kille då det är han beslutet angår. Jag rekommenderar därför din kille att skicka in en skriftlig begäran till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då han fick ta del av beslutet. I begäran ska han ange vilket beslut han vill ompröva och vilken ändring han begär. Men det är viktigt att omprövningen kommer in i rätt tid eftersom den annars kommer att avvisas och möjligheten till omprövning i stort sett går förlorad. Om Kriminalvården fortfarande ger avslag kan det beslutet sedan överklagas till förvaltningsrätten.(14 kap. 1-3 §§ FäL)

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Malin Hedlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1287)
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?
2021-04-30 Tillgänglighet av domslut

Alla besvarade frågor (92012)