Kan jag som arbetstagare göra gällande påföljder om arbetsgivaren bryter mot mitt anställningsavtal?

Jag har börjat ett nytt jobb. I deras ansökan krävde dom körkort och egen bil. Jag har körkort och egen bil och angav i mitt cv att jag har körkort för automat. Jag var på arbetsintervju och fick en provanställning. Papper är på skriva. Nu är dom på mig att jag måste skaffa körkort för manuell innom en tidsram för de är ett av deras krav, vilket inte har framkommit i deras ansökan eller på intervjuer. Chefen säger att hen har granskat mitt cv och där står de tydligt att jag har för automat. Vad har jag för rättigheter i de hela?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån din fråga är jag av uppfattningen att du som nybliven arbetstagare inte kommer överens med din arbetsgivare om innehållet i ditt anställningsavtal.  Ni är med andra ord inte överens om vilket innehåll ditt anställningsavtal ska anse ha. Jag måste därför i första hand fastställa anställningsavtalets rätta innehåll. I andra hand ska jag redogöra för vilka rättigheter du som arbetstagare har om arbetsgivaren bryter mot anställningsavtalets innehåll.

Innehållet i ditt anställningsavtal anger troligtvis endast krav på körkort för automatväxlad bil

Det framgår inte av dina nämnda omständigheter om anställningsavtalet uttryckligen anger att körkort för automatväxlad bil är det enda kravet på körkortsbehörighet som ställs upp för anställningen. Eftersom du inte nämner detta utgår jag ifrån att så inte är fallet. På grund av detta behöver en vanlig tolkning av anställningsavtalets innehåll genomföras. 

Det ställs inte upp några särskilda formkrav för att ett anställningsavtal ska anses ha ingåtts mellan dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Detta innebär att såväl muntliga som skriftliga uppgifter kan beaktas när avtalets innehåll ska fastställas. Även hur du och din arbetsgivare har agerat före, under och efter avtalsförhandlingen kan få betydelse för tolkningen av anställningsavtalet. Du uppger att varken i ansökan för arbetet eller på intervjun uppgavs det att körkort för manuellt växlad bil var ett krav för anställningen. I ditt CV framkommer det att du endast har körkort för automatväxlad bil. Trots detta faktum har din arbetsgivare anställt dig utan några invändningar. En sammantagen bedömning av samtliga uppgivna omständigheter innebär därför att anställningsavtalets innehåll rätteligen bör fastställas till att endast kräva körkort för automatväxlad bil.

Nu kräver din arbetsgivare helt plötsligt att du måste ta körkort även för manuellt växlad bil. Detta krav framkommer inte i innehållet i ditt anställningsavtal. Arbetsgivarens krav strider med andra ord mot innehållet i ditt anställningsavtal. Frågan blir därför vilka rättigheter du som arbetstagare har i en situation som denna när arbetsgivaren kräver dig på åtgärder som går utanför anställningens avtalets förutsättningar och innehåll. 

Du har rätt att rikta påföljder mot en arbetsgivare som agerar i strid mot anställningsavtalet

Din arbetsgivare kräver att du ska ta körkort för manuellt växlad bil. Detta krav strider mot innehållet i ditt anställningsavtal. Ett anställningsavtal fungerar i rättslig mening precis som vilket vanligt avtal som helst. Av denna anledning kan lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen)) tillämpas på anställningsförhållandet. Avtalslagen i sig anger däremot inte vad som rättslig gäller när en part är villig att bryta mot avtalets innehåll (begå ett avtalsbrott). För tillämpning av regler vid avtalsbrott får vägledning sökas i förarbeten, rättspraxis och så kallade allmänna avtalsrättsliga principer. Den grundläggande allmänna avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda anger att avtal som utgångspunkt ska hållas. Din arbetsgivare vill inte längre hålla avtalet genom att kräva att du ska ta körkort för manuellt växlad bil. Arbetsgivaren kräver att du ska göra något som inte framgår av innehållet i ditt anställningsavtal. Jag är av uppfattningen att om du skulle vägra att fullfölja din arbetsgivares nya krav skulle detta innebära konsekvenser för dig. Du skulle med andra ord inte inte längre erbjudas arbete enligt avtalet. Din arbetsgivare begår ett avtalsbrott om hen på grund av din motvillighet att fullfölja det nya kravet om körkort slutar att erbjuda dig arbete enligt avtalet. 

Vid avtalsbrott har du rätt att göra gällande olika rättsliga påföljder mot din arbetsgivare. Vilka påföljder som du kan göra gällande beror på omständigheterna i ditt enskilda fall. Jag kan därför endast ytligt redogöra för vilka rättsliga påföljder som kan tänkas aktualiseras. Du ska först och främst se till att meddela arbetsgivaren så fort som möjligt att du inte har en rättslig skyldighet att fullfölja arbetsgivarens nya krav. Om arbetsgivaren trots detta står på sig att du ska fullfölja kravet med följden att du annars inte erbjuds avtalat arbete, ska du uppge att arbetsgivaren i så fall begår ett avtalsbrott. Du ska i ett sådant skede snarast meddela arbetsgivaren att du gör gällande rättsliga påföljder. Ange även vilken påföljd du vill göra gällande och varför du gör den gällande. En utgångspunkt är att arbetsgivaren i första hand ska ges möjlighet att själv rätta till avtalsbrottet. Detta görs genom att arbetsgivaren slutar kräva dig på att ordna körkort för manuellt växlad bil och i stället fortsätter med att erbjuda dig arbete enligt avtalet. Om arbetsgivaren motsätter sig detta kan du göra gällande att avtalet ska hävas om omständigheterna tillåter det. Du kan också få rätt till skadestånd på grund av till exempel utebliven lön under den tid som arbetsgivaren vägrat att erbjuda dig arbete enligt avtalet.

Sammanfattningen – arbetsgivarens krav riskerar utgör ett kontraktsbrott vilket aktualiserar rättsliga påföljder

Innehållet i ditt anställningsavtal har jag rätteligen fastställt till att innehålla ett krav på endast körkort för automatväxlad bil. Din arbetsgivare kräver trots detta att du ska ha körkort för manuellt växlad bil. Detta krav strider mot anställningsavtalets innehåll varför du som arbetstagare rättsligt har rätt att vägra att fullfölja kravet. Om arbetsgivaren därefter som påföljd för din motsättning inte längre skulle ge dig avtalat arbete, räknas detta som ett kontraktsbrott. Du har i en sådan situation rätt att kräva att arbetsgivaren upphör att kräva dig på att ta körkort för manuellt växlad bil och fortsätta ge dig arbete enligt anställningsavtalet. Om arbetsgivaren vägrar detta finns möjlighet att häva avtalet om omständigheterna i ditt enskilda fall tillåter det. Du kan också ha rätt till skadestånd om du på grund av avtalsbrottet lidit  skada. Detta skulle kunna bero på att du till exempel inte erbjudits arbete enligt avtalet.

Läs gärna mer om avtalsrätten om du är intresserad. Se särskilt om fastställande av avtalets innehåll, avtalsbrott och påföljder vid avtalsbrott. Var dock uppmärksam på att de angivna källorna inte är rättsligt bindande utan endast tolkning av lagen i form av rättsvetenskaplig litteratur. Detta innebär i praktiken att en domstol inte nödvändigtvis kommer att följa de rättsregler som anges på hemsidan. Den enda lagen på det allmänna avtalsrättens område är avtalslagen.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”