Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?

Min farbror dog 2012-08-04. Efterlevande maka åberopade ÄktB 12:2. Paret hade en bostadsrätt, då värderad till 3 miljoner kr. Fastigheten angavs i bouppteckningen till 100% vara den efterlevandes giftorättsgods vilket innebar att vi arvtagare skulle få endast 20% av tillgångarnas värde vid arvskiftet efter makans död. Det finnns inget äktenskapsförord och inget testamente. Uppgiften att bostaden var makans giftorättsgods tycks bara vara grundat på hennes egna ord. Är detta korrekt enligt lagen? Vi var då inte medvetna om konsekvenserna att hennes giftorättsgods inte delades 50/50.

Makan dog i år 2021-03-09 och bouppteckning gjordes 2021-05-26. Bostadsrätten värderas nu till 7,5 miljoner vilket är 75% av boets alla tillgångar. Vi känner viss oro för att allt inte gått rätt till.

Med ovanstående information, kan ni ge en rekommendation hur vi bör driva frågan? Om ni tror att vi troligen har rätt till en större andel är vi beredda att anlita kunnig jurist för att hjälpa oss driva frågan vidare.

Avgörande för meningsfullheten är frågan om den gamla bouppteckningen i efterhand kan överklagas då vi anser att boupptecknaren inte ordentligt upplyst oss om vilket stöd det fifanns för uppdelningen av giftorättsgodset. Är det möjligt eller kan vi ändå få rättelse i arvskiftet om fel är begånget?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Min bedömning är att det troligen hade varit svårt för er att vinna framgång genom att driva frågan vidare. Det grundar sig delvis i att ni kommer ha bevisbörda för påståendet att bostaden inte endast var makans giftorättsgods och dels för att bouppteckningen enligt lag inte kan klandras då tidsfristen för överklagan är passerad. Möjlighet finns att överklaga bouppteckningen med stöd av avtalslagen. En tvistemålsprocess är ofta dyr och enligt min prognos kan det bli svårt att hävda ogiltighetsgrunder eftersom utgångspunkten är att avtal ska hållas.

Vad är giftorättsgods?

När en make går bort görs en bodelning. Syftet med bodelning är att kartlägga makarnas tillgångar och skulder. Makarnas egendom delas in i enskild egendom respektive giftorättsgods. Enkelt uttryckt är giftorättsgods sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalk [ÄktB]). Enskild egendom är i sin tur sådan egendom som enligt gåva, testamente, äktenskapsord eller förmånsrätt ska anses vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Giftorättsgodset är det som blir föremål för bodelning med avdrag för skulder (10 kap. 1 § ÄktB).

Jag misstänker i ert fall att bostadsrätten har varit skriven på makan varför hon vid bodelning hävdat att det var hennes giftorättsgods. På papper är det således makan som äger bostadsrätten varför den ses som hennes giftorättsgods. Stod inte din farbror skriven som ägare på lägenheten kan det emellertid hävdas att han hade så kallad "dold samäganderätt". Dold samäganderätt kan föreligga om din farbror och hans maka köpt bostadsrätten i syfte att den ska användas gemensamt, att han bidragit ekonomiskt till köpet och att det vid förvärvet funnits en uttrycklig eller tyst överenskommelse om att bostadsrätten ska ägas gemensamt. Emellertid är dold äganderätt en bevisfråga och det den eller dem som hävdar existensen av dold samäganderätt som måste kunna bevisa det. Kan dold samäganderätt inte bevisas görs en bedömning enligt huvudregeln, vilket är att den som står som ägare på egendomen också innehar den som giftorättsgods. Dold samäganderätt är således något som måste kunna påvisas och är inget som presumeras.

Vad innebär det att jämka bodelning?

Vid makes död kan efterlevande make istället för likadelning av giftorättsgodset välja att behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Regeln finns till för att den efterlevande maken ska kunna skydda sina tillgångar från den först avlidnes arvingar.

Det innebär som ni redan vet att bostadsrätten liksom övrigt giftorättsgods inte blir föremål för bodelning. Din farbrors dödsbo består enligt bouppteckning således endast av farbrorns giftorättsgods och enskilda egendom vilket också har legat till grund för beräkningen av andelen om 20 % av kvarlåtenskapen som du nämner.

Kan bouppteckning överklagas?

I ert fall är det bouppteckningen som ni anser inte har gått rätt till. Bouppteckning kan överklagas inom 3 veckor från att bouppteckning registrerades hos Skatteverket. Eftersom det har gått flera månader sedan bouppteckning är fristen för överklagan tyvärr förbi.

Det finns möjligheter att genom avtalslagens bestämmelser få bouppteckningen ogiltighetsförklarad. Ogiltighetsgrunder som kan hävdas är exempelvis ocker, svek eller att innehållet i övrigt är oskäligt i relation till dess innehåll (30, 31 och 36 § avtalslagen).

Enligt min bedömning kommer det vara mycket svårt att hävda avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder i ert fall eftersom ogiltighetsgrunder tillämpas restriktivt.

Sammanfattningsvis ser jag få möjligheter där ni hade vunnit framgång med att ta saken vidare. Situationen med dold samäganderätt mellan makar och sambos är relativt vanlig men jag anser inte att boutredningsman har gjort något fel eller konstigt i detta fall. Det finns såklart möjlighet till att åberopa avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder men enligt min bedömning kan det bli svårt att vinna framgång med ett sådant anspråk.

Hoppas att du fick svar på dina frågor och funderingar. Är något i mitt svar oklart kan du kontakta mig på my.ohman@lawline.se.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000