FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/10/2020

Kan jag överklaga kommuns fastighetsförsäljning?

Jag är företagare i en kommun och ville köpa en fastighet av dom och dom meddelande att dom skulle göra en värdering av den och att det fanns en till spekulant på samma fastighet.

Jag hade i maj redan sagt att vi kunden tänka oss att köpa fastigheten för en värdering som gjordes 2018 på 1,2 miljoner men dom valde att den skulle göras om och den vart då värderad till 1,1 miljoner +- 100000kr

Sedan har jag legat på för att kunna titta på hela fastigheten och kommunen har på vissa mejl struntat att svara och återkoppla till mig.

Förra veckan ringde jag upp kommunen och hörde då att kommunen sålt fastigheten för 1 miljon till den andra spekulanten som ej är skriven i kommunen utan bor i Stockholm.

Vi bägge har samma syfte med fastigheten och vi bägge är seriösa företagare med god ekonomi så det finns inget för kommunen att hänga upp sig på.

Sedan kan jag tycka att man skall som kommun se till kommunen bästa rent ekonomiskt och vi som verkar i kommunen och betalar skatt här borde gå före och bevisligen fått mer betalt av oss.

Finns det något som ni anser min kommun gjort fel ?

Deras motivering var att han visade intresse först "först till kvarn" och så borde man inte kunna leka med kommunen fastigheter/Pengar när det finns bevis på att dom fått mer betalt av oss.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har en kommun beslutat om försäljning av en fastighet. Du anser att det inte gått rätt till dels eftersom den sålts billigare än vad ditt företag erbjudit sig att betala, dels eftersom du anser att de kommunala invånarna bör gynnas före ett företag utanför kommunen.

Kommuner och landsting har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta kommunallagens regler om bland annat kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt förbudet att ge individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det. Kommuner ska även ha en god ekonomisk hushållning av kommunens tillgångar. I praktiken har kommuner och landsting en avsevärd frihet att i sin verksamhet sälja och köpa fast egendom. Vid försäljning och köp av fast egendom är lagen om offentlig upphandling inte tillämplig.

Det kan, utifrån den information du delgett i din fråga, argumenteras för att det strider mot att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning av dess tillgångar om den sålts till någon som betalat mindre än vad ni erbjudit er att betala. Om så är fallet är det möjligt att överklaga beslutet genom en laglighetsprövning. Laglighetsprövning kan ske av den som är medlem i kommunen, antingen genom att vara boende där eller genom att äga fastighet (13 kap. 2 § kommunallagen). Beslutet överklagas skriftligt och ska ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § kommunallagen). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 5 § kommunallagen). Ett överklagat beslut ska upphävas bland annat om det inte har kommit till på ett lagligt sätt (13 kap. 8 § kommunallagen). Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan har verkställts, ska det organ som fattat beslutet se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt (13 kap. 15 § kommunallagen).

I det fall du beskriver kan det således eventuellt vara möjligt att angripa genom en laglighetsprövning, om du är inom tidsrymden om tre veckor från att beslutet om försäljningen tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Om beslutet är lagstridigt ska kommunen se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett problem kan då uppkomma om fastigheten redan är såld, papperen är skrivna och den nya ägaren erhållit lagfart. Köpeavtalet mellan kommunen och köparen är civilrättsligt och återgången måste därmed bedömas i enlighet med för situationen aktuella civilrättsliga regler. I det fall du beskriver är det därmed jordabalkens regler om köp och försäljning av fast egendom som är av intresse. Påföljder enligt jordabalkens regler är hävning av fastighetsköpet, återgång på grund av ogiltighet eller skadestånd. Dessa påföljder förutsätter dock någon form av avtalsbrott, vilket gör att det i den aktuella situationen saknas rättsmedel för att framtvinga någon civilrättslig rättelse då avtalet fullgjorts i enlighet med sin lydelse. Det som i sådana fall återstår är att försöka få avtalsparterna att på frivillig grund betala ett högre pris än det avtalade. Kommunen måste i så fall inleda förhandlingar om ett frivilligt tillbakaträdande från fastighetsköpet, varefter kommunen skulle kunna sälja fastigheten till högstbjudande. En sådan lösning torde dock vara orealistisk, om inte avtalsparterna på någon annan grund skulle vilja träda tillbaka från fastighetsköpet. I enlighet med vad som sägs i förarbetena torde en återgång därför vara utesluten på civilrättslig grund. Genom att åtminstone inleda förhandlingar med avtalsparterna, torde kommunen däremot ha uppfyllt det kommunalrättsliga kravet på att "i den utsträckning det är möjligt" försöka vidta rättelse.

Det finns således en risk att om fastigheten redan sålts och att det skett i strid med kommunallagen är det ändå inte möjligt för dig att få upprättelse. Det kan vara en god idé, om du vill gå vidare, att du anlitar en jurist som är behjälplig i utredningen av ärendet.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på torsdag, den 29 oktober, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?