Kan jag vid avslag på asylansökan söka uppehållstillstånd för arbete påbörjat innan asylprocessen?

2020-04-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag fick avslag på min uppehållstånd pga. anknytning och det var sista beslut som vi fick från Migrationsöverdomstulen dvs vi kan inte klaga på deras beslut nu. Jag har ansökt asyl nu och tänkte fråga er lite. Jag har fast jobb med bruttolön 21000sek per månad sedan 2017. men jag är på studieledighet nu. Jag har tagit 2 år studieledighet från augusti 2019 till juni 2021. Om jag får avslag från min asylansökan får jag ansöka arbetsuppehållstånd med mitt regionsjobb? det står i migrationsverket hemsida att man måste vara anställd minst 4 månader. Jag är just nu på studieledighet. räknar det isf eller måste jag jobba 4 månader på plats och tjänar löner (4 månaders lön) innan jag söker arbetstillstånd efter jag fick avslag från min asylansökan? alla andra krav när man söker arbetstillstånd efter man får avslag på sin asylansökan är uppfyllda. bara den 4 månaders anställd är jag väldigt osäker på. jag klistrat in länken av migrationsverket hemsida där har jag läst om detta :https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Du-som-redan-ar-i-Sverige/Asylsokande-som-fatt-arbete.htmltack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den bestämmelse du refererar till framkommer av 5 kap. 15 a § utlänningslagen. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande har avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och sedan minst fyra månader har en anställning som uppfyller de krav som anges i 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen och avser en tidsperiod om minst ett år från ansökningstillfället.

I förarbetena till bestämmelsen har regeringen uttalat att möjligheten till s.k. spårbyte (dvs. från asyl till arbetstillstånd) ska vara förbehållen dem som arbetat under handläggningstiden och påbörjat en etablering på arbetsmarknaden (prop. 2013/14:213 s. 31). Bestämmelsen innebär inte en rättighet för utlänningen att beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd, utan en möjlighet. Möjligheten att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen utgör ett undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd för arbete ska ha sökts och beviljats före inresan i Sverige. Syftet med regeln är att en asylsökande som har kommit till Sverige och arbetat under tiden för handläggningen av sin asylansökan, och då påbörjat en etablering på den svenska arbetsmarknaden, inte ska tvingas lämna Sverige för att ansöka om uppehållstillstånd (prop. 2007/08:147 s. 47).

Det framgår varken av lagtexten i sig eller förarbeten till densamma hur bedömningen ska ske när det gäller sådan ansökan om arbetsuppehållstillstånd som du refererar till. Då det ofta görs en ganska snäv bedömning torde det vara fördelaktigt att arbeta och inte vara studieledig.

I ditt fall har jag inte tillgång till alla uppgifter. Dock har du i frågan uppgett att du sedan augusti 2017 haft en fast anställning med en lön om 21 000 kronor per månad, vilket ger mig uppfattningen av att du haft ett tillfälligt uppehållstillstånd för arbete (?). Om så är fallet har du inte möjlighet att söka uppehållstillstånd med stöd av det arbete du refererar till. Enligt ett färskt prejudikat från Migrationsöverdomstolen (MIG 2020:5, mål nr UM 9904-19) gäller att om en utlänning före asylansökan har haft uppehållstillstånd och vistats i Sverige för att arbeta har etableringen inte påbörjats under asylprocessen. I sådana fall ska huvudregeln om att uppehållstillstånd för arbete ska ha sökts och beviljats före inresan i Sverige upprätthållas. Prejudikatet innebär att du inte kan ansöka om uppehållstillstånd för arbete med stöd av det arbete du har sedan tidigare utan att du är tvungen att lämna Sverige och söka från utlandet.

Sammanfattningsvis framkommer det inte hur det eventuell studieledighet ska bedömas utifrån 5 kap. 15 a § utlänningslagen. Däremot krävs det enligt nämnda prejudikat att etableringen i form av arbete ska ha påbörjats under asylprocessen. Om du innan asylprocessen vistats i Sverige för att arbeta (vilket det talar för utifrån din beskrivning i frågan) kan du inte ansöka om uppehållstillstånd relaterat till det arbete du har och fyramånadersgränsen.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91130)