Kan körkortet återkallas för att man använder mobiltelefon under färden?

Hej!

Vi har en chaufför som i Augusti en ordningsbot i enlighet med den nya lagen om förbud att hålla i telefon när man kör bil.

Han skrev under och fick inbetalningskort och betalade 1500:- vilket är bötesbeloppet vi alla läst om i tidningarna.

Nu i veckan fick han brev från transportstyrelsen där de överväger körkortsåterkallelse för detta!

Bestämmelser som gäller i detta fall är följande: 5 Kap 3§ 4 och 5 ka. 2 och 6§ Körkortslagen (1998:488)

Hur kan detta vara underlag för återkallning av körkort???

Han har inga andra förseelser i närtid, (en fortkörningsbot för 6år sedan finns)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt användning av mobiltelefon, kommunikationsutrustning m.m. endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Sådan utrustning får inte användas på ett sådant sätt att föraren håller utrustningen i handen (4 kap. 10 e § Trafikförordningen). Som ni säkerligen blivit medvetna om är det således ett brott, vilket normalt sett medför böter.

I vissa fall kan trafikbrott medföra att körkortet återkallas

Återkallelse av körkort sker inte samtidigt som böterna utfärdas, utan efter beslut av Transportstyrelsen. Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt om inte överträdelsen kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 Körkortslagen). Punkten innefattar en mängd trafikförseelser och till exempel har regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Förbudet mot att hålla mobiltelefonen i handen under bilfärd är ganska färskt varför det inte finns så mycket praxis. Jag kan däremot hänvisa till en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 18357-18) och en dom från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 7690-18).

I det första fallet återkallades förarens körkort i två månader efter att han använt mobiltelefon/kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under bilfärd. Bestämmelsen ansågs som väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och kunde inte anses som ringa då han glidit över i motsatt körfält med tre fjärdedelar av bilen. Även i det andra rättsfallet återkallades körkortet i två månader efter att föraren använt haft mobiltelefonen i handen under färden. Föraren hade varit nära att kollidera med en cyklist i en korsning, däremot hade det inte skett någon olycka.

Det ska göras en bedömning i det enskilda fallet

Enligt förarbetena till körkortslagen ska körkortsfrågan avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Det betyder att trafikfaran i det konkreta fallet får beaktas. Tyder omständigheterna på att någon faktisk fara inte förelegat bör överträdelsen inte genast leda till en så hård reaktion som en återkallelse. Utredningen kan t.ex. visa att föraren hade förvissat sig om att någon annan trafik inte förekom eller att överträdelsen av annat skäl inte kunde medföra någon trafikfara. Även en överträdelse som beror på ett tillfälligt förbiseende bör kunna bedömas som ringa. Mer flagranta överträdelser och medvetna risktaganden ska däremot bedömas allvarligt (prop. 1979/80:178s.79).

Sammanfattningsvis innebär det att det kan finnas grund att återkalla körkortet för att föraren haft mobiltelefonen i handen under färden. Bestämmelsen om mobilförbud anses som väsentligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Om förseelsen ses som ringa ska däremot inte körkortet återkallas.

Då jag inte har någon närmre information om förseelsens allvarlighet (om han var nära att kollidera, vinglade till etc.) kan jag dessvärre inte uttala mig om huruvida det är riktigt att återkalla körkortet eller om förseelsen ska ses som ringa. Om den inte ses som ringa kan han däremot räkna med en spärrtid om två månader.

Min rekommendation är att han yttrar sig till Transportstyrelsen och förklarar varför förseelsen ska ses som ringa. Ni som arbetsgivare kan även styrka att han behöver körkortet för sitt arbete och för ert företag. Skulle Transportstyrelsen ändå besluta om återkallelse kan han överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Vill han inte skriva överklagan själv är han varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister som kan hjälpa till med det. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”