Kan jag påskynda asylprocessen?

2019-10-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om asyl. Det var en man som har kommit till Sverige för två år sedan. Han sökte asyl och har ännu inte fått något svar . Han har inte heller fått någon advokat heller. Finns det möjlighet att anlita en advokat för att påskynda sin asylprocess?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Vad är problemet?
En person som anlände till Sverige för ett par år sedan och ej fått svar i sitt asylärende. Frågan avser om det går att påskynda asylprocessen specifikt genom att anlita en advokat.

Utredning
Det är Migrationsverkets handläggningstider som avgör hur snabbt den asylsökande får besked i sitt asylärende.

Eftersom Migrationsverket är en myndighet då är varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § Förvaltningslagen, FL). Det aktuella lagen är dispositiv vilket innebär att innebär att myndigheterna kan ha egna föreskrifter och regler som har företräde framför FL (4 § FL).

Vad man kan tänka på när en person ska ansöka om asyl är att fundera över tillvägagångssättet. Det framgår inte av frågan om personen ifråga gjorde ansökan på internet eller på blankett. Om det görs via internet brukar handläggningstiden vara snabbare än via blankett. Vad som skulle kunna påskynda er process är att om samtliga relevanta dokument har skickats in till Migrationsverket på en gång utan efterkommande kompletteringar.

Vad kan du göra nu?
Du kan återigen kontakta Migrationsverket för att kontrollera hur ärendet hanteras i nuläget. Det du kan göra är att läsa om handläggningstider på Migrationsverkets hemsida. Det bör noteras att dessa handläggningstider är ungefärliga och varje fall bedöms särskilt. Långa handläggningstider på Migrationsverket har länge kritiserats av JO, dvs Justitieombudsmannen. Ni kan vända er till JO om den asylsökande ej får besked efter att 2 år har gått från det att asyl söktes. JO:s huvuduppgift är att övervaka myndigheternas arbete för att kontrollera att de uppfyller sina skyldigheter. På JO:s hemsida finns instruktion om vad en anmälan bör innehålla.

I frågan nämnde du också att den asylsökande ej har fått en advokat. Detta kan du be personen som frågan avser, att påtala till Migrationsverket. Som asylsökande har man oftast rätt till ett offentligt biträde när man söker asyl. Det innebär att staten betalar för den advokaten. Den asylsökande kan då välja advokat och kan i samband med inlämnandet av själva ansökan säga till Migrationsverket vilket ombud man önskar ha vid sin sida under processen. Den asylsökande kan annars anlita ett eget ombud, dock på egen bekostnad. Det offentliga biträdet funkar som ett stöd i processen som kontrollerar uppgifter, protokoll, sköter kontakt med Migrationverket etcetera för att ärendet ska flyta på.

Sammanfattningsvis, Migrationsverkets handläggningstider är det som avgör hur lång tid det tar för asylsökanden att få besked i ärende. Även omständigheter i det enskilda ärendet kan ha inverkan, som kan dra ut på processen. Jag rekommenderar personen i det aktuella fallet att återigen kontakta Migrationsverket för att kontrollera hur ärendet handläggs i nuläget. Jag rekommenderar även att ni påtalar för Migrationsverket att asylsökanden har rätt till offentligt biträde. Om asylsökanden ej fått besked i ärendet inom 2 år kan ni vända er till JO.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll