Kan jag testamentera bort mitt barns laglott och går det att villkora testamentet?

Kan jag testamentera mitt barns laglott med fri förfoganderätt och efter barnets död ska den del av kvarlåtenskapen som härrör från mig tillfalla välgörenhet?

Barnet har god man. Har en medfödd hjärnskada. Kan inte skriva, saknar språk. Har bott på särskilt boende under större delen av sitt 40-åriga liv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är ärvdabalken (ÄB). Din ärendebeskrivning är ganska kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång.

Går det att testamentera bort laglotten?

Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer en bröstarvinge, dvs. ett barn till arvlåtaren, 7 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinge som begär att få ut sin laglott har rätt att få ut lotten direkt. Det ska dock noteras att efterlevande make alltid ärver före gemensamma barn. Men ovan har du inte uppgett att någon sådan finns varför utgångspunkten får bli att ditt barn endast har en förälder i livet, dvs. du. Rätten att få ut sin laglott gör att du som testator i det här fallet inte kan testamentera bort laglotten, 7 kap. 3 § ÄB. Om du hade varit barnlös hade däremot motsatsförhållandet gällt.

Skulle du ändå välja att upprätta ett testamente som fråntar barnet sin arvsrätt blir det inte automatiskt ogiltigt. För att så ska ske måste vederbörande påkalla jämkning av testamentet för utfående av laglott inom sex månader från delgivningen, 14 kap. 5 § 2 st. ÄB med hänvisning till 7 kap. i samma lag. I praktiken innebär ovanstående att så länge ditt barn inte påkallar jämkning inom den föreskrivna tidsfristen kommer det vara möjligt att testamentera bort laglotten.

Kan du genom ett testamentariskt förordnande bestämma vad som ska hända med kvarlåtenskapen som härrör från dig den dagen ditt barn går bort?

Det korta svaret torde lyda ja. Det barnet erhåller efter ditt frånfälle och genom det aktuella testamentet kan villkoras godtyckligt av dig. Ett testamente ska alltid ges den tolkning som får antas överensstämma bäst med testators vilja. Vidare får eventuella felskrivningar och andra misstag inte ensamt ligga till grund för en avvikande tolkning. Arvlåtarens yttersta (ursprungliga) vilja ska ges företräde, i den mån den i efterhand går att utröna, 11 kap. 1 § ÄB. Den nyss nämnda lagparagrafen utgör enligt min mening inte något hinder för ditt tänkta upplägg med ett testamente innehållandes ett eller flera förbehåll.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”