FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess14/11/2020

Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

När mamma dog 100 år gammal visade det sig att fyra av sex syskon hade låtit vår 98 år gamla och dementa mamma underteckna gåvobrev, där de fyra syskonen tar hand om den absolut största delen av mammas förmögenhet. Dessa gåvobrev har de fyra syskonen hemlighållit för mig och en bror fram till att mammas bankfack öppnades efter hennes död.

Mammas bank vill inte låta mig ta del av hennes bankkonton, eftersom de fyra syskonen motsätter sig detta.

I mammas bankkonton vill jag kontrollera om det finns andra oklara uttag än gåvobreven. Jag vill också kontrollera om det större belopp en bror lånat av mamma har betalats tillbaka.

Jag behöver få hjälp att få mammas bank att låta mig få ta del av alla transaktioner på hennes bankkonton, från att hon flyttade till ett äldreboende 2012 och fram till hennes död 2018.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din mamma gick bort 2018. Ni är totalt sex syskon varav fyra erhållit ett eller flera gåvobrev, vilket ska ha skett ungefär två år innan er mammas frånfälle. Vad gåvobreven egentligen avser framgår dock inte riktigt av din ärendebeskrivning eftersom du samtidigt uppger att dessa verkar ha lett till att de aktuella syskonen fick förvalta stora delar av er mammas förmögenhet innan hon gick bort (du skriver "tar hand om den absolut största delen av mammas förmögenhet"). Vad som egentligen erhölls i gåva är därför för mig något ovisst, i själva verket kanske det mer handlade om någon sorts fullmakt. Oavsett vilket skulle du vilja granska er mammas kontohistorik, också mot bakgrund av den penningfordran som er mamma hade på ett av dina syskon. Banken har dock nekat dig tillgång till ovanstående eftersom övriga dödsbodelägare inte samtycker till detta. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Ärvdabalken (ÄB).

Lagen om bank- och finansieringsrörelse (banklagen, BL).

Utifrån din information torde det vidare vara rimligt att utgå ifrån att något arvsskifte ännu inte har ägt rum och att dödsboet därför fortfarande lever i egenskap av juridisk person. Du har även beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar.

Bankens ställningstagande och den efterfrågade kontohistoriken, vad gäller?

Den så kallade banksekretessen utgör huvudregeln på det här området och denna kommer till uttryck i 1 kap. 10 § BL. Där sägs, i lagrummets (lagparagrafens) första stycke, att enskildas förhållanden till kreditinstitut (exempelvis banker) inte obehörigen får röjas, vilket delvis är förklaringen till att banken inte lämnar ut kontoutdrag hänförligt till tiden innan er mammas frånfälle. Däremot äger dödsboet rätt att få uppgifter om alla hennes banktillgodohavanden vid tidpunkten för dödsfallet eftersom dessa behövs för upprättandet av en bouppteckning. Att lämna ut sådana uppgifter till dödsbodelägarna anses därför inte utgöra ett röjande. Här ska också tilläggas att det i regel krävs ett dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning, vilket beställs av Skatteverket (SKV), för att kunna få ut kontoutdragen, men även bouppteckningen fungerar som en fullgod legitimationshandling varför denna ersätter kravet på dödsfallsintyget. Men det förutsätter naturligtvis att bouppteckningen är klar, inskickad och godkänd av SKV, vilket jag utgår ifrån att så är fallet givet den tid som har förflutit sedan er mamma gick bort. En bouppteckning ska nämligen förrättas senast tre månader efter dödsfallet, såvida inte SKV har beviljat anstånd, vilket framgår av 20 kap. 1 § 1 st. ÄB.

När det gäller kontouppgifter avseende tiden före er mammas frånfälle kan följande anföras. För att banken ska kunna gå med på att bryta banksekretessen och lämna ut information om tidigare transaktioner krävs det att dödsboet som sådant kan visa godtagbara skäl för sin begäran, vilket kan vara om dödsboet behöver utreda om det exempelvis har förekommit något förskott på arv. Om det istället är en enskild dödsbodelägare (du i det här fallet) som önskar uppgifter om den tidigare aktiviteten på den avlidnes bankkonton måste denne kunna visa sig ha ett befogat ekonomiskt intresse, vilket ofta måste preciseras och framställas genom en skriftlig begäran. Misstanke om oegentligheter kan utgöra just ett sådant befogat intresse hos den ifrågavarande dödsbodelägaren. Brott mot banksekretessen är dock inte straffsanktionerat för den enskilda banktjänstemannen, däremot kan banken bli skyldig att utge skadestånd till den som lidit ekonomisk skada på grund av bankens agerande. Det nu sagda talar naturligtvis för att banken torde kunna lämna ut uppgifterna till dig eftersom det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget kommer uppstå någon ekonomisk skada. Under förutsättning att du vidare på objektiva grunder kan göra det sannolikt att det förekommit oegentligheter på er mammas bankkonto (vilket därmed skulle innebära att du har ett befogat ekonomiskt intresse) framstår dina syskons uteblivna samtycke i det här fallet som ett ganska skralt skäl från bankens sida.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Det ska slutligen noteras att du och dina syskon gemensamt ska förvalta kvarlåtenskapen efter er mamma. Ni utgör tillsammans, i egenskap av dödsbodelägare, dödsboets företrädare utåt och ska i samråd med varandra förvalta dödsboets egendom (kvarlåtenskapen), vilket uttalas i 18 kap. 1 § 1 st. ÄB. Enighet krävs således vid alla förvaltningsåtgärder (eventuella akuta sådana är undantas dock) och i praktiken innebär detta att varje dödsbodelägare besitter en sorts vetorätt. Du har med andra ord rätt till full insyn i boets verksamhet och din bestämmanderätt väger lika tungt som dina syskons. Notera alltså att majoritetsbeslut och eventuella voteringar helt saknar verkan (blir ogiltiga) i det här fallet. Om konsensus absolut inte kan uppnås får (kan) en boutredningsman förordnas av en domstol (en tingsrätt) och det räcker med att endast en av dödsbodelägarna ansöker om att en sådan ska utses, se 19 kap. 1 § 1 st. ÄB. Det kan förhoppningsvis utgöra ett incitament för dina syskon att försöka nå en överenskommelse med dig eftersom boutredningsmannen ska arvoderas och då främst med hjälp av tillgångsmassan i dödsboet, vilket stadgas i 19 kap. 19 § 2 st. ÄB. Men märk väl att om dödsboets tillgångar inte skulle räcka för att täcka ersättningen till boutredningsmannen kan den eller de som ansökte om förordnandet åläggas en personlig betalningsskyldighet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Den skriftliga begäran som eventuellt behöver lämnas in till banken är exempelvis något som vi skulle kunna ombesörja om så önskas.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 16/11 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000