Kan jag yrka på ogiltigförklaring av en uppsägning, för att arbetsgivaren inte tillämpat turordningsreglerna korrekt?

FRÅGA
Hej!Ur 34 § 1 st LAS läser jag att man inte kan överklaga uppsägningar för att man anser att uppsägningarna strider mot turordningsreglerna på samma sätt som man kan överklaga uppsägningar som ogillas på andra grunder. Kan uppsägningar pga arbetsbrist där en anser att arbetsgivaren inte följt turordningsreglerna överklagas om en inte är med i facket?Om man ansöker om stämning (om det går) hur stor kan det tänkas att motpartens rättegångskostnader blir för det fall man skulle förlora målet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga redogör du för en bestämmelse i Lag (1982:80) om anställningsskydd. Jag kommer att redogöra för vad 34 § LAS innebär.

34 § 1st. LAS stadgar att "Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om uppsägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsregler."

Det 34 § 1st. LAS stadgar är att om det i ett enskilt fall föreligger en uppsägning som är felaktig på grund av att turordningsreglerna inte har tillämpats i enlighet med bestämmelserna, kan denna uppsägningen inte ogiltigförklaras. Möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning ges inte till domstolen om turordningsreglerna har förbisetts, dock finns fortfarande möjligheten till skadestånd enligt 38 § LAS.

Huruvida du är fackligt ansluten eller inte är inte i sammanhanget relevant. Vad du som part i en arbetstvist måste betala i rättegångskostnader är inte möjligt att besvara rent generellt, mer information behövs för att kunna avgöra den frågan.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1682)
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?
2021-01-22 Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (88382)