FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort21/04/2020

Kan körkortet bli återkallat på grund av narkotikastöld?

Jag har blivit anmäld för stöld på arbetet. Jag har erkänt för arbetsgivaren. Det rör sig om en mindre mängd narkotiska tabletter. Min fråga är om man kan återkalla körkortet då man kan verka omdömeslös när det gäller nykterhet.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring återkallande av körkort finns i Körkortslagen. Ett körkort kan b.la. återkallas med anledning av en brottslig gärning om det finns en lagakraftvunnen dom eller ett beslut om åtalsunderlåtelse (5 kap. 1 § andra stycket körkortslagen). Åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare inte väcker åtal trots att det har begåtts ett brott. Det kräver dock att det står klart att ett brott har begåtts, vilket ofta sker genom att någon erkänt.

Grunderna för återkallelse finns i 5 kap. körkortslagen och där anges b.la att ett återkallande ska ske om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p. 5 körkortslagen). Vid prövningen för att se om någon är opålitlig i nykterhetshänseende gör man en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet.

Det finns ett rättsfall, RÅ 1992 ref. 1, där en person innehaft och brukat narkotika vid några enstaka tillfällen. Domstolen ansåg inte att personen var opålitlig i nykethetshänseende då det av utredningen inte framgick att personen missbruk tagit en mera avsevärd omfattning eller skaffat sig ett beroende av narkotiska medel.

Sammanfattning

Svaret på din fråga blir alltså ja, det är möjligt att ditt körkort återkallas om du uppfyller förutsättningarna i 5 kap. 1 och 3 § p. 5 körkortslagen.

I ditt fall handlar det om en stöld av en mindre mängd narkotiska tabletter. Om det är första gången du blir dömd för ett brott och stölden och mängden narkotika bedöms vara ringa, dvs. av mindre allvarlig grad, så är det dock förmodligen inte tillräckligt för att ditt körkort ska återkallas på grund av att du anses som opålitlig i nykterhetshänseende. Det är Transportstyrelsen som gör bedömningen och beslutar om körkortet bör återkallas eller inte.


Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?