Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?

Hej

Jag sitter som ordförande för facket samt även som skyddsombud.

Nu har jag fått höra av min förhandlingspartner att man diskuterar eventuell uppsägning av mig utan att jag sitter med fast jag ska delta i alla förhandlingar som man har just nu.

Man har köpt upp ett företag som inte berör kontoret där vi sitter men ändå vill man säga upp personal pga att det går dåligt.

Jag är sist in men har arbetslivserfarenhet till att ta varje position som man vill ha kvar på arbetsplatsen.

Ingen annan kan ta över skyddsombudsrollen däremot så kommer nog min förhandlings kollega hävda att han kan ta ordförande rollen i klubben, även fast han inte har samma erfarenhet av förhandlingar och inte kan lagar och paragrafer. Jag har nämligen en universitetsexamen i arbetsrätt vilket har uppskattats tidigare av arbetsgivaren.

Kan man verkligen säga upp mig eller kan jag bara hänvisa till FML 8 § då klubbens medlemmar kommer få sämre hjälp samt ingen skyddsombud på arbetsplatsen då ingen annan har den kunskapen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga diskuteras det om att säga upp dig från arbetsplatsen; uppsägning kan ske enligt principen om sist in, först ut. Som utgångspunkt är du den förste att sägas upp, om det inte finns något undantag som är tillämpligt. Din undran är om du kan hänvisa till 8 § lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Enligt bestämmelsen ska vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid permittering facklig förtroendeman ges företräde till fortsatt arbete, trots turordningen, om det är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Om förtroendemannen endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete krävs att vederbörande har tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

Bestämmelsen i 8 § FML ger som synes en särskild företrädesrätt till fortsatt arbete vid driftsinskränkningar. Regeln tar sikte på partiella driftsinskränkningar och saknar betydelse när det handlar om en total avveckling av arbetsgivarens rörelse eller vid en permittering av hela arbetsstyrkan. Företrädesrätten ska inte ses som ett slags personligt privilegium för den enskilde förtroendemannen. Skyddet är endast till för dem som har sådana funktioner på arbetsplatsen som är av särskild betydelse för den fackliga organisationen, normalt endast för förtroendemän med viktigare löpande uppgifter. I förarbetena till bestämmelsen nämns som exempel en ung klubbordförande som arbetar på heltid med fackliga uppgifter på arbetsplatsen. Det framstår då som självklart att hen trots sin kortare anställningstid bör få fortsätta med det fackliga arbetet mot bakgrund av de särskilda insatser som brukar krävas av de ledande förtroendemännen i en driftsinskränkningssituation. Bedömningen av om ett företräde är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen ska avgöras av den fackliga organisationen, inte på den enskilde förtroendemannen (prop. 1974:88 s. 222). Vid tvist om huruvida uppdraget objektivt sett är av särskild betydelse prövas av Arbetsdomstolen.

I rättsfallet AD 1977 nr 94 uttalade Arbetsdomstolen att det ligger i sakens natur att det i första hand bör vara den berörda fackliga organisationens sak att ta ställning till om fortsatt anställning för en (viss) förtroendeman är av särskild betydelse. Enligt domstolen är det den fackliga organisationen som bäst kan bedöma vilka fackliga insatser som bör göras och på vilket sätt det bör göras. Mot den bakgrunden kan utrymmet för utomstående bedömningar (såsom t.ex. Arbetsdomstolens) inte vara så stort. Vidare anförde domstolen att lagstiftaren utformat 8 § FML på ett sådant sätt att det kan bli föremål för rättslig prövning huruvida i ett givet fall företräde är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. I det aktuella fallet rörde det sig om en förtroendeman som skulle bli den enda kvarvarande arbetstagaren av de fackligt anslutna. Hans uppgift skulle enligt fackföreningen vara att bevaka att arbetsgivaren iakttog gällande lagar och avtal under de uppsagda medlemmarnas återstående anställningstid och att arbetsgivaren inte satte åt sidan den företrädesrätt till återanställning som kunde komma i fråga för dem. Dessa uppgifter ansåg domstolen inte vara av den särskilda betydelse som avses i 8 §, och domstolen underkände därför det fackliga kravet på företrädesrätt för denne ende arbetstagare. Domstolen tillade att dessa funktioner mycket väl skulle kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt bl.a. genom direkta kontakter mellan fackföreningen (en lokalavdelning) och arbetsgivaren.

Rättsfallet AD 1981 nr 146 handlade om en facklig förtroendeman vid en stadsteater som sades upp på grund av arbetsbrist. Under en period av två år före uppsägningstillfället hade han varit ordförande för teaterns lokalavdelning och bland annat representerat denna på förbundsnivå. Vid tiden för uppsägningen var han inte ordförande, men återvaldes som avdelningsordförande efter beslutet om uppsägningen. Under flera år hade han varit, och var även vid uppsägningstillfället, avdelningens studieorganisatör vid teatern. Domstolen ansåg att även om förtroendemannens fackliga verksamhet som studieorganisatör vid tidpunkten för uppsägningen var viktig, var den inte av sådan särskild betydelse som krävs enligt 8 § FML.

I rättsfallet AD 1993 nr 88 prövades om ett kontaktombud utan förhandlingsmandat skulle ges företräde till fortsatt arbete med stöd av 8 § FML. Enligt domstolen ansågs det inte föreligga några arbetsuppgifter av särskild betydelse.

I ditt fall kan fackförbundet åberopa 8 § FML för att du ska ha rätt att ha kvar din anställning. Det är således inte du själv som tar beslutet, utan förbundet. Förbundet har tolkningsföreträde att avgöra huruvida ditt fackliga förtroende är av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte instämmer kan det dock prövas i domstol. Sett till praxis är kravet för vad som anses som särskild betydelse högt ställt. Dessvärre är det omöjligt att avgöra om de omständigheter som föreligger i ditt fall är tillräckliga för att anses vara av särskild betydelse. I slutändan är det upp till domstol att avgöra.

För det fall att något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”